Sporočila in odgovori medijem - 2019

Sporočilo za javnost
 

Združenje bank Slovenije je v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo objavilo obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje

 

Obrazec predstavlja skrajšan povzetek cenitvenega poročila in omogoča enostavnejši ter preglednejši uvid v ključne informacije iz poročila. V nobenem primeru povzetek ne nadomešča priprave poročila o oceni vrednosti, ki mora biti izdelano v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ampak predstavlja samo povzetek bistvenih ugotovitev iz poročila in skupaj z njim tvori nedeljivo celoto.

Namen delovne skupine za zavarovanja pri ZBS je bil, da s pripravo enotnega povzetka poročila tako uporabnikom (bančnim delavcem) kot izvajalcem (ocenjevalcem vrednosti) olajša medsebojno komunikacijo. Poenoten povzetek v .xls obliki predstavlja tudi možnost za standardizacijo in  elektronski prenos podatkov o zavarovanju v baze podatkov o kreditnih zavarovanjih vsake kreditne institucije.

 

Povezava na: Navodilo in obrazec za pripravo povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnine za namen zavarovanega posojanja

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 30. januar 2019

 

Nazaj