Sporočila in odgovori medijem - 2019

Sporočilo za javnost

Ukrep Banke Slovenije na področju potrošniških in stanovanjskih kreditov je pretirano omejevalen

 

Bančni sektor v zvezi s predvidenim makrobonitetnim ukrepom izpostavlja zlasti njegovo izrazito pretirano omejevalnost, ki velikemu delu gospodinjstev v Sloveniji praktično onemogoča ali pa vsaj radikalno omejuje dostop do najetja kreditov pri bankah in hranilnicah ter s tem nakup trajnih potrošnih dobrin in nepremičnin. Ukrep se poleg tega nanaša zgolj na banke in hranilnice kot ponudnike financiranja, zaradi te diskriminatorne narave pa ravno najšibkejše segmente populacije dodatno spodbuja k zadolževanju izven striktno reguliranega in nadzorovanega bančnega sistema s potencialno izjemno problematičnimi posledicami za cenovne pogoje tovrstnih posojil ter načine izterjevanja v primeru neplačevanja.

Mnenje bančnega sektorja o pretirani omejevalni naravi sprejetega ukrepa potrjuje tudi nizka pojavnost neplačil prebivalstva, ki se je izkazala tekom izjemno zahtevnega gospodarskega cikla v zadnji finančni in gospodarski krizi. Slovensko prebivalstvo tudi sicer sodi med najnižje zadolžena v Evropi, hkrati pa ima visoke rasti prihrankov. Poleg tega, so primerjalno gledano, ukrepe s podobnimi omejitvami sprejele le tri članice Evropske unije.

Bančni sektor ob tako pomembnem vprašanju kliče po nujnosti strukturirane in strokovno utemeljene širše razprave s ključnimi sistemskimi deležniki (relevantna ministrstva, potrošniške organizacije itd.) o dejanskih učinkih danes predstavljenih ukrepov na posamezne segmente populacije in gospodarsko aktivnost, ki v vse pomembnejšem delu temelji na zasebni potrošnji, zato bi ukrep še zlasti v zreli fazi ekonomskega cikla z umirjanjem, v kateri se trenutno nahajamo, lahko deloval izrazito prociklično in posledično dodatno hromil gospodarsko rast.

Iz zgoraj navedenega izhaja, da bi lahko vsebina zadevnih ukrepov potencialno prizadela večji del in še prav posebej socialno najšibkejše segmente populacije ter povzročila veliko gospodarsko škodo tudi celotnemu slovenskemu poslovnemu okolju.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 9. oktober 2019

 

 

Nazaj