Sporočila v 2008

Televizija Slovenije je dne 13. 3. 2008 v večernem dnevniku objavila prispevek o tem, da banke (izbran je bil primer Nove Ljubljanske banke) na okencih od svojih komitentov pri izvajanju posameznih transakcij povprašujejo tudi po politični izpostavljenosti komitentov. Objavljeni prispevek je vznemiril tako občane kot tudi novinarje, tako da se za to vprašanje očitno zanima širša javnost.

V zvezi z navedenim dogodkom in ne da bi poznali konkretne okoliščine posameznih primerov lahko pojasnimo naslednje:

  1. 21. julija 2007 je stopil v veljavo Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki v naš pravni red prenaša direktivo evropskega parlamenta in sveta 2005/60/ES z dne 26. 10. 2005 in direktivo komisije št. 2006/70/ES z dne 1. 8. 2006, ki obe določata ukrepe in izvajanje ukrepov za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma.
  2. Navedeni akti uvajajo kot posebno kategorijo oseb »tuje politično izpostavljene osebe«, na katerih transakcije naj bi bile finančne institucije še posebej pozorne v smislu njihove pravilne identifikacije in spremljanja njihovega poslovanja.
  3. Opredelitev, kaj štejemo za politično izpostavljene osebe in kakšne postopke so finančne ustanove, med njimi banke, dolžne izvajati v zvezi s temi osebami, opredeljuje 31. člen zgoraj navedenega zakona, ki se uporablja od 21. 1. 2008. Kršitve tega člena so sankcionirane v členih 91, 92 in 95 istega zakona.
  4. Skladno s citiranim predpisom so banke in hranilnice dolžne vzpostaviti ustrezen postopek za ugotavljanje, ali so njihove posamezne stranke tuje politično izpostavljene osebe.

Iz dogodka v eni od slovenskih bank, kot je bil predstavljen javnosti, lahko sklepamo, da gre za izvajanje predpisane zakonske obveznosti. O primernosti ravnanja posameznih bank v tem trenutku ne moremo soditi. Usklajenost predpisov o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma s predpisi o varovanju osebnih podatkov pa bo potrebno še preučiti v sodelovanju s pristojnimi institucijami.

Združenja bank Slovenije

Ljubljana, 14. 3. 2008

Nazaj