OECD CRS

Širši okvir programa

Potreba držav po medsebojnem upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja v obdobju globalizacije hitro narašča. Mobilnost davčnih zavezancev, število čezmejnih transakcij in internacionalizacija finančnih instrumentov se zelo hitro povečujejo, kar vpliva na delovanje nacionalnih sistemov obdavčevanja in spodbuja davčne goljufije in davčne utaje. Posamezna država brez prejemanja informacij iz drugih držav ne more učinkovito upravljati svojega notranjega sistema obdavčevanja. Države imajo skupen interes pri ohranjanju celovitosti svojih davčnih sistemov, v boju proti davčnim utajam in goljufijam pa je zelo pomemben element sodelovanje med pristojnimi organi drugih držav.
 

Opis zahtev

Države članice Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (»Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD«) so se zavezale, da bodo skupaj nastopile v boju proti čezmejnim davčnim goljufijam, davčnim utajam in agresivnemu davčnemu načrtovanju. Svet OECD je zato 15. julija 2014 sprejel OECD Standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih za namene obdavčevanja (v nadaljevanju: OECD standard).

Sestavni del OECD standarda je Vzorčni sporazum med pristojnimi organi, Enotni standard poročanja (v nadaljnjem besedilu: CRS), komentar in Vodič k CRS XML shemi poročanja.

Med podpisnicami Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij (v nadaljnjem besedilu: MCAA) o finančnih računih je bila 29. oktobra 2014 med 52 jurisdikcijami tudi Slovenija, s čimer se je zavezala k implementaciji CRS in prvi avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih z drugimi jurisdikcijami že v letu 2017.

Po zahtevah iz OECD Standarda so v Sloveniji finančne institucije dolžne letno poročati Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) informacije o finančnih računih nerezidentov.

FURS predpisane informacije o finančnih računih letno sporoča pristojnemu organu druge države, v kateri je stranka rezident za davčne namene. 

V ta namen so finančne  institucije  dolžne od novih strank, v določenih primerih pa tudi od obstoječih, pridobiti predpisane podatke, med drugim tudi podatek o rezidentstvu stranke za davčne namene. Te podatke morajo stranke finančnim institucijam sporočati na posebnem obrazcu – samopotrdilu.

Finančna institucija  podatke, ki so sestavni del samopotrdila, pridobi od stranke preko obrazca, ki je primeroma objavljen na spletnih straneh posameznih finančnih institucij in tudi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije pod rubriko »Obrazci«.

Zakonska podlaga za izvajanje določb CRS s strani slovenskih finančnih institucij je v Zakonu o davčnem postopku in njegovem podrejenem predpisu,  Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Priloga 20).

Finančne institucije v Sloveniji so prvo CRS poročilo pripravile in poslale FURS v letu 2017. Od takrat dalje so finančne institucije dolžne pripraviti in poslati CRS poročilo vsako leto, najkasneje do 30. junija tekočega koledarskega leta, in sicer za poslovanje poročanih oseb v preteklem letu. Finančne institucije so dolžne obveščati stranke o tem, da so bile poročane v okviru CRS poročila, če jih s to možnostjo niso prej seznanile, ali jih na drug primeren način o tem obvestile (npr. ob podpisu samopotrdila).


Opredelitev odgovornosti

Finančne institucije, pri katerih se odpre račun, ne izvajajo pravne analize relevantne davčne zakonodaje, na podlagi katere bi se ugotovilo davčno rezidentstvo imetnika računa in na ta način ne preverjajo sprejemljivosti samopotrdila.

Imetnik računa je samostojno odgovoren, da:

  • so vse navedbe v samopotrdilu in v zvezi z njim resnične, pravilne in popolne;
  • finančno institucijo nemudoma obvesti o vsaki spremembi okoliščin, ki vpliva na spremembo statusa davčnega rezidentstva (npr. sprememba države bivanja, sprememba naslova…) ter
  • dostavi novo samopotrdilo skladno s spremenjenimi okoliščinami.
     

Identifikacija

 

Več informacij o OECD CRS, izmenjavi informacij o finančnih računih in boju proti davčnim utajam

Sodelujoče države so v kratkih povzetkih na spletnih portalih objavile informacije o:

a. Nacionalnih pravilih o davčnem rezidentstvu (Tax residency rules)

b. Nacionalnih pravilih o identifikacijski številki za davčne namene (Tax Identification Number – TIN)

FURS je za informiranje imetnikov računov pripravil krajšo zloženko, dosegljivo na FURS spletni strani tudi v drugih jezikovnih različicah (IT, HU, HR, DE, GB): Avtomatična izmenjava informacij o finančnih računih za namene obdavčevanja.
 

Dodatne infomacije: