Sporočila in odgovori medijem - 2019

Odprto pismo Državnemu svetu Republike Slovenije

 

Aktivnosti, ki jih izvaja Državni svet Republike Slovenije v povezavi z Združenjem Frank, so izven ustavno določenih pristojnosti, Državni svet pa je zlorabljan tudi za pozive sodiščem, kaj je ustrezen način razlage pravnih aktov, s čimer krši ustavno načelo neodvisnosti sodnikov

 

Državni svet Republike Slovenije je pripravil skupno novinarsko konferenco z Združenjem Frank dne 6. septembra 2019 v prostorih parlamenta. V najavi, objavljeni na javnih spletnih straneh Državnega sveta, je zapisano, da je sklicana na temo izida Smernic za razlago in uporabo Direktive 93/13/EGS o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah, ki jih je Evropska komisija sprejela 22. julija 2019, in sicer s poudarkom na kreditih v švicarskih frankih in z navedbo, da »Združenje Frank že dlje časa opozarja na sistematično kršenje pravice posojilojemalcev v švicarskih frankih do sodnega varstva, ker slovenska sodišča neustrezno razlagajo določbe Direktive 93/13/EGS in ne upoštevajo posebnosti, do katerih prihaja pri njenem prenosu v slovenski pravni red«.

Sklic skupne novinarske konference Državnega sveta z interesnim združenjem, kjer je že v javni najavi na spletni strani Državnega sveta navedeno »opozorilo«, da slovenska sodišča neustrezno razlagajo določbe evropske direktive in ne upoštevajo posebnosti prenosa v slovenski pravni red, torej ne upoštevajo slovenskega pravnega reda, nedvomno presega z Ustavo RS določene pristojnosti Državnega sveta in posega v ustavno načelo delitve oblasti ter ustavno načelo neodvisnosti sodnikov.

Pristojnosti Državnega sveta so v Ustavi RS zelo jasno definirane (97. člen):

»Državni svet lahko:

  • predlaga državnemu zboru sprejem zakonov;
  • daje državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti;
  • zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča;
  • zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena iz 93. člena.

Na zahtevo državnega zbora mora državni svet izreči mnenje o posamezni zadevi.«

Problematika varstva potrošnikov je gotovo pomembna tema in Državni svet bi ob izidu teh smernic lahko sklical posebno sejo, na kateri bi se svetniki objektivno seznanili z zadevo - ob prispevkih vseh interesnih skupin in vabljenih gostih. Namesto objektivnega pristopa je sklical tiskovno konferenco skupaj z Združenjem Frank, ki jo bo vodil celo predsednik Združenja Frank, kjer je iz napovednika razvidno, da je funkcija Državnega sveta zlorabljena za napad  in nedopustne pritiske na sodno vejo oblasti, s čimer se nedopustno posega v ustavno delitev oblasti. Združenju Frank in njegovim članom so na volja vsa pravna sredstva, vključno s sodiščem EU, zato je tak sistemski pritisk Državnega sveta na obstoječe odprte spore, ki se vodijo na sodiščih na vseh ravneh, še posebej nedopusten.

Ustava RS namreč zelo jasno določa, da v naši državi velja načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno in ravno tako zelo jasno določa, da so sodniki pri opravljanju sodniške funkcije neodvisni ter vezani na ustavo in zakon.

Nudenje spletnih strani in prostorov Državnega sveta v stavbi parlamenta za javno pozivanje, na kakšen način naj sodstvo razlaga določbe pravnih aktov ali celo aktivno udejstvovanje v takšni aktivnosti, nedvomno presega pristojnosti ter krši etiko in integriteto Državnega sveta.

Državni svet ni društvo ali interesno združenje, temveč je eden izmed državotvornih stebrov Republike Slovenije, ki naj bi še posebej skrbno bdel nad zagotavljanjem jasne delitve pristojnosti in oblasti ter s tem spoštovanja pravne države, še posebej ustavnih načel, brez vplivanja na neodvisnost sodstva.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 6. september 2019

 

Povezava na sporočilo za javnost: Smernice glede razlage in uporabe Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah ne prinašajo nič novega, sodno prakso sodišča EU je Vrhovno sodišče RS že ustrezno upoštevalo

 

 

 

Nazaj