Sporočila v 2011

Sporočilo za javnost

S posveta zalednih in skrbniških služb
FATCA bo prinesla spremembe v poslovanje bank

Petek, 23. 9. 2011: Danes se je v Portorožu zaključil drugi posvet zalednih in skrbniških služb v organizaciji Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije, ki se ga je udeležilo okrog 40 predstavnikov bank, dejavnih na tem področju. Pozdravni nagovor udeležencem sta imela Dušan Hočevar, direktor Združenja bank Slovenije in Mirjam Romšak, predsednica Odbora za zaledna in skrbniška vprašanja pri Združenju bank. Prvi dan posveta je bil namenjen predstavitvi novosti v zvezi s FATCA – Foreign Accounts Tax Compliance Act - ameriško davčno zakonodajo, ki bo s svojo uveljavitvijo v letu 2014 prinesla korenite spremembe v poslovanju bank na področju identificiranja in poročanja o poslovanju ameriških davčnih zavezancev izven ZDA ameriški davčni upravi in zahtevah ameriške davčne uprave v zvezi s plačevanjem posebnega 30 % davka od dohodkov z virom v ZDA in prodajnih vrednosti premoženja, ki omogoča doseganje dohodka z virom v ZDA v kolikor ne-ameriška finančna institucija ne bo pristopila v ta sistem poročanja. Dokumenti, ki bodo urejali to področje, bodo predvidoma pripravljeni do konca leta 2011, procesna in tehnološka implementacija zakonodaje v bankah pa bo sledila v letu 2012. Predvidoma v letu 2013 bi finančne institucije naj podpisale z ameriško davčno upravo poseben sporazum o pristopu v sistem poročanja, pričetek izvajanja določil FATCA pa naj bi se pričel v letu 2014.

V nadaljevanju se je po predstavitvi sprememb MSRP s strani predstavnice Banke Slovenije prvi dan zaključil z okroglo mizo na temo skrbniških vprašanj. Udeleženci okrogle mize z gostom iz Avstrije so predstavili dosedanje izkušnje Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na tem področju, predvsem v luči zakonodaje in nadzora bank pri opravljanju poslov skrbništva. Predstavljena je bila primerjava centraliziranega nadzora bank na področju skrbništva v Avstriji v primerjavi s stanjem v Sloveniji, kjer nadzor na podlagi medsebojnega sporazuma opravljajo Banka Slovenije, ATVP in AZN. Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da imata oba načina svoje prednosti, s tem da uspešno sodelovanje med slovenskimi regulatorji prinaša učinkovit nadzor bank in s tem doseganje maksimalne zaščite sredstev vlagateljev.

Prva tema drugega dneva je bila namenjena predstavitvi minimalnih standardov za dejavnost trgovanja, ter dosedanjih ugotovitev Banke Slovenije v zvezi s spoštovanjem Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice s strani bank. Osrednja tema drugega dne je bila predstavitev kompleksne tematike vezane na implementacijo projekta Target 2 Securities – enotne čezmejne tehnične platforme za poravnavo domačih in čezmejnih poslov z vrednostnimi papirji v centralno bančnem denarju v slovenski prostor. V ta namen so že bile ustanovljene nacionalna uporabniška skupina T2S ter delovna skupina za korporativna tveganja. Prihodnje aktivnosti in terminski načrti pa bodo v veliki meri odvisni od odločitve KDD o načinu vstopa v sistem T2S, predvidoma sprejete v decembru 2011. Na posvetu je bila predstavljena še Klirinška hiša z vlogo centralne nasprotne stranke (Central counterparty clearing house - CCP) s strani predstavnika Oesterreichische Kontollbank Aktiengesellshaft. Spričo diskusij o uvrščanju slovenskih vrednostnih papirjev iz prve in druge kotacije Ljubljanske borze na Dunajsko borzo bo pri izvajanju poravnav poslov sklenjenih na Dunajski borzi ključna vloga CCP, preko katere se odpravlja izpostavljenost investitorja do množice nasprotnih strank in znižuje število potrebnih transakcij za poravnavo.

Vodenje sodelavcev, kot zadnja tema posveta, je bila namenjena spoznavanju načinov za obvladovanje sprememb in dela s sodelavci, in prepoznavanju osebnega stila vodenja in delovanja v skupinah.


Združenje bank Slovenije
Portorož, 23. september 2011
 

Nazaj