Sporočila in odgovori medijem - 2018

Sporočilo za javnost

35. seja skupščine Združenja bank Slovenije

 

Sreda, 18. april 2018: Danes je v Ljubljani potekala 35. seja skupščine Združenja bank Slovenije, ki so se je udeležili predstavniki ter predstavnice vodstev bank, hranilnic in lizing družb, članic Združenja.

O poslovnem okolju, v katerem so delovale banke, hranilnice ter lizing družbe v preteklem letu, ki je bilo zaznamovano predvsem s pomembnimi zakonodajnimi spremembami ter dobrimi mednarodnimi in domačimi gospodarskimi razmerami, je uvodoma na skupščini spregovorila direktorica Združenja bank, Stanislava Zadravec Caprirolo. Poudarila je, da se je bančni sektor navkljub ugodnim gospodarskim razmeram soočal z veliko izzivi, mednje so v letu 2017 v prvi vrsti sodili presežna likvidnost v okolju nizkih obrestnih mer, nove zakonodajne zahteve na področju upravljanja s tveganji, nova pravila na področju varstva potrošnikov, hiter tehnološki razvoj, okrepljeno konkurenčno okolje in tudi posledice finančne krize, ki se še vedno izkazujejo v bilancah bank. Ugodno gospodarsko stanje se je pozitivno odrazilo  tudi v leasing sektorju, ki je lansko leto ponovno beležil rast obsega dejavnosti.

Z naštetimi izzivi poslovnega okolja se je preko potreb članic Združenja ter strateških usmeritev nadzornega sveta, soočalo tudi Združenje bank. Ker je za učinkovito izvrševanje nalog cehovskega združenja izjemno pomembna aktivna vključenost v procese in delovanje zakonodajnih ter vladnih institucij, si je Združenje v preteklem letu še posebej prizadevalo za okrepitev sodelovanja ter stalen dialog z njimi. Združenje je okrepilo tudi delo in število svojih predstavnikov v Evropski bančni federaciji, kjer se oblikujejo pomembne strateške odločitve ter stališča evropskega bančnega sektorja do priprave zakonodajnih sprememb in oblikujejo pogoji za poslovanje bank. Poudarila je, da je lani v mednarodnem okolju izrazito izstopala obravnava izzivov na področju digitalizacije, varnosti in finančnega opismenjevanja. Poleg tega je bilo delo Združenja v pomembnem obsegu usmerjeno tudi v priprave na uvedbo novega računovodskega standarda MSRP 9, na  priprave v zvezi z Zakonom o potrošniških kreditih, na enotni evropski poročevalski projekt AnaCredit, obravnavo vprašanj glede obdavčenja različnih storitev, ki jih banke izvajajo pri različnih vrstah finančnih transakcij, na implementacijo Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in sodelovanje v zakonodajnih procesih. Združenje je v okviru Izobraževalnega centra izvedlo tudi vrsto specialističnih ter strokovnih izobraževanj, bilo vključeno v Evropski teden denarja in nenazadnje izdalo tudi 12 številk revije Bančni vestnik, ki je na Slovenskem edina strokovna revija s področja bančništva ter financ in beleži zavidljivo starost nad 60 let. Zadravec Caprirolo je svoj govor sklenila z ugotovitvijo, da je poleg navedenih izzivov, kot eno izmed prioritetnih področij delovanja Združenja opredeljeno tudi poslovanje s potrošniki in je zato toliko pomembnejša ugotovitev, da je nov sistem za izvensodno reševanje potrošniških sporov v praksi učinkovito zaživel in so ga tako članice Združenja kot tudi potrošniki dobro sprejeli.

V nadaljevanju skupščine so bile sprejete še spremembe in dopolnitve Bančnega kodeksa,  ki ureja reševanje sporov med članicami Združenja. Nad izvajanjem določil Bančnega kodeksa bo poslej bdel na novo ustanovljeni Odbor za etično ravnanje.

Skupščina je s 1. majem 2018 za naslednje mandatno obdobje imenovala tudi nov Nadzorni svet Združenja bank Slovenije.   
 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 18. april 2018

 

Dodatno:

Nazaj