Delovna telesa

Odbor za računovodstvo

 • spremlja in proučuje dogajanja s področja računovodstva ter o tem obvešča članice,
 • spremlja delo odbora za računovodstvu pri Evropski bančni federaciji in drugih mednarodnih inštitucijah s področja računovodstva,
 • skrbi za dopolnitve Priročnika za knjiženje poslovnih dogodkov v bankah,
 • spremlja zakonodajo s področja davka na dodano vrednost in pripravlja razlage in obravnavo finančnih storitev z vidika DDV,
 • odgovarja na vprašanja članic s področja računovodstva.

Na Združenju zadolžena: Azra Beganović
 

Odbor za upravljanje tveganj

 • sledi načrtom in praksi upravljanja s kreditnimi, tržnimi in operativnimi tveganji,
 • obravnava uporabo medbančnih instrumentov za upravljanje s tveganji,
 • sodeluje pri načrtovanju in izvedbi izobraževanja o upravljanju s tveganji,
 • spremlja in usmerja delo posebnih skupin za obravnavo posameznih tveganj,
 • promovira uporabo novih pristopov k upravljanju s tveganji v slovenskem bančništvu,
 • koordinira in pripravlja stališča članic do Banke Slovenije in drugih organov v Sloveniji ter v Evropi.

Na Združenju zadolžen: Kristijan Hvala
 

Odbor za notranjo revizijo

 • spremlja tekoči razvoj notranjega revidiranja in prenos v bančno prakso,
 • pripravlja problemske delavnice in tako uvaja dobro prakso pri revidiranju in svetovanju,
 • sodeluje s slovenskimi strokovnimi institucijami in s tujimi pri reševanju strokovnih in drugačnih problemov posameznih članic odbora in zagotavlja enotno razlago določenih zadev s področja notranjega revidiranja pri pristojnih institucijah,
 • skrbi za povezavo z drugimi odbori na ZBS,
 • se povezuje s sekcijo za notranjo revizijo pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

  Na Združenju zadolžen: Kristijan Hvala
 

Odbor za pravna vprašanja

 • nudi pravno svetovanje v zadevah, ki so skupnega pomena za vse članice,
 • zavzema stališča v zvezi s pravnimi vprašanji s področja bančništva,
 • daje pripombe k osnutkom nastajajočih zakonov in drugih predpisov za tista področja, za katera pri Združenju niso oblikovani posebni odbori,
 • pripravlja pobude za spremembe zakonodaje in predpisov,
 • pripravlja oz. sodeluje pri pripravi osnutkov pobud za oceno ustavnosti in zakonitosti določenih predpisov - na podlagi predlogov članic ali nadzornega sveta Združenja,
 • izmenjuje informacije in obravnava tekočo problematiko.

Na Združenju zadolžen: Novica Novaković
 

Odbor za kolektivno pogodbo

 • strokovno sodeluje pri sklepanju, izvajanju in spremljanju kolektivne pogodbe dejavnosti,
 • daje usmeritve pogajalski skupini Združenja za njeno delo pri sklepanju kolektivne pogodbe,
 • ocenjuje delo pogajalske skupine glede doseženih dogovor s pogajalsko skupino sindikatov,
 • posreduje Nadzornemu svetu predloge v zvezi s sprejemanjem kolektivne pogodbe,
 • zavzema stališča in mnenja ali daje predloge o vseh drugih zadevah ali vprašanjih, ki se urejajo v okviru določb kolektivne pogodbe ali za katere ugotovi, da so skupnega pomena za članice.

Na Združenju zadolžen: Novica Novaković

 

Odbor za skladnost poslovanja

 • poenotenje izhodišč glede upravljanja s tveganjem skladnosti (compliance risk) in delovanja funkcije skladnosti,
 • izmenjava izkušenj glede spremljanja in poročanja o tveganju skladnosti ter o svetovanju in izobraževanju v zvezi z obvladovanjem tveganja skladnosti,
 • priprava in noveliranje Priporočil za izvajanje funkcije skladnosti v bankah,
 • izmenjava mnenj glede osnovnih funkcij in delovanja te funkcije v bankah in hranilnicah (svetovalna, izobraževalna in nadzorna funkcija),
 • izmenjava prakse glede organiziranosti in o ostalih pomembnih ter aktualnih zadevah.

