Sporočila v 2008

SISBON komitentom in bankam/hranilnicam prinaša večjo preglednost, enostavnost in varnost postopkov odobravanja posojil. Osebni podatki v SISBON so zaupne narave, dostop do njih je strogo nadzorovan. Države članice EU si že izmenjujejo podatke o komitentih.

Slovenija se kot članica EU prilagaja tudi predpisom in varnostnim standardom pri sklepanju poslov, ki varujejo tako komitente kot ponudnike finančnih storitev, ki z njimi stopajo v poslovni odnos. Sistem, kot je SISBON, imajo vzpostavljen že skoraj vse članice EU in mnoge druge države, ki se združujejo v ACCIS (Association of Consumer Credit Information Suppliers).

Kaj je SISBON?

SISBON je elektronski informacijski sistem, ki omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o komitentih med bankami, hranilnicami in hranilno-kreditnimi službami, podpisnicami Dogovora o postavitvi in uporabi informacijskega sistema SISBON. V njem se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost in korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti komitentov in so podlaga za določitev njihove kreditne sposobnosti, od katere je odvisna odobritev posla in določitev pogojev za posamezno storitev.

Kaj prinaša komitentom?

Komitentom SISBON prinaša predvsem enostavnejše dokazovanje njihove bonitete, poenostavitev postopkov odobravanja posojil in s tem prihranek časa. Realnejša ocena bonitete komitenta pa omogoča pridobitev posojil v višini, ki jo dovoljuje kreditna sposobnost posameznika.

Kaj pomeni za podpisnice Dogovora?

Podpisnice Dogovora lahko prek SISBON vpogledujejo v podatke o zadolženosti komitentov, zato SISBON poenostavlja postopek določanja kreditne sposobnosti komitentov.

Osebni podatki v SISBON so zaupne narave

Osebni podatki v SISBON so strogo zaupni in se v celotnem sistemu obravnavajo kot poslovna skrivnost skladno z Zakonom o bančništvu in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Dostop do podatkov, ki se beleži in nadzoruje, je dovoljen le pooblaščenim osebam v posamezni banki.

Nadzor vstopa v SISBON in identifikacija pooblaščenih oseb se izvajata s pomočjo digitalnih elektronskih potrdil, ki jih izdajajo javne kvalificirane certifikatske agencije v Sloveniji.

Komitent ima pravico do izpisa svojih podatkov

Komitent ima pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kdo jih je posredoval in komu so bili posredovani na vpogled v zadnjih 12 mesecih od dneva zahtevka, in vpogled v vire, na katerih ti zapisi temeljijo. Izpis podatkov se komitentu zagotovi najkasneje v 15 dneh od prejema njegove pisne zahteve.

SISBON se vzpostavlja s 1. januarjem 2008. Podpisnice Dogovora bodo do tega datuma v SISBON že posredovale večino podatkov o obstoječih poslih svojih komitentov, v celoti pa bodo v sistem posredovani najpozneje do 30. junija 2008. Dogovor o postavitvi in uporabi informacijskega sistema je do 31. decembra 2007 podpisalo 23 slovenskih bank in hranilnic.

Dodatne informacije: Slavko Cimprič, slavko.cimpric@zbs-giz.si

Spletna stran: www.zbs-giz.si

Ljubljana, 7. januar 2008

Nazaj