Primorska hranilnica Vipava d.d.

Glavni trg 15, SI - 5271 Vipava
Tel.:  +386 5 36 64 500
info@phv.si
http://www.phv.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  Klemen Bajt
Namestnica predsednika / Deputy president   Karin Čermelj
Član / Member Matej Brecelj
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Peter Velikonja
Namestnik predsednika / Deputy president Miloš Lavrenčič
Člani / Members * Egidij Črnigoj, Nikolaj Fišer, Mitja Ozbič
 
Ključni podatki / Key Figures 2019 2018
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 97.314 81.676
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 191 123  
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 4,88 3,89  
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 3,99 3,13  
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,60 1,91  
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,21 0,18  
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,16 2,39  
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 5.432 4.134  
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 17,53 14,94  
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 17,53 14,94
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 0,24 0,20  
 
Največji delničarji konec leta 2019 / Main shareholders as at 31 Dec 2019 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)  

Banca di Credito Cooperativo del Carso

78.310 8,84  
Proaktiv Plus d.o.o. 76.249  8,60  

Koda d.o.o. Ajdovščina

71.448 8,06  
Kurivo Gorica d.d., Nova Gorica 69.560 7,85  
Fama d.o.o. Vipava 58.396 6,59  
Skupaj / Total 353.963 39,94  
 
  2019 2018  
Št. zaposlenih / No. of employees 42 40
Št. poslovalnic / No. of branch offices 7 8
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2019.  

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2019.
 

* Člani Nadzornega sveta na dan 31. 12. 2019: Oton Lahajnar, Egidij Črnigoj in Dario Peric.

 

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2019.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2019 are audited under the Intenational Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.

* Members of the Supervisory Board as at 31 December 2019: Oton Lahajnar, Egidij Črnigoj and Dario Peric.