Sporočila in odgovori medijem - 2020

Sporočilo za javnost

Nova Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 je odprla vrata likvidnostnim kreditom s poroštvom države

 

Vlada Republike Slovenije je 24. junija 2020 sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 90/2020. Z novo uredbo vlada podrobneje opredeljuje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za veljavnost poroštva Republike Slovenije in s tem bistveno zmanjšuje negotovost za vse udeležence v jamstveni shemi. Z uredbo se prav tako podrobneje določajo pogoji glede izplačila poroštvene obveznosti Republike Slovenije, ki sledijo evropski regulativi s področja kapitalskih zahtev, vključena pa je tudi zahteva po obvezni uporabi posebne spletne storitve SID banke za rezervacijo in prijavo poroštvene kvote. Bančni sektor pozdravlja sprejem nove uredbe, ki je bila nujno potrebna za aktivacijo jamstvene sheme, predvidene z ZDLGPE, in s tem zagotovitev finančne podpore slovenskemu gospodarstvu v razmerah povečane negotovosti, ki jo je povzročila epidemija COVID-19.  

 

Združenje bank Slovenije je objavilo Smernice za ureditev razmerij med bankami in kreditojemalci v CHF

Združenje bank Slovenije je na svoji spletni strani objavilo Smernice za ureditev razmerij med bankami in kreditojemalci, katerih potrošniška kreditna pogodba je nominirana v švicarskih frankih ali vsebuje valutno klavzulo v švicarskih frankih. Smernice priporočajo okvir za dogovorno izvensodno ureditev razmerij med bankami in kreditojemalci, nanašajo pa se na potrošniške kredite v CHF, pri katerih kot upnik nastopa banka in ki niso odpovedani, odplačani, konvertirani, odstopljeni ali preneseni in jih niso najeli kreditojemalci, ki so v času sklenitve potrošniške kreditne pogodbe prejemali prihodke v CHF. Okvir smernic temelji na vsakokrat veljavni zakonodaji Republike Slovenije in objavljenih odločitvah Sodišča Evropske unije, pri tem se upošteva tudi sodno prakso Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Kreditojemalec, ki meni, da je upravičen do konverzije (če npr. banka v njegovem primeru ni upoštevala v trenutku sklenitve pogodbe veljavne zakonodaje glede pojasnilne dolžnosti ali pa da pogodba vsebuje nepošten pogodbeni pogoj), bo lahko podal banki zahtevo v zvezi z njegovim kreditom v CHF. Stroške konverzije v okviru teh smernic, ki vključujejo notarske stroške, sodne stroške vpisa v zemljiško knjigo in stroške izvajalca, nosi banka.
 

Povezava na: Smernice za ureditev razmerij med bankami in kreditojemalci, katerih potrošniška kreditna pogodba je nominirana v švicarskih frankih ali vsebuje valutno klavzulo v švicarskih frankih

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 26. junij 2020
 

Nazaj