Sporočila in odgovori medijem - 2020

Združenje bank Slovenije najodločneje zavrača neutemeljene kritike Združenja Frank in Zveze potrošnikov Slovenije

 

Združenje bank Slovenije je v drugi polovici junija letos na svoji spletni strani objavilo Smernice za ureditev razmerij med bankami in kreditojemalci, katerih potrošniška kreditna pogodba je nominirana v švicarskih frankih ali vsebuje valutno klavzulo v švicarskih frankih (smernice).

Glede na objave Združenja Frank (ZF)  in Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) ter njihove pozive kreditojemalcem, da naj ne sprejemajo prenagljenih in tveganih odločitev, ki bi jim jih banke ponudile na osnovi tega dokumenta, predvsem pa glede na prijavo, ki naj bi jo ZF vložilo pri Banki Slovenije in Tržnem inšpektoratu RS zoper Združenje bank Slovenije in nekatere banke, pri Združenju bank Slovenije ponovno izpostavljamo naslednje:

 1. smernice zgolj priporočajo okvir za dogovorno izvensodno ureditev razmerij med bankami in kreditojemalci, nanašajo pa se na potrošniške kredite v CHF, pri katerih kot upnik nastopa banka in ki niso odpovedani, odplačani, konvertirani, odstopljeni ali preneseni in jih niso najeli kreditojemalci, ki so v času sklenitve potrošniške kreditne pogodbe prejemali prihodke v CHF,
   
 2. smernice ne omejujejo banke in kreditojemalca, da se dogovorita za drugačno spremembo potrošniške kreditne pogodbe, kot je predstavljena v okviru teh smernic, če je taka njuna volja, kar je tudi izrecno zapisano v samih smernicah,
   
 3. okvir smernic temelji na vsakokrat veljavni zakonodaji Republike Slovenije in objavljenih odločitvah Sodišča Evropske unije, pri tem se upošteva tudi sodna praksa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
   
 4. smernice so bile pripravljene na podlagi izhodišč oziroma kompromisnega predloga Ministrstva za finance RS, ki ga je le-to ponudilo v fazi dogovarjanj med ZF in Združenjem bank Slovenije,
   
 5. povsem neresnične in zavajajoče so navedbe ZF (podobno tudi ZPS) v njihovi objavi dne 7.9.2020, kjer trdijo, da se »na podlagi smernic ZBS potrošnik vnaprej odpoveduje pravici do sodnega varstva iz naslova morebitnih nepoštenih pogojev«, kar seveda ne drži, smernice zgolj opredeljujejo izvensodno poravnavo, ki je pravno veljaven institut, urejen v Obligacijskem zakoniku, in torej ne gre za odpoved sodnemu varstvu,
   
 6. stroške konverzije v okviru teh smernic, ki vključujejo notarske stroške, sodne stroške vpisa v zemljiško knjigo in stroške izvajalca, nosi banka,
   
 7. v primeru, ko bi se izkazalo, da pojasnilna dolžnost banke ni bila izpolnjena v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo ali da je pogodba vsebovala nepoštene pogoje, smernice zagotavljajo rešitev s pozitivnimi finančnimi posledicami za kreditojemalca, vendar pa ob upoštevanju pravnega reda Republike Slovenije in EU,
   
 8. navsezadnje, smernice kreditojemalcem zagotavljajo tudi možnost postopka IRPS v primeru negativnega odgovora banke.

Na podlagi navedenega Združenje bank Slovenije najodločneje zavrača neutemeljene kritike ZF in ZPS ter njihove poskuse diskreditacije bank in njihovega interesnega združenja.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 24. september 2020

 

Nazaj