Sporočila v 2014

Sporočilo za javnost

FATCA v boju proti davčnim utajam


V septembru in tudi v prihodnjih mesecih bodo nekatere stranke bank v Sloveniji, ki so potencialni ameriški davčni zavezanci, pozvane k opredelitvi svojega davčnega rezidentstva. Banke in druge finančne institucije bodo namreč v skladu z meddržavnim sporazumom pričele s pregledovanjem, ali je med podatki o komitentih, ki jih vodijo v svojih evidencah, prisoten katerikoli izmed ameriških pokazateljev.

Takšno obveznost ugotavljanja identitete svojih strank slovenskim bankam in drugim finančnim institucijam (zavarovalnicam, družbam za upravljanje investicijskih skladov, borzno posredniškim družbam…) nalaga med Slovenijo in ZDA junija letos podpisan Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Sporazum podrobno opredeljuje obveznosti poročanja slovenskih finančnih institucij Davčni upravi RS (od 1.8.2014 dalje Finančni upravi RS), ki je dolžna pridobljene informacije posredovati ameriškim davčnim oblastem – Internal Revenue Service (IRS). Omenjeni meddržavni sporazum je posledica v letu 2010 sprejetega ameriškega predpisa Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE Act). Davčni del tega predpisa pa predstavlja Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini oz. FATCA.

Namen FATCA je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA. Ne-ameriškim finančnim institucijam FATCA tako nalaga dolžnost izvajanja identifikacije strank, evidentiranje njihovega statusa kot ameriških davčnih zavezancev in poročanje o premoženju teh strank ameriški davčni upravi. Sporazum sicer dopolnjuje že obstoječo ureditev o sodelovanju med Republiko Slovenijo in ZDA na področju izogibanja dvojnega obdavčevanja dohodkov in izmenjave davčnih informacij.

Glede na ameriška davčna pravila so ameriški davčni zavezanci osebe, ki so:

1) ameriški državljani, ne glede na to, kje prebivajo, in/ali
2) ameriški davčni rezidenti, ki so lahko tudi državljani drugih držav (npr. Slovenije), vendar zaradi rojstva, bivanja in dela v ZDA pridobijo status ameriškega davčnega zavezanca.

Zato morajo slovenske finančne institucije z vso skrbnostjo preveriti nekatere pokazatelje, ki kažejo na možnost, da je fizična oseba ameriški davčni zavezanec. Ti pokazatelji so:

1) oseba je državljan ali davčni rezident ZDA;
2) oseba je bila rojena v ZDA;
3) oseba ima sedanji poštni naslov ali naslov stalnega prebivališča v ZDA;
4) oseba ima trenutno telefonsko številko v ZDA;
5) obstaja trajni nalog za prenos sredstev na račun, odprt v ZDA;
6) obstaja veljavno pooblastilo za zastopanje ali podpisovanje, dano osebi z naslovom v ZDA, ali
7) obstaja naslov »v skrbi drugega« ali »poštno ležeče«, ki je edini razpoložljivi naslov osebe.

Pri pravnih osebah mora slovenska finančna institucija preveriti pokazatelje v primerih, ko:

1) ima oseba ameriški kraj ustanovitve ali organiziranja v ZDA;
2) ima oseba ameriški naslov;
3) ima oseba ameriško obvladujočo osebo.

Za identifikacijo oseb so v ameriškem davčnem postopku predpisani obrazci W-8 za ameriške nerezidente in W-9 za ameriške rezidente. V postopku ugotavljanja identitete stranke pa se morajo uporabiti tudi drugi predpisani dokumenti, v odvisnosti od vrste pokazatelja in sicer:

1) potrdilo o davčnem rezidentstvu, ki ga je izdal ne-ameriški davčni organ;
2) za fizično osebo: osebni identifikacijski dokument, ki ga je izdal neameriški državni organ (npr. osebna izkaznica in potni list); kopija potrdila o izgubi pripadnosti ZDA;
3) za pravno osebo: uradni dokument, ki ga je izdal pristojni ne-ameriški organ in na katerem sta navedena naziv pravne osebe in njen sedež;
4) drugi uradni dokumenti, ki se uporabljajo za identifikacijo oseb v okviru pravil o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in jih je odobril IRS;
5) drugi uradni dokumenti, npr. finančna poročila, kreditna poročila, poročila o stečaju …

Prvo poročanje podatkov o osebah, ki bodo oz. so opredeljene kot ameriški davčni zavezanci, in o njihovem premoženju ter poslovanju bo v predpisanem obsegu izvedeno v letu 2015, za poslovanje v letu 2014.

Sporazum se je pričel izvajati s 1. julijem letos, pri čemer pa banke v Sloveniji že zaznavajo primere, ko pokazatelji kažejo na to, da je oseba potencialni ameriški davčni zavezanec. Stranka, ki ima ameriške pokazatelje, se bo morala s predpisanimi obrazci in ostalimi dokazili opredeliti, ali je ali ni ameriški davčni zavezanec.

V bankah se tudi že oglašajo stranke, ki so zaradi nepoznavanja predpisa v dvomu glede svojega statusa in potencialne davčne obveznosti do ameriških oblasti. Poudariti želimo, da banke ne izvajajo pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v ZDA.

Banke so z namenom čim boljše seznanjenosti svojih komitentov in tudi širše zainteresirane javnosti v sodelovanju z Združenjem bank Slovenije izdale zgibanko o FATCA, ki je v elektronski obliki dosegljiva na spletni strani Združenja bank Slovenije. Kot pripomoček so na razpolago tudi neuradni prevodi ameriških obrazcev in navodil za njihovo izpolnjevanje.

Dodatne informacije in odgovori na pogosta vprašanja o FATCA so objavljene tudi na spletnih straneh večine bank. Združenje bank Slovenije si prizadeva o nejasnostih, ki so jih banke v enomesečni praksi z izvajanjem FATCA že zaznale, obveščati pristojne državne institucije.


Združenje bank Slovenije
V Ljubljani, 29.8.2014

Nazaj