Sporočila in odgovori medijem - 2017

Sporočilo za javnost

Seja skupščine Združenja bank Slovenije

 

Sreda, 19. april 2017: Danes je v Ljubljani potekala 34. seja skupščine Združenja bank Slovenije, ki so se je udeležili predstavniki ter predstavnice vodstev članic Združenja - bank, hranilnic in lizing družb.

O razmerah, v katerih so poslovale banke, hranilnice ter lizing družbe v preteklem letu in ki so bile zaznamovane s pomembnimi zakonodajnimi spremembami, je uvodoma spregovoril predsednik nadzornega sveta ZBS, Giancarlo Miranda. Tudi v letu 2016 so se znova potrdili nekateri dolgoročni trendi, ki so značilnost bančnega sektorja in gospodarstva zadnjih nekaj let. V makroekonomskem okolju smo zaznali zasuk domačega poslovnega cikla v pozitivno smer, ki se je začel v letu 2015 in nadaljeval v letu 2016. Ob tem se je treba zavedati dejstva, je poudaril predsednik nadzornega sveta, da je do gospodarskega okrevanja prišlo po dlje časa trajajočem krčenju domačega kreditiranja skupaj s spremembami v bančnem zakonodajnem okolju, oboje pa ostaja resen izziv za banke, hranilnice in lizing družbe tudi v bodoče. Brezkreditna rast in rast produktivnosti gresta lahko z roko v roki le kratkoročno. Zato bi bilo nujno, da bi podjetja več vlagala v tehnologijo in opremo, kar bo prineslo višjo produktivnost in konkurenco, je poudaril. V bančnem sektorju se je lansko leto v kombinaciji z izrazitim krčenjem obrestnih marž nadaljevala premajhna rast kreditnih poslov, kar je še naprej vodilo do upadanja poslovnih prihodkov in okrnjene splošne sposobnosti bank ter hranilnic, da ustvarjajo dobičke, pri čemer pa so manjše oslabitve in rezervacije za kreditne izgube navedeno dejstvo le delno omilile, z drugimi besedami, naši lanskoletni rezultati so sicer vzpodbudni, niso pa v danih razmerah vzdržni, kar skrbi in nam nalaga previdnost ter iskanje novih poslovnih modelov. Nadaljevala se je tudi konsolidacija bančnega sektorja, bili smo priča zmanjšanju števila bank, ki poslujejo v Sloveniji. Na področju sprejetja nove zakonodaje smo v lanskem letu sodelovali pri pripravi zakonskih in regulatornih sprememb, ki pomembno vplivajo na poslovanje bank, hranilnic in lizing družb. Med nje zagotovo sodijo Zakon o centralnem kreditnem registru, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o potrošniških kreditih, Zakon o reševanju in sanaciji bank ter priprave na uvedbo Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 9. Za pomemben dosežek v letu 2016 lahko štejemo nadaljevanje konstruktivnega sodelovanja s pristojnimi finančnimi in regulatornimi institucijami v državi. V odnosu do strank bank, hranilnic in lizing družb pa ne gre zanemariti tudi uspešne registracije Združenja bank Slovenije kot izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, za kar je bil pri Združenju oblikovan poseben organ – posrednik v sporu. V zaključku nagovora je predsednik izrazil še prepričanje, da je Združenje skozi dejavnosti in s sodelovanjem v javnih razpravah pripomoglo k ohranjanju in krepitvi ugleda slovenskih bank, hranilnic in lizing družb ter s tem imelo pomembno vlogo v graditvi zaupanja komitentov in deležnikov v članice Združenja.

V nadaljevanju skupščine so bile sprejete še nekatere spremembe in dopolnitve Pogodbe o ustanovitvi Združenja, nova članica Združenja je z dnem skupščine postala GB Leasing iz Ljubljane. Za nova namestnika članov nadzornega sveta Združenja pa sta bila imenovana Matej Golob Matzele iz Abanke in Goran Katušin iz SID banke.

 

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 19. april 2017

 

Nazaj