Sporočila in odgovori medijem - 2018

Sporočilo za javnost
 

Notranji revizorji so na posvetu razpravljali o aktualnih razmerah v bančništvu in njihovi vlogi ter izzivih v bankah

 

Ljubljana, 28. septembra 2018: Notranji revizorji bodo navkljub doseženemu napredku okrepili svojo pripravljenost na nove izzive, ki jih prinašajo postopki digitalizacije in razvoj novih produktov, intenzivna regulacija, razvoj in širša uporaba kvantitativnih modelov ter zahtevne novosti v stroki, je glavno sporočilo s posveta notranjih revizorjev v bankah in hranilnicah v Ljubljani, ki ga tradicionalno organizira Izobraževalni center Združenja bank Slovenije.

 

Kot je v uvodnem nagovoru izpostavila mag. Manica Novak, predsednica Odbora za notranjo revizijo, je potrebno v okviru notranjerevizijskih ekip zagotavljati ustrezno kadrovsko strukturo, se nenehno izobraževati, spoznavati nove tehnologije in pri delu uporabljati kvalitetne in neodvisno pridobljene podatke. Sicer pa se je potrebno zlasti osredotočiti na aktivnosti notranje revizije, ki organizaciji prinašajo dodano vrednost ter stremeti k še tesnejšemu in pristnejšemu sodelovanju z ostalimi deležniki. Ob tem ne gre prezreti tudi pomena definiranja kriterijev za uspešnost notranje revizije, seveda pod pogojem, da ima stroka v organizaciji ustrezno mesto, vire in tudi prepoznavnost oz. veljavo.

Po mnenju mag. Stanislave Zadravec Caprirolo, direktorice Združenja bank Slovenije je področje notranje revizije v bankah izpostavljeno mnogim izzivom, ki so povezani tako z makroekonomskim okoljem, ki vpliva na izpostavljenost tveganjem določenih ključnih poslovnih procesov v bankah in hranilnicah, kakor tudi regulatornim izzivom zaradi še vedno zelo nestabilnega in stalno spreminjajočega pravnega okvira poslovanja bank, izzivom na področju digitalizacije procesov poslovanja in ne nazadnje izzivom, ki so povezani s človeškim faktorjem.

V okviru okrogle mize, ki jo je vodil mag. Matej Drašček, so sodelujoči razpravljali o rezultatih ankete o vlogi notranjih revizorjev in aktualnih tveganjih bančnega poslovanja. Pri slednjih je anketa pokazala, da kreditno tveganje še vedno predstavlja glavno vgrajeno tveganje bank, vendar se okoliščine spreminjajo, zato strateško in operativno tveganje v očeh notranjih revizorjev postajata vse pomembnejši in bosta v prihodnosti deležna njihove še večje pozornosti. Kot možne rešitve za prepoznane izzive so notranji revizorji med drugimi nanizali več nenehnega izobraževanja oz. usposabljanja na tistih prepoznanih področjih, kjer praksa še ni tako razvita in ustaljena, redno srečevanje in vključevanje aktualnih tematik iz prepoznanih tveganj na odborih Združenja bank Slovenije, izmenjavo dobrih praks med notranjimi revizorji bank in hranilnic ter potencialno tudi iz tujine, poudarili pa so tudi pomen komunikacije in rednega letnega izvajanja ankete o tveganjih med notranji revizorji.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 28. september 2018

Nazaj