Sporočila in odgovori medijem - 2018

Skupna izjava za javnost

Finančna pismenost je ena ključnih kompetenc sodobne družbe

 

V začetku meseca marca je v okviru tedna Evropskega tedna denarja na Združenju bank Slovenije potekala okrogla miza z naslovom Projekti finančnega opismenjevanja v finančnem sektorju, na kateri so svoje aktivnosti ter pobude predstavili predstavniki Banke Slovenije, Ministrstva za finance, Zavoda RS za šolstvo, Centra RS za poklicno izobraževanje, Zveze potrošnikov Slovenije, Ljubljanske borze, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Agencije za zavarovalni nadzor, Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov, predstavniki bank in hranilnic ter Združenja bank Slovenije.

Združenje bank Slovenije se je tudi letos vključilo v aktivnosti  osveščanja o finančnem izobraževanju in finančni pismenosti, ki so se pod okriljem Evropske bančne federacije odvijali v času Evropskega tedna denarja od 12. do 18. marca 2018. Pridružilo se je novi pobudi »Evropski denarni kviz«, ki je namenjen mladostnikom starim od 13 do 15 let. Z uporabo mobilne aplikacije so učenci pridobivali in utrdili znanje iz finančne ter digitalne pismenosti, matematike in poznavanja evropskih institucij. V testni skupini je v okviru »Svetovnega tedna izobraževanja o financah« (Global Money Week), ki smo ga obeleževali že sedmo leto na pobudo organizacije Child and Youth Finance International in s podporo nacionalne koordinatorice Irene Simčič, sodelovalo osem osnovnih šol, ki so se 15. marca uspešno pomerile na zaključnem tekmovanju in sicer:

 • Osnovna šola Antona Žnideršiča, Ilirska Bistrica, pod mentorstvom Vere Frank,
 • Osnovna šola Dušana Muniha, Most na Soči, mentorica Agnes Kozorog,
 • Osnovna šola Dravlje, Ljubljana, mentor Aleš Bobek,
 • Osnovna šola Ivana Babiča Jagra, Marezige, mentorica Tatjana Dominić Radojević,
 • Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli, mentorica Marinka Šipec,
 • Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Leskovec pri Krškem, mentorica Martina Peterlin,
 • Osnovna šola Kajetana Koviča, Radenci, mentorici Milena Mencigar in Zdenka Šiplič,
 • Osnovna šola Milojke Štrukelj, Nova Gorica, pod mentorstvom Martine Bratuž.

Dva predstavnika in učitelj zmagovalnega razreda bodo v začetku maja 2018 odpotovali na finale evropskega denarnega kviza v Bruselj. Za šole, ki so se odzvale na vabilo za sodelovanje v pilotu/testni skupini pa bo Združenje bank Slovenije organiziralo zanimive seminarje. Združenje bank Slovenije je v okviru Evropskega tedna denarja sodelovalo na tednu odprtih vrat Ljubljanske borze s predavanji o bančništvu in vlogi Združenja bank Slovenije. Dijakom in študentom so predstavniki Združenja predstavili učno platformo Kahoot, v kateri so se uspešno pomerili v znanju finančne pismenosti. Učne vaje za pripravo na kviz so in bodo tudi skozi vse leto objavljene na spletni strani Združenja bank. Zmagovalce smo nagradili z možnostjo udeležbe na seminarju po izbiri pri Izobraževalnem centru ZBS. Gre prav tako za pomemben projekt, ki je namenjen izboljšanju finančne pismenosti vseh starostnih skupin, ki se bo nadaljeval skozi vse leto, saj bomo v nadaljevanju pripravili predavanja za šole ter različne skupine uporabnikov finančnih storitev, vse z namenom okrepitve poznavanja in razumevanja finančnega področja ter s tem sprejemanja čim bolj premišljenih in informiranih finančnih odločitev. Tudi zato so se v okviru ZBS tekom leta odvijale tudi druge aktivnosti, ki so bile v sodelovanju z ostalimi deležniki usmerjene predvsem v zagotovitev čim bolj jasne in razumljive predstavitve tveganj, ki jih potrošniki prevzemajo pri najemanju kreditov z variabilno obrestno mero, ki so v trenutnih pogojih zgodovinsko izjemno nizkih obrestnih mer opazno povečana.

