Sporočila v 2016

Sporočilo za javnost

Vpis Združenja bank Slovenije v register izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov - IRPS
 

Četrtek, 4. avgust 2016: Združenje bank Slovenije je v torek, 2. avgusta 2016, prejelo odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, s katero se Združenje vpiše v register IRPS kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov med potrošniki – uporabniki finančnih storitev na eni strani in ponudniki, to je članicami ZBS - bankami, hranilnicami ter lizing družbami in nečlanicami, ki z Združenjem sklenejo pogodbo, na drugi strani. Kdorkoli od navedenih lahko torej izbere Združenje kot izvajalca IRPS, tako odločitev pa mora zapisati v svojih aktih, da potrošniki vedo, na koga se lahko obrnejo. Kot izvajalca IRPS lahko Združenje izberejo tudi nečlanice Združenja, in sicer v primeru, če njihovi spori sodijo v dejavnosti, ki se po določilih Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri Združenju rešujejo pri Združenju in če v zvezi s tem podpišejo z Združenjem pogodbo.

Če je banka, hranilnica ali lizing družba izbrala Združenje za izvajalca IRPS, lahko potrošnik  vloži pobudo ali na spletni strani ZBS ali po navadni pošti na naslov Združenja ali po elektronski pošti na naslov izvajalec.irps@zbs-giz.si. Potrošnik se lahko iz postopka kadarkoli umakne, za ponudnika pa je sodelovanje v postopku obvezno. Posrednik v sporu si tekom postopka prizadeva doseči sporazum o rešitvi spora med potrošnikom in ponudnikom. Če sporazum ni dosežen, izda posrednik v sporu pisno obrazloženo nezavezujoče mnenje o spornem razmerju, ki se vroči samo strankama postopka.

Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov je za potrošnike brezplačen, v kolikor pa ima potrošnik pooblaščenca ali tretjo osebo, potem krije tudi stroške pooblaščenca oz. tretje osebe. Pisna pobuda za začetek postopka mora vsebovati osebno ime, naslov prebivališča, elektronski naslov, podatke o ponudniku, dokazila, da je predhodno vložil pritožbo pri ponudniku, in morebiten odgovor ponudnika, izjavo, da o zadevi ne teče upravni ali sodni postopek ali postopek pri drugem izvajalcu IRPS, dejstva v zvezi z domnevnimi kršitvami ponudnika in predloge dokazov, na katere opira pobudo.

Prepričani smo, da bo Združenje kot izvajalec IRPS z izbiro priznanih strokovnjakov Franca Testena kot posrednika v sporu in Janeza Srebota kot njegovega namestnika prispevalo k čim večjemu zadovoljstvu ter zaupanju strank bank in hranilnic ter lizing družb, saj je to eno temeljnih vodil ter ciljev Združenja.
 

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 4. avgust 2016

Nazaj