Sporočila in odgovori medijem - 2019

Sporočilo za javnost

Smernice glede razlage in uporabe Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah ne prinašajo nič novega, sodno prakso sodišča EU je Vrhovno sodišče RS že ustrezno upoštevalo

 

V Združenju bank Slovenije (ZBS) v izogib napačnim interpretacijam izpostavljamo, da kompilacija sodne prakse Sodišča Evropske unije, ki jo je pripravila Evropska komisija s Smernicami, ne prinaša nič novega. Smernice namreč vključujejo prav tiste ključne elemente evropskega prava, ki so že znani in so ustrezno upoštevani v sodni praksi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Slovenska sodišča sodijo v skladu s pravom EU.

Smernice glede razlage in uporabe Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah je izdala Evropska komisija za sistematičen pregled dosedanje sodne prakse Sodišča Evropske unije. Ta sodna praksa je bila upoštevana v zadnjih sodbah Vrhovnega sodišča RS glede kreditov v švicarskih frankih. Komisija v teh Smernicah poudarja potrebo po upoštevanju posebnosti nacionalnih zakonodaj pri razlagi vprašanj s področja Direktive 93/13/EGS, tudi sicer pa ureja ta direktiva le nekatere, ne pa vseh vidikov splošnih pogojev poslovanja. Za preostali del se uporablja slovensko pravo, kar velja zlasti za pravila o posledicah morebitne neveljavnosti v Obligacijskem zakoniku. Trditve, da slovenska sodišča sodijo v nasprotju s pravom EU, so povsem neutemeljene in ne zdržijo neodvisne strokovne presoje.

Evropska komisija je 22. julija 2019 sprejela Smernice glede razlage in uporabe Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (v nadaljevanju: Smernice). Poglaviten namen tega dokumenta je strukturirano predstaviti razlago Sodišča EU o ključnih konceptih in določbah direktive o nedovoljenih pogojih. Nadalje je v uvodu zapisano, da so v tem obvestilu upoštevane odločbe Sodišča, objavljene do 31. maja 2019, in »iz njega ni mogoče sklepati o nadaljnjem razvoju sodne prakse Sodišča«. Še več, Komisija sama navaja, da morebitna stališča v obvestilu »ne morejo prejudicirati stališč, ki bi jih Evropska komisija lahko izrazila pred Sodiščem«. Smernice tako nikakor niso zakonodajni dokument in ne morejo nadomeščati (nacionalne) zakonodaje, kar potrjuje tudi Komisija sama, ko opozarja, da obstajajo v državah članicah »posebnosti, ki jih bodo udeleženci na trgu in delavci v pravni stroki prav tako morali upoštevati«.

Ta dokument Komisije je kompilacija sodne prakse, sistematično razdeljene po ključnih vprašanjih Direktive 93/13/EGS, namenjen boljšemu pregledu nad obširno sodno prakso s tega področja. Kako izhaja tudi iz Smernic, pa ureja Direktiva 93/13/EGS zgolj nekatere vidike splošnih pogojev poslovanja, vse drugo pa je v domeni nacionalnega prava. V Združenju bank Slovenije tako v izogib napačnim interpretacijam opozarjamo, da v razpravo o kreditih v švicarskih frankih ta dokument Komisije ne prinaša ničesar novega, izpostavljajo pa še enkrat Smernice prav tiste ključne elemente ureditve in prava EU, kakor so bili že znani in upoštevani tudi odločitvah slovenski sodišč. Tako kot zahtevajo načela prava EU, so slovenska sodišča Zakon o varstvu potrošnikov razlagala v skladu z Direktivo 93/13/ES o nepoštenih pogodbenih pogojih.

Zaupanje v pravno državo se začne s spoštovanjem pravnomočnih sodnih odločb, ki so jih v večstopenjskem sojenju sprejela slovenska sodišča na podlagi slovenskega prava in prava EU. Pravna država ne dopušča ukrivljanja prava za potrebe konkretnega primera. Združenje Frank zato s trditvami, ki ne zdržijo resne strokovne presoje, javnost le zavaja.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 6. september 2019

 

Povezava na odprto pismo Državnemu svetu Republike Slovenije: Aktivnosti, ki jih izvaja Državni svet Republike Slovenije v povezavi z Združenjem Frank, so izven ustavno določenih pristojnosti, Državni svet pa je zlorabljan tudi za pozive sodiščem, kaj je ustrezen način razlage pravnih aktov, s čimer krši ustavno načelo neodvisnosti sodnikov

 

 

 

Nazaj