Na Združenju zadolžen: Novica Novaković
 

Odbor za etična ravnanja

Na Združenju zadolžen: Novica Novaković
 

Odbor za preprečevanje pranja denarja

 • stalno spremlja problematiko izvajanja zakona o preprečevanju pranja denarja,
 • periodično usklajuje navodila za izvajanje zakona,
 • pripravlja odgovore na vprašanja članic s področja problematike izvajanja zakona o preprečevanju pranja denarja.

Na Združenju zadolžen: Novica Novaković
 

Odbor za prestrukturiranje

 • obravnava problematiko in oblikuje stališča s področij kreditiranja podjetij in prestrukturiranje,
 • sodeluje v smislu točke 4.3 Bančnega kodeksa,
 • daje pripombe k osnutkom nastajajočih zakonov in drugih predpisov za področja kreditiranja podjetij in prestrukturiranja
 • pripravlja pobude za spremembe zakonodaje in predpisov,
 • izmenjuje informacije in obravnava tekočo problematiko.

Na Združenju zadolžen: Boris Bajt
 

Odbor za podjetja

 • obravnavanje problematike in zavzemanje stališč s področja financiranja podjetij,
 • dajanje pripomb k osnutkom nastajajočih zakonov in drugih predpisov za področja kreditiranja podjetij ter priprava morebitnih pobud za spremembe zakonodaje in predpisov,
 • izmenjava informacij in komunikacija z ostalimi deležniki.

Na Združenju zadolžen: Kristijan Hvala

 

Odbor za zakladništvo

 • koordinira članice v odnosu do Banke Slovenije, Ministrstva za finance, Ljubljanske borze in drugih institucij, kadar se z ukrepi, novimi tehnologijami itd. lahko posega ali pa vpliva na bančno poslovanje,
 • na temelju relevantnih makroekonomskih parametrov razpravlja in predlaga ustrezne ukrepe in možne strateške usmeritve za vnaprej definirano časovno obdobje,
 • predlaga stališča Nadzornemu svetu Združenja za razpravo s »finančnimi oblastmi«,
 • izmenjuje izkušenje pri upravljanju s tveganji pri članicah,
 • nudi strokovno pomoč pri definiranju izobraževalnih programov in potreb ter publicistične dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Združenja.

Na Združenju zadolžen: Borut Tomažič
 

Odbor za poslovanje s prebivalstvom

 • spremlja in proučuje dogajanja s področja poslovanja s privatnimi komitenti,
 • spremlja in obravnava predloge in gradiva, ki mu jih posredujejo delovne skupine,
 • obravnava tematike, ki so v skladu s programom dela Združenja in se nanašajo na področje poslovanja s privatnimi komitenti,
 • spremlja zakonodajo in druga navodila s tega področja.

Na Združenju zadolžena: Mateja Lah Novosel


Delovna skupina Varnost bank

 • ima nalogo uskladitve besedila obstoječih Minimalnih zahtev in priporočil varovanja bank in bančnega poslovanja z zakonodajo s področja fizičnega varovanja, sprememb oz. razvoja tehnike, tehnologije in vsebine ter načina poslovanja in uskladitve s sorodnimi dokumenti, Priporočili Banke Slovenije za obvladovanje operativnih tveganj in varno poslovanje bank in Minimalnimi tehničnimi pogoji in priporočili za sklepanje vlomskih zavarovanj Slovenskega zavarovalnega združenja.

Na Združenju zadolžena: Mateja Lah Novosel
 

Odbor za plačilni promet

 • spremlja in proučuje dogajanja s področja domačega plačilnega prometa in plačilnega prometa s tujino in o tem obvešča članice,
 • zasleduje negativne pojave v plačilnem prometu in opozarja članice nanje,
 • sodeluje pri reševanju nalog, naloženih s strani Odbora za plačilne storitve,
 • spremlja procese vključevanja v evropske plačilne sisteme,
 • aktivno sodeluje z Banko Slovenije, Ministrstvom za finance in drugimi zunanjimi institucijami; predvsem z Evropskim bančnim združenjem in Evropskim plačilnim svetom,
 • obravnava SEPA vsebine in odloča o predlogih posredovanih s strani delovnih ter podpornih skupin in pripravlja predloge za odločanje na projektnem svetu.

