Sporočila in odgovori medijem - 2018

Vrhovno sodišče vrnilo zadevo v ponovno odločanje zaradi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja

 

Znana je še tretja odločba Vrhovnega sodišča v zvezi s krediti v švicarskih frankih, ki je bila izdana v oktobru 2018.

Vrhovno sodišče se v zadnji odločbi, opr. št. II Ips 141/2017, do konkretnega kreditnega razmerja ni opredelilo. Zadevo je vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno sojenje.

Nižji sodišči nista v zadostni meri presodili vprašanja pojasnilne dolžnosti in ovrednotili poročila Banke Slovenije iz leta 2005 ter dopisov iz leta 2006 in leta 2007. V tej zvezi je potrebno opozoriti, da se je o tem poročilu in dopisih Banke Slovenije Vrhovno sodišče že opredelilo v drugih dveh odločbah, ki jih je prav tako izdalo v oktobru 2018.

Vrhovno sodišče je podalo tudi nekaj navodil, ki naj se upoštevajo v ponovljenem postopku. Banka lahko izkaže izpolnitev pojasnilne dolžnosti tudi na druge načine, ne zgolj z vsebino same kreditne pogodbe, na primer z vsemi informacijami in pojasnili, ki so bile posredovane kreditojemalcu. Najpomembneje pa, da mora sodišče v ponovljenem postopku, v kolikor bi vendarle presodilo, da banka svoje pojasnilne dolžnosti morda ni opravila v skladu z relevantno zakonodajo, opraviti tudi presojo (ne)poštenosti pogodbenega pogoja. Na tej osnovi bo moralo ugotavljati tudi morebitno slabo vero banke ter morebitno znatno neravnotežje med pravicami in obveznostmi pogodbenih strank.

Tudi tokrat je Vrhovno sodišče poudarilo, da le ugotovitev vseh elementov nepoštenosti pogodbenega pogoja lahko vodi do posledice njegove ničnosti.
 

Povezava na sklep
 

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 22. november 2018

Nazaj