Sporočila in odgovori medijem - 2018

Odgovor Združenje bank Slovenije na vprašanja časnika Finance z dne 17. oktobra in 18. oktobra 2018

 

Poslovanje z nepremičninami je urejeno v različnih zakonih in predpisih, kot na primer Stanovanjski zakon, Stvarnopravni zakonik, Zakon o nepremičninskem posredovanju, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o varstvu kupcev stanovanj in ne nazadnje Gradbeni zakon.

Z informacijami glede izvajanja zakonodaje in poslovanja v praksi pri posameznih članicah našega združenja – bankah in hranilnicah (v nadaljevanju: banke), Združenje bank Slovenije

ni seznanjeno, prav tako v zvezi z vašimi vprašanji pri naših članicah nismo posebej ugotavljali, kaj je za posamezno članico zadostna oz. ustrezna dokumentacija za odobritev kredita.

Na tem mestu je treba poudariti, da banka z odobritvijo kredita prevzema določena tveganja, zato je v njeni domeni, da zahteva dokumentacijo, za katero meni, da je potrebna. Dejstvo pa je, da je nekaj nejasnosti pri poslovanju v praksi povzročil 93. člen Gradbenega zakona, v katerem je med drugim določeno, da so za nedovoljeni objekt in za neskladno uporabo objekta prepovedani med ostalim vpisi in spremembe vpisov v zemljiški knjigi ter sklepanje pravnih poslov, torej tudi kreditnih pogodb. Za banke namreč ni ključno samo vprašanje, kakšen je status v zemljiški knjigi na dan sklenitve pogodbe, ampak tudi, ali je sklenitev kreditne pogodbe med banko in stranko nična tudi, če se naknadno ugotovi, da gre za nedovoljen objekt oz. zanj ni bilo izdano gradbeno dovoljenje oz. gre za neskladno uporabo objekta. Po našem mnenju so ravno te nejasnosti v povezavi z navedenimi tveganji morda prispevale k različnosti praks med bankami pri zahtevani dokumentaciji za odobritev kredita.

V okviru ZBS niso bila v zvezi s tem sprejeta nobena priporočila za banke, smo pa organizirali sestanek med bankami in predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter Notarsko zbornico Slovenije. Prav tako smo podali predlog amandmaja k predlogu novele Gradbenega zakona, ki jo je vložil Državni svet RS, s katerim bi odpravili določene nejasnosti.

Za konkretno prakso in dodatne pojasnila vam predlagamo, da se obrnete na banke.

 

Združenje bank Slovenije
V Ljubljani, 19. oktobra 2018

Nazaj