Sporočila in odgovori medijem - 2018

Sporočilo za javnost

Posvet računovodij v bankah

 

Četrtek, 29. november 2018: Danes se je v Ljubljani zaključil dvodnevni Posvet računovodij v bankah, ki ga Izobraževalni center Združenja bank Slovenije vsako leto organizira za bančne strokovnjake s področja računovodstva in davkov.
 

Vodilne teme letošnjega posveta so bile predvidene spremembe bančne regulative, izzivi bančnega sektorja na tem področju, davčne vsebine, pričakovane poročevalske zahteve in priprava letnih poročil.

V uvodnem nagovoru je Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja banka Slovenije, izpostavila še dodatne zahteve in izzive, s katerimi se računovodje v bankah in hranilnicah  srečujejo, predvsem z vidika makroekonomskih in regulatornih zahtev, pri čemer je posebej  izpostavila pričakovano implementacijo proporcionalnosti, ki bo prinesla nekatere dobrodošle razbremenitve za banke na področju izpolnjevanja poročevalskih zahtev.

Po mnenju Mihe Mihiča, člana uprave Addiko banke, morajo banke zagotavljati donosnost in učinkovito obvladovati stroške v okolju negotovosti, ki jih prinašajo gospodarski cikli, regulativa in digitalizacija, pa so po njegovem mnenju, pomembni izzivi sedaj in v prihodnje.

Ugotovitve Banke Slovenije glede finančne stabilnosti so pozitivne, zabeležena je bila pozitivna rast bilanc bank, na aktivi rastejo posojila gospodinjstvom, na pasivi se beleži rast vlog gospodinjstev, višje so tudi vloge na vpogled. Z rastjo  vpoglednih vlog in dolgoročnih posojil pa se poglablja rokovna neusklajenost.  Posebej je opozorjeno, da na nepremičninskem trgu ostaja zmerno tveganje, ki pa ima zaradi rasti cen nepremičnin na trgu, tendenco naraščanja.

V nadaljevanju posveta so bile predstavljene še predvidene spremembe bančne regulative, med katere sodijo, prenos CRDIV direktive v nacionalno zakonodajo in pričakovane poročevalske zahteve, ki terjajo vedno več podatkov.  Posebna pozornost je bila posvečena tudi novemu standardu MSRP 16 - Najemi, ki bo vplival na bančne bilance, in definiranju transfernih cen poslov med povezanimi osebami.

Drugi dan posveta so bile predstavljene pričakovane spremembe davčne zakonodaje, dve noveli zakona sta posredovani v Državni zbor in sicer Zakon o DDV in Zakon o DDPO, gre za prenos evropske direktive v slovenski pravni red. Razmišljanja glede učinkovitih načinov pobiranja javnih dajatev je z udeleženci posveta delila Mateja Vraničar Erman.

Glede poročanja o finančnih računih po standardu OECD, je Jana Nagode povedala, da je v letošnjem letu bilo izvedeno drugo poročanje t.i. CRS poročanje, v katerem je sodelovalo 53 držav EU. Predstavila je tudi zahtevo po pridobivanju TIN številk od komitentov.  

Posvet se je zaključil z razpravo o učinkih standarda MSRP 9, kvalitetnih in transparentnih razkritjih v letnih poročilih ter digitalizaciji na finančnem področju.

 

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 29. november 2019

Nazaj