Banka Slovenije od januarja 2017 uspešno izvaja projekt Izobraževalni dan Banke Slovenije. Izobraževalni dan poteka praviloma enkrat mesečno in sicer zadnji četrtek v mesecu. Namenjen je finančnemu opismenjevanju širše javnosti, posebej trem ciljnim skupinam: osnovnošolcem (3. triada), srednješolcem ter skupinam starejših občanov/upokojencev. Zlasti po zadnji ekonomski krizi se je namreč izkazalo, da je izobraževanje in ozaveščanje prebivalcev ne le o osebnih financah, temveč tudi o centralni banki, njenem delovanju in poslanstvu, njeni vpetosti v Evropski sistem centralnih bank in Evrosistem, potrebno in koristno. Izobraževanje poteka v prostorih Banke Slovenije v Ljubljani v obliki dvonivojskih modulov (enostavnejše in zahtevnejše vsebine). Prijavljenim organiziranim skupinam obiskovalcev je uvodoma predstavljeno enotno splošno predavanje o vlogi, nalogah in pomenu centralne banke. Ob prijavi pa obiskovalci lahko izberejo še eno, ali največ dve dodatni predavanji z naslednjega seznama in opredelijo želeno zahtevnost:

 • kaj so plačila in kako potekajo,
 • izvajanje denarne politike v Banki Slovenije,
 • statistika in Analitsko raziskovalni center v Banki Slovenije,
 • nadzor bančnega poslovanja,
 • gotovina,
 • reševanje bank in sistem jamstva za vloge,
 • centralni kreditni register.

Sodelavci iz oddelka Gotovinsko poslovanje Banke Slovenije se občasno odzovejo tudi na posebno povabilo za predstavitev teme gotovina, zlasti na kakšni osnovni šoli. Vse informacije o Izobraževalnem dnevu so na voljo na spletni strani Banke Slovenije,  dogodke v tej zvezi pa Banka Slovenije povzame tudi na Facebook strani. Za letos so razpisani naslednji datumi izvedbe dnevov odprtih vrat: 29. 3. 2018, 26. 4. 2018, 31 .5. 2018, 28. 6. 2018, 27. 9. 2018, 25. 10. 2018, 29. 11. 2018 in 27. 12. 2018. V letu dni izvajanja projekta je Banko Slovenije obiskalo skoraj tisoč obiskovalcev in glede na spodbudne odzive javnosti je moč zaključiti, da je projekt uspešen.

Po mnenju Ministrstva za finance ostaja finančna pismenost po ocenah Evropske komisije in OECD, ob bralni in matematični pismenosti, ena ključnih kompetenc v sodobni družbi. S pritrjevanjem temu je na državni ravni z decembrom 2010 uveljavljen Nacionalni program finančnega izobraževanja. Gre za dolgoročen program, ki nima končne časovnice in rigidne strukture, saj ga je treba razvijati, spreminjati in prilagajati potrebam ter razmeram. V oblikovanje in izvajanje različnih programov finančnega izobraževanja v okviru predvidenih izobraževalnih shem so lahko vključeni tudi vsi deležniki, ki jih izvajajo v skladu z načeli in cilji, opredeljenimi v nacionalnem programu. S poročilom o izvedenih dejavnostih pri uresničevanju ciljev nacionalnega programa se vsako leto seznani tudi Vlada Republike Slovenije.

Ljubljanska borza poudarja, da je finančna pismenost eden izmed najpomembnejših temeljev za uspešno prihodnost vsakega posameznika. S finančnimi odločitvami se nenazadnje srečujemo na vsakem koraku: ko se odločamo o smeri študija, ko rešujemo stanovanjski problem, ko izbiramo službo in nenazadnje vsakodnevno pri opravljanju nakupov. Ker je borza institucija, katere pomembno poslanstvo je tudi finančno opismenjevanje, je letos s tem namenom ponovno organizirala tradicionalni letni dogodek 'Gremo na borzo', namenjen srednjim šolam in fakultetam, ki je potekal v okviru Svetovnega tedna denarja (Global Money Week) in Evropskega tedna denarja (European Money Week). Dnevi odprtih vrat 'Gremo na borzo' so potekali od 12. do 16. marca 2018 v prostorih Ljubljanske borze. Na tednu odprtih vrat Ljubljanske borze so sodelovali Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Združenje bank Slovenije, Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov (Triglav Skladi, NLB Skladi, KD Skladi in vzajemni skladi Infond), Alta Invest ter Prva osebna zavarovalnica. Udeleženci so tako v sklopu izobraževalnih predavanj lahko izvedeli vse o borzi, kapitalskem trgu, nadzoru nad kapitalskim trgom, vse o ZBS in ZDU, napotkih o ravnanju z denarjem, vlaganju v vrednostne papirje in sklade, borznih posrednikih, varčevanju in še več. Poleg udeležbe na izobraževalnih predavanjih so dijaki in študentje imeli možnost sodelovati v finančno-izobraževalnih nagradnih kvizih Ljubljanske borze in Združenja bank Slovenije.

