Sporočila v 2011

Sporočilo za javnost

Računovodstvo predstavlja temelj za sprejemanje ustreznih odločitev v banki

Petek, 18. november 2011: Danes se je v Portorožu zaključil dvodnevni tradicionalni posvet računovodij v bankah, ki že več kot desetletje uspešno poteka v organizaciji Izobraževalnega centra pri Združenju bank Slovenije. Prvi dan predavanj so bile predstavljene številne aktualne teme s področja nove davčne zakonodaje, spremembe pri MSRP – mednarodnih standardih računovodskega poročanja ter s tem v zvezi predvidene novosti pri poročanju bank nadzorniku – Banki Slovenije.

Alenka Kovač Arh z Ministrstva za finance je predstavila bistvene rešitve nedavno uveljavljenih davčnih zakonov, med drugim letos poleti sprejetega Zakona o davku na bilančno vsoto bank in hranilnic, ki je bil pripravljen z namenom vzpodbuditi šibko bančno kreditiranje realnega sektorja.

Andreja Golubić iz banke Nove Ljubljanske banke je natančno pojasnila bistvene elemente nekaterih novih Mednarodnih standardov računovodskega poročanja, med njimi razkritij finančnih sredstev, predstavitve drugega vseobsegajočega donosa, obravnavanja povezanih oseb, konsolidacije računovodskih izkazov, skupnih vlaganj, razkritij deležev v druga podjetja in merjenja poštene vrednosti.

Ker obstoječa računovodska obravnava najemov ni ustrezala potrebam uporabnikov – investitorji so namreč ocenjevali, da veljavni standard povzroča podcenjenost osnovnih sredstev - je bil v letošnjem letu razvit predlog novega standarda za ta namen – novi MRS 17. Njegove ključne značilnosti je predstavila Barbara Deželak iz Nove Ljubljanske banke ter opozorila, da se dokončen sprejem novega standarda pričakuje v drugi polovici prihodnjega leta, njegova uveljavitev v praksi pa šele leta 2015.

Med zelo pomembne naloge računovodstva v banki sodijo tudi zahteve bančnega nadzornika glede rednega mesečnega poročanja računovodskih podatkov Banki Slovenije, v okviru tako imenovanega matričnega poročanja. Helena Kastelic iz Banke Slovenije je pojasnila prihodnje spremembe v predstavitvi računovodskih izkazov in posledično prilagoditev matričnega sistema poročanja, do katerih bo prišlo zaradi prenove starih mednarodnih računovodskih standardov oziroma sprejetja novih mednarodnih standardov računovodskega poročanja, pa tudi zaradi predvidene ureditve na področju poročanja novim EU nadzornim institucijam (EBA – European Banking Authority in ESRB – European Systemic Risk Board).

V uvodnem predavanju drugi dan posveta je Nataša Gradišar iz Banke Slovenije sistematično predstavila spremembe, ki jih pričakujemo na področju nove in strožje regulative kapitala bank. Direktiva in uredba o kapitalski ustreznosti bank - CRD IV naj bi se v prvem delu pričeli uporabljati že s 1. 1. 2013, celovita implementacija pa je načrtovana za 1. 1. 2019. Nov režim prinaša strožjo definicijo kapitala, odpravljeni so inovativni instrumenti in dodatni kapital II, zahtevana je višja sposobnost pokrivanja izgube in zagotovljena večja transparentnost.

Mednarodni davčni strokovnjak Andrew Wilson je opozoril na pomemben vpliv, ki ga bo imela uvedba novega davčnega režima ZDA - Foreign Account Tax Compliance Act ali s kratico FATCA – na finančno industrijo po svetu, pa tudi na slovenske banke in druge finančne posrednike. Izpolnjevanje zahtev novega režima, ki naj bi pričel veljati leta 2013, bo od bank zahtevalo skrben nadzor vseh imetnikov računov (tako fizičnih kot pravnih oseb), saj so predvidene kazni za kršitelje zelo visoke.

V zaključnem predavanju posveta je Breda Kastelic iz banke SKB banke predstavila letošnje davčne novosti pri bankah, med drugim tudi potek projekta Horizontalni monitoring med bankami in DURS, predlog Evropske komisije o uvedbi davka na finančne transakcije ter predlog zakona o davčnih blagajnah.


Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 18. november 2011
 

Nazaj