Na Združenju zadolžen: Borut Tomažič
 

Odbor za kartično poslovanje

 • spremlja zakonodajo, ki ureja področje kartičnega poslovanja ter mobilnega plačevanja in pripravlja strokovna stališča za spremembe ter po potrebi koordinira uvajanje zakonskih sprememb (vključno z zahtevami evropskih teles)
 • sktivno sodeluje v SEPA telesih pri EPC ter o svojem delu in sprejetih določitvah informira matični odbor, ki skrbi za Projekt SEPA
 • spremlja in preučuje dogajanja s področja kartičnega poslovanja in mobilnega plačevanja doma in v tujini ter o tem obvešča banke (npr. mandati kartičnih sistemov, novosti, …)
 • postavlja strategije za preprečevanje zlorab in skrbi za povečevanje pomena varnosti pri kartičnem poslovanju in mobilnem plačevanju
 • v interesu bank članic skrbi za strokovno sodelovanje z Banko Slovenije, pristojnimi ministrstvi in zunanjimi institucijami
 • dogovarja temelje medbančnih infrastrukturnih standardov in sodelovanja v Sloveniji ter nadzira izvajanje medbančnih dogovorov (npr.: Plačilni sistem poravnava bankomatov in Poravnava kartic),
 • pripravlja podlage za komuniciranje z javnostmi s področja delovanja.

Na Združenju zadolžen: Borut Tomažič

Varnostni forum kartičnega poslovanja

Temeljni namen delovanja VF je učinkovito, hitro in z vsemi pooblastili pokrito odločanje v primerih, ko se pojavijo izredne situacije, ki zahtevajo usklajeno delovanje tako po vsebinski, tehnični, varnostni strani kot oblikovanja vsebine za komuniciranje z javnostjo.

Na Združenju zadolžen: Borut Tomažič

 

Odbor za zaledna in skrbniška vprašanja v poslovanju s finančnim instrumenti

 • spremlja in obravnava projekta Target 2 Securities,
 • proučuje načine vrednotenja in knjiženja finančnih instrumentov,
 • enotno nastopa glede vrednotenja in sodelovanja z zunanjimi institucijami (regulator, stranke),
 • obravnava problematiko poddepojev,
 • ureja odnos s Klirinško depotno družbo,
 • aktivno sodeluje pri oblikovanju in interpretaciji predpisov s tega področja,
 • obravnava vprašanje globalnega skrbništva in mednarodnih poravnav,
 • obravnava vprašanje skrbništva investicijskih skladov oziroma depozitarnih bank investicijskih skladov,
 • aktivno sodeluje pri davčnih zadevah tega področja,
 • oblikuje enoten šifrant vrednostnih papirjev.

Na Združenju zadolžen: Borut Tomažič
 

Odbor za informatiko

 • predlaga, usmerja in koordinira razvoj skupnih informacijskih rešitev članic,
 • promovira uporabo skupnih informacijskih rešitev pri članicah,
 • zagotavlja razvoj in uporabo bančnih standardov za izmenjavo podatkov,
 • spremlja tehnološki razvoj na področju bančnih informacijskih tehnologij,
 • spremlja zakonodajo in standarde s področja informatike,
 • sodeluje z ostalimi delovnimi telesi ZBS,
 • koordinira aktivnosti  z zunanjimi institucijami.

Na Združenju zadolžena: Aleksandra Žibrat
 

Varnostni forum IT

 • deluje na področju varovanja informacij,
 • izmenjuje izkušnje pri implementaciji varnostnih določil in standardov za varovanje informacij ISO 27000,
 • izmenjuje konkretne rešitve pri varovanju informacij ter
 • operativno rešuje incidente na področju varovanja informacij.

Na Združenju zadolžena: Aleksandra Žibrat
 

PR Odbor

Področje dela odbora je

 • strateško načrtovanje komuniciranja in PR aktivnosti ter
 • uskladitev konkretnih komunikacijskih in PR besedil.

Na Združenju zadolženaAleksandra Žibrat
 

Uredniški odbor Bančnega vestnika

Področje dela Uredniškega odbora je določeno s ustreznimi pravnimi akti, ki definirajo njegovo delo.

