Sporočila in odgovori medijem - 2017

Sporočilo za javnost

Rezultati javnomnenjske raziskave: Odnos javnosti do problematike posojilnih pogodb v švicarskih frankih
 

Ljubljana, 29. septembra 2017: Krepka polovica slovenskih anketirancev (63,1 %) meni, da ni prav, da država z zakonom rešuje napačne poslovne odločitve posameznikov, dobri dve tretjini vprašanih (69,6 %) pa se strinja, da bi uveljavitev interventnega zakona lahko prinesla negativne posledice za državo in davkoplačevalce. Prav tako se dobri dve tretjini anketirancev (67,3 %) strinjata, da bi interventni zakon lahko odprl Pandorino skrinjico. Rezultati raziskave potrjujejo stališče Združenja bank Slovenije, da interventni zakon ni prava rešitev, ampak se morajo primeri obravnavati posamično na sodišču.

V Sloveniji poteka razprava o posojilojemalcih, ki so v obdobju 2000 – 2010 najemali stanovanjska posojila v švicarskih frankih. Opravljena javnomnenjska raziskava je izkazala stopnjo informiranosti javnosti o problematiki posojilnih pogodb v švicarskih frankih, mnenje glede načina reševanja in možnih posledic, če bi do sistemske rešitve prišlo.

Iz rezultatov raziskave izhaja naslednje:

  1. Skoraj polovica anketirancev se strinja, da je potrebno tovrstne primere prepustiti v reševanje sodiščem (48,0 %).
     
  2. 63,1 % vprašanim ne zdi prav, da država z zakonom rešuje napačne poslovne odločitve posameznikov.
     
  3. Več kot dve tretjini anketirancev (67,3 %) se strinjata, da bi lahko interventni zakon odprl Pandorino skrinjico v podobnih primerih in dal potuho posameznikom, da sprejemajo tvegane odločitve ter pri tem računajo na pomoč države in davkoplačevalcev v primeru neugodnega izida.
     
  4. Kar dobri dve tretjini vprašanih (69,6 %) se strinjata, da bi uveljavitev interventnega zakona lahko prinesla negativne posledice tudi za državo in davkoplačevalce.

Ob rezultatih javnomnenjske raziskave ugotavljamo, da izkazano javno mnenje v veliki meri deli stališče Združenja bank Slovenije, da interventni zakon za pretvorbo kreditov iz švicarskih frankov v evre ne bi smel biti sprejet, ampak se morajo primeri obravnavati posamično na sodiščih. Z zakonskim urejanjem problematike bi namreč ustvarili splošno neenakost in neenakopravnost uporabnikov bančnih storitev ter produktov, ustvarili bi privilegij za sklenitelje posojilnih pogodb, nominiranih v švicarskih frankih, in povzročili neenakost do tistih, ki so najemali kredite v evrih, ali širše, npr. do delničarjev, ki so svoj denar vložili v vrednostne papirje in pri tem izgubili denar zaradi padcev tečajev. Posojila v švicarskih frankih predstavljajo zgolj 2 % vseh posojil nebančnega sektorja in zato ne predstavljajo sistemskega problema, ki bi zahteval sistemsko rešitev.

Povezava na: Grafični prikaz rezultatov raziskave: Odnos javnosti do problematike posojilnih pogodb v švicarskih frankih

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 29. september 2017

 

O raziskavi

Raziskavo je med 8. in 12. septembrom 2017 po naročilu Združenja bank Slovenije izvedla raziskovalna agencija Ninamedia d.o.o., namen je bil ugotoviti odnos splošne javnosti do problematike posojilnih pogodb v švicarskih frankih. V raziskavi je sodelovalo 741 anketirancev, zbiranje podatkov pa je potekalo z metodo spletnega anketiranja v okviru spletnega panela.

Raziskava je preverila tudi informiranost anketirancev o problematiki posojilnih pogodb v švicarskih frankih. Polovica anketirancev je delno seznanjena s problematiko posojilnih pogodb v švicarskih frankih v Sloveniji (49,7 %), slaba tretjina poznavanje ocenjuje kot slabo (31,4 %), desetina o tej temi ne ve nič (9,6 %), približno enak delež pa je zelo dobro informiran (9,4 %). V raziskavi so sodelovali anketiranci, ki imajo (1,1 %) ali pa so imeli (1,8 %) posojilo v švicarskih frankih, imajo (36,0 %) ali pa so imeli (19,4 %) posojilo v evrih. 41,6 % anketirancev pa posojila nima in ga tudi niso imeli (41,6 %).

Nazaj