Sporočila in odgovori medijem - 2020

Obvestilo za za javnost

 

Za izplačilo pomoči in dodatkov, izplačanih skladno z ZIUZEOP, je treba uporabiti kodo namena FAND

 

Združenje bank Slovenije ter banke in hranilnice prosimo izplačevalce pomoči in dodatkov, ki se izplačujejo skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo - ZIUZEOP, , da sredstva iz naslova pomoči in dodatkov po ZIUZEOP na račune prejemnikov nakazujejo ločeno od izplačil rednih prejemkov in da pri tem uporabijo kodo namena FAND.

Z zakonom je namreč določeno, da so vsi prejemki, izplačani na podlagi ZIUZEOP, izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju in iz davčne izvršbe - ZDavP-2. Ker so postopki v bankah in hranilnicah avtomatizirani, so izplačila pomoči pri kodi FAND avtomatično izvzeta tudi iz izvršbe. V primeru uporabe napačne kode so lahko sredstva zarubljena, kar bi povzročilo zadrego in nepotrebno dodatno delo tako na strani prejemnikov kot tudi na strani bank in hranilnic (banke namreč še naprej izvršujejo preživninske sklepe in sklepe o zasegu denarnega dobroimetja v postopkih osebnega stečaja po ZFPPIPP).

Le s pravilno uporabo kode, ki je izvzeta iz rubeža, bodo lahko banke in hranilnice pomoči, ki jih bodo njihovi komitenti prejeli po interventnem zakonu, razporedile med izvzete prilive iz izvršbe.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 17. april 2019

 

Nazaj