 • uveljavlja prizadevanja, da revija Bančni vestnik v okviru tem, ki jih obravnava, prispeva k uveljavljanju uspešnega, tržnega načina finančnega poslovanja,
 • skrbi za odprtost revije, v kateri enakovredno izražajo svoja mnenja o različnih strokovnih vprašanjih vse finančne organizacije, ne glede na to, ali so izdajateljice revije,
 • skrbi za strokovnost revije; avtorji prispevkov s svojimi stališči, načinom obdelave in dokumentiranostjo prispevajo k reševanju različnih strokovnih dilem izdajateljic revije, gospodarskih družb in drugih organizacij,
 • spodbuja aktualnost, zanimivost in strokovnost vsebinske zasnove revije, ki je zagotovljena z objavo soočanj različnih strokovnih pogledov na vprašanja s področja bančništva in financ,
 • skrbi za dostopnost revije širokemu krogu bralcev, uslužbencev in menedžerjev v institucijah - izdajateljicah in drugih organizacijah. Uredništvo revije se v tem okviru loteva obdelave teoretičnih in splošnih vprašanj finančne narave, ki so razumljivi čim širšemu krogu bralcev.

Na Združenju zadolžena: Mateja Lah Novosel
 

Odbor za izobraževanje

 • daje pobude in sodeluje pri ugotavljanju izobraževalnih potreb za bančno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje,
 • pripravlja stališča, predloge in izhodišča za pripravo izobraževalnih programov,
 • sodeluje pri definiranju ciljev pomembnejših izobraževalnih oblik,
 • sodeluje pri pripravi izhodišč in oblikovanju predlogov standardov znanj za poklicne profile v bančništvu,
 • sodeluje pri ugotavljanju potreb in pripravi predlogov za certificirano izobraževanje,
 • sodeluje pri pripravi pobud in predlogov pri vključevanju bančnih znanj v sistem formalnega izobraževanja,
 • sodeluje pri evalvaciji izobraževanja.

Na Združenju zadolžena: Viljenka Markič Simoneti
 

Odbor za dokumentarne bančne posle

 • spremlja in proučuje dogajanja na področju dokumentarnih instrumentov; dokumentarni in standy akreditiv, garancija, dokumentarni in čisti inkaso, mednarodni ček,
 • sodeluje v Komisiji za bančno tehniko in prakso pri Mednarodni trgovinski zbornici v Parizu,
 • zasleduje negativne pojave pri delu z dokumentarnimi akreditivi,
 • spremlja in sodeluje pri pripravah za uvedbo novih mednarodnih poti in instrumentov plačil in zavarovanja,
 • sodeluje v Nacionalnem Odboru Madnarodne trgovinske zbornice za Slovenijo,
 • skrbi za prenos informacij, znanja in izkušenj s področja mednarodnih dokumentarnih instrumentov v slovenske banke.

Na Združenju zadolžen: Kristijan Hvala
 

Odbor za leasing

 • celovito obravnava leasing problematiko.

Na Združenju zadolžen: Boris Bajt

 

Odbor za SWIFT

 • spremlja in uveljavlja standarde na SWIFT področju,
 • svetuje s področja SWIFT standardov,
 • uveljavlja Strategijo SWIFT 2015,
 • širi uporabo SWIFT v Sloveniji, predvsem za potrebe T2S (TARGET2 Securities).

Na Združenju zadolžen: Borut Tomažič


Odbor za investicijsko bančništvo

 Na Združenju zadolžen: Borut Tomažič
 

Izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov - IRPS

 •  izvaja izvensodno reševanje sporov med potrošniki – uporabniki finančnih storitev in ponudniki - članicami Združenja bank Slovenije (to so banke, hranilnice ter lizing družbe), ki z Združenjem sklenejo pogodbo. Kot izvajalca IRPS lahko Združenje izberejo tudi nečlanice Združenja v primeru, če njihovi spori sodijo v dejavnosti, ki se po določilih Pravil postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov rešujejo pri Združenju in če v zvezi s tem podpišejo z Združenjem pogodbo.

Posrednik v sporu: Franc Testen
Namestnik posrednika v sporu: Janez Srebot
Na Združenju zadolžena: Azra Beganović