Sporočila in odgovori medijem - 2019

Obvestilo za javnost

Uporabniki transakcijskih računov (osebnih računov) bodo konec oktobra prejeli informacijo o obračunanih nadomestilih

 

Banke in hranilnice so skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) dolžne vsaj enkrat letno (lahko tudi večkrat) svoje stranke seznaniti z obračunom nadomestil za storitve, ki so vezane na njihov osebni račun. Gre za ukrepe zagotavljanja večje preglednosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi strank bank in hranilnic. Banke in hranilnice bodo prvi obračun nadomestil svojim strankam poslale do konca oktobra.  

Obračun nadomestil mora vključevati vsa obračunana nadomestila za storitve, ki so vezane na osebni račun (vodenje računa, uporaba spletne banke, plačilne transakcije, trajni nalogi, SEPA direktne obremenitve, plačilne transakcije s kreditno kartico ali kartico z odloženim plačilom). Obliko in vsebino obračuna, čigar osnovni cilj je doseči večjo preglednost in razumljivost za potrošnike, določa Izvedbena uredba komisije (EU) 2018/33).  

V obračunu nadomestil morajo biti navedene naslednje informacije:

  1. obdobje obračuna,
  2. cena nadomestila na enoto za posamezno storitev, kolikokrat je bila posamezna storitev uporabljena ali cena paketa in kolikokrat je bilo nadomestilo za paket zaračunano ter dodatno nadomestilo, zaračunano za katero koli storitev, ki presega količino, vključeno v nadomestilo za paket,
  3. skupni znesek vseh zaračunanih nadomestil za posamezno storitev,
  4. višina obrestne mere za prekoračitev dovoljenega pozitivnega stanja na osebnem računu in skupni znesek obračunanih obresti,
  5. skupni znesek nadomestil, zaračunanih za vse storitve.

Zakonska določba, ki opredeljuje pripravo obračuna, je začela veljati 1. novembra 2018, zato bodo banke in hranilnice kot obračunsko obdobje v prvi obračun nadomestil vključile samo mesec november in december 2018.

Uporabniki bodo tako do konca oktobra letos s strani svoje banke ali hranilnice prejeli informacijo o obračunanih nadomestilih na svojem osebnem računu za zadnja dva meseca leta 2018.

Banke in hranilnice bodo obračune nadomestil svojim strankam  poslale na način dogovorjen za prejemanje izpiskov (preko spletnih bank, preko elektronskega naslova, po pošti, skupaj z mesečnim izpiskom….).

Naslednji obračun nadomestil, ki ga bodo uporabniki prejeli, bo vključeval vsa obračunana nadomestila za koledarsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 30. september 2019

 

Nazaj