Sporočila in odgovori medijem - 2019

Sporočilo za javnost

Zaključki s Posveta računovodij v bankah in hranilnicah

 

Sreda, 27. november 2019: Danes se je v Ljubljani zaključil Posvet računovodij v bankah in hranilnicah, ki ga vsako leto organizira Izobraževalni center Združenja bank Slovenije. Posvet ima že dolgo tradicijo in na njem so vedno v ospredju aktualne teme za bančne strokovnjake s področja računovodstva in davkov.

 

Vodilne teme letošnjega posveta so bile spremembe bančne regulative in izzivi bančnega sektorja na tem področju, poročevalske zahteve in priprava poročil, aktualna področja MSRP za zaključevanje izkazov 2019 (MSRP9 in MSRP16), poročanje letnih računovodskih poročil javnih družb v enotni elektronski obliki ter pričakovane spremembe davčne zakonodaje in tudi DAC6 - Direktive glede obvezne avtomatične izmenjave informacij, vezano na čezmejne aranžmaje. 

V uvodnem nagovoru je mag. Marko Filipčič, član uprave Gorenjske banke, izpostavil dodatne zahteve in izzive, s katerimi se računovodje v bankah in hranilnicah  srečujejo, predvsem z vidika makroekonomskih in regulatornih zahtev, pri čemer je posebej  izpostavil pričakovane poročevalske zahteve, ki bodo bankam prinesle še dodatna bremena (zavedati pa se je potrebno, da po drugi strani podatki in informacije o komitentih in okolju predstavljajo konkurenčno prednost). Banke so ujete v začaran krog nizke rasti profitabilnosti in visoke rasti kapitalskih zahtev.

Aktualna dogajanja na področju bančne regulative na mednarodnem oziroma EU območju, so po predstavitvi predstavnice Banke Slovenije, usmerjena k implementaciji direktiv CRR2 in CRD5, zmanjšanju tveganj, implementaciji Basla III v EU zakonodajo, spremembam k večji učinkovitosti nadzora, razširjeni uporabi načela sorazmernosti in trajnostnem financiranju, predvsem vidik notranjega upravljanja, poslovne strategija in okvir upravljanja s tveganji.

Prav tako so se banke seznanile z razlogi in ključnimi zahtevami ter časovnico implementacije novih in spremenjenih poročil Banki Slovenije v prihodnjem letu dni, kakor tudi z novo elektronsko  obliko priprave Letnih poročil.

V nadaljevanju posveta so bile prestavljene spremembe davčne zakonodaje v letu 2020 in sicer spremembe ZDDPO-2 (konceptualno ni sprememb, MSRP16-uporabi se najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi sredstva, hibridna neskladja) spremembe ZDOH-2 (dobiček iz kapitala, bonitete, splošna davčna olajšava, progresivna davčna lestvica, zvišanje davčne st. za dohodke iz kapitala, padanje davčne st. za kapitalske dobičke)  in spremembe ZDDV-1 (poenostavitve dobave blaga v EU, dokazovanje dobave blaga iz Slovenije v drugo članico EU, podrobnejša ureditev tristranskih (zaporednih) dobav blaga v EU,…).

Na koncu so se banke še seznanile s ključnimi zahtevami Direktive glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji t.i. DAC6. Predstavljen je bil predviden potek implementacije DAC6, aranžmaji, ki so predmet poročanja, zavezanci za poročanje, postopek poročanja, prepoznavne značilnosti, predvidene kazni, roki in postopki poročanja  ter priporočeni ukrepi glede samega poročanja in pristopa k obvladovanju davčnega tveganja.  

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 27. november 2019

 

Nazaj