Sporočila in odgovori medijem - 2019

Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede kreditov CHF

 

Vprašanja:

Ker večkrat pišem o kreditih v švicarskih frankih, menim, da bi bilo koristno imeti podatke o tem, koliko je težav pri odplačevanju kreditov v frankih ter pri kreditih v evrih. To bi pomagalo razjasniti, ali so krediti v frankih res povzročili veliko socialnih stisk. Ter podatke o tem, kako se je skozi leta spreminjala anuiteta za kredite v frankih ter kredite v evrih. Na primer, če bi dve osebi vzeli na isti datum - na primer pred 15 leti - kredit v frankih oziroma v evrih, z isto anuiteto. Kako bi se ta anuiteta spreminjala skozi leta? (Ter, kakšna bi bila pri teh zneskih skupna zneska kredita.) Po nekaterih informacijah je namreč anuiteta pri kreditih v frankih približno taka, kot je bila na začetku teh kreditov, je pa za kreditojemalce neugodna, če jo primerjajo z gibanjem anuitete pri evrskih kreditih.
 

Odgovori Združenja bank Slovenije:

V zvezi z vašim vprašanjem glede morebitne razlike v deležih neplačnikov pri kreditih v CHF in kreditih v EUR vam v prilogi pošiljamo prezentacijo direktorice Združenja, mag. Stanislave Zadravec Caprirolo, ki je služila kot gradivo na lanski okrogli mizi glede problematike kreditov v CHF. Na 7. strani predstavitve so predstavljene številke (vir: Banka Slovenije), in sicer je bil delež neplačnikov pri kreditih v CHF 3 % (po stanju konec novembra 2017) in je bil torej enak (oziroma celo malenkostno nižji) od deleža neplačnikov pri kreditih v EUR. Ugotovitve pritrjujejo dejstvu, da težave pri odplačevanju kreditov v CHF nastajajo iz podobnih razlogov kot pri kreditih v EUR (spremembe osebnih okoliščin kreditojemalcev, npr. ločitev, izguba službe, zdravje in podobno). Trenutno je kreditov CHF še nekaj tisoč, po podatkih Banke Slovenije po stanju konec novembra 2018 znaša skupni znesek vseh stanovanjskih kreditov 6.2 milijarde EUR, stanovanjskih kreditov v CHF je za 387 mio EUR, delež stanovanjskih kreditov v CHF predstavlja le še 6,22 odstotkov vseh stanovanjskih kreditov. Prav tako delež neplačnikov pri kreditih v CHF ne odstopa od deleža pri kreditih v EUR.

Glede vprašanja v zvezi z gibanjem zneskov mesečnih anuitet vam v prilogi pošiljamo vzorčne izračune simulacije amortizacijskih načrtov kreditov v CHF in kreditov v EUR ter njihovo primerjavo. Simulacije so pripravljene za kredita v CHF in EUR, ki sta bila črpana v letu 2004, za kredita v CHF in EUR, ki sta bila črpana v letu 2005, za kredita v CHF in EUR, ki sta bila črpana v letu 2006, za kredita v CHF in EUR, ki sta bila črpana v letu 2007, in za kredita v CHF in EUR, ki sta bila črpana v letu 2008.

Uporabljeni podatki o kreditih, ki so predstavljeni v simulacijah, so naslednji:  

  • pri obeh kreditih (v CHF in v EUR) je upoštevan enak pribitek, to je 1,5 %;
  • oba kredita sta bila črpana oziroma vsi krediti so bili črpani v juliju relevantnega leta;
  • odplačilna doba pri vseh kreditih je 20 let;
  • znesek kreditov je preračun približnega zneska 100.000 EUR v CHF oziroma približni znesek 100.000 EUR.

 

Priloga: vzorčni izračuni simulacije amortizacijskih načrtov kreditov v CHF in kreditov v EUR ter njihova primerjava

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 19.2.2019

 

 

Nazaj