»Ljubljanska borza še posebej pozdravlja dejstvo, da so se z izvedbo okrogle mize za eno mizo zbrali različni deležniki, ki se vsak po svojih najboljših močeh trudimo dvigniti nivo finančne pismenosti v Sloveniji. Tovrstne dogodke pozdravljam predvsem z vidika, da lahko na enem mestu predstavim projekte Ljubljanske borze različnim deležnikom finančnega trga, po drugi strani pa od omenjenih institucij izvem veliko koristnih informacij in se seznanim z njihovimi projekti ter načrti. Samo na ta način, s sodelovanjem in izmenjevanjem izkušenj, lahko učinkovito in uspešno sestavljamo mozaik, ki se imenuje Finančna pismenost mladih. Ravno v času našega sestanka so potekali tudi dnevi odprtih vrat na Ljubljanski borzi, ki so podrobneje opisani zgoraj. Osebno si seveda želim, da se naše sodelovanje ne bi ustavilo na nivoju omenjenega dogodka, temveč, da bi se razširilo še na druge dobre projekte, med drugim tudi na Sejem družinskih financ, ki ga popolnoma na novo postavljamo v letošnjem letu in ki naj bi se odvijal na Gospodarskem razstavišču v mesecu oktobru,« je ob zaključku dogodka sklenil predsednik uprave borze, mag. Aleš Ipavec.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je prepričana, da morajo imeti regulatorji aktivno vlogo pri izobraževanju vlagateljev in drugih udeležencev na trgu. Dobro poučen vlagatelj sprejema ustrezne in odgovorne odločitve. ATVP ima v okviru spletnih strani vzpostavljen poseben spletni portal, ki je namenjen finančnemu izobraževanju in zaščiti vlagateljev. Na enem mestu so zbrane številne informacije s področja finančnih instrumentov in finančnih trgov, vlagatelji se lahko seznanijo z možnimi tveganji, pastmi vlaganja in potencialnimi zlorabami. Prav tako so na tem mestu objavljene posamezne informativne zloženke, namenjene večji informiranosti vlagateljev in zaščiti pred nevestnimi, nepoštenimi ali celo goljufivimi ravnanji. 

Zveza potrošnikov Slovenije na področju finančnega izobraževanja zastopa izključno interese potrošnikov. Cilj ZPS je podajanje objektivnih informacij, na podlagi katerih lahko posameznik sprejema informirane finančne odločitve, ki mu danes in v prihodnosti prinašajo koristi. Potrošniki potrebujejo jasne in razumljive razlage o temeljnih  lastnostih finančnih  produktov, ki so na trgu in o tem, katere informacije so pomembne za odločanje pri nakupu finančnega produkta. Pomemben del izobraževanja je tudi predstavitev pravic, ki jih potrošniku zagotavlja zakonodaja in informacija o pritožbenih postopkih, ki so potrošniku na voljo, če meni, da je bil oškodovan. Zveza potrošnikov Slovenije neodvisne in vsem prosto dostopne informacije objavlja na svojih spletnih mestih, spletnih primerjalnikih ter brošurah.

Finančna pismenost je pomembna tudi na področju zavarovalništva, zato Agencija za zavarovalni nadzor pri svojem delu namenja velik pomen varstvu zaščite zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovalnih pogodb. Nova direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD Direktiva) prinaša veliko novosti za zavarovalce, kot tudi za prodajalce zavarovanj - distributerje, zato Agencija med drugim pripravlja izdajo brošuro o tej tematiki. V brošuri bodo predstavljene in razložene bistvene novosti in informacije za potrošnika oziroma zavarovalca, ki jih prinaša IDD Direktiva. IDD Direktiva bo uvedla kakovostnejše informacije za potrošnika in boljša pravila poslovanja za prodajalce zavarovanj – distributerje.  Tako bo potrebno pred in po sklenitvi zavarovalne pogodbe zavarovalca obvestiti o vseh predpisanih informacijah, s predpisano vsebino in na predpisan način ter bistvom samega obvestila, zakaj je določeno zavarovanje najbolj primerno za posameznika. Brošura bo dostopna na spletni strani Agencije. Poleg tega Agencija za zavarovalni nadzor pripravlja vsebino in obseg noveliranih znanj za osnove zavarovalništva, ki bodo uporabljene v učbenikih Ministrstva za šolstvo in šport.

Ob zaključku okrogle mize so se vsi prisotni strinjali, da je ne glede na dejstvo, da institucije izvajajo veliko pomembnih aktivnosti za dvig finančne pismenosti prebivalstva, za učinkovite in dobre rezultate potrebna še nadaljnja krepitev medsebojnega sodelovanja in oblikovanje skupnih aktivnosti, k čemur so se prisotni udeleženci soglasno zavezali. Opozorili so še, da je potrebno v luči hitrega razvoja tehnologij posebno pozornost ter skrb nameniti tudi finančnemu izobraževanju starejše generacije, ki se na spremembe v okolju drugače odziva.

 

Ljubljana, 28. marec 2018

Nazaj