Banka Intesa Sanpaolo, d.d.

Pristaniška 14, SI-6502 Koper
Tel.: +386 5 666 1000
Fax: +386 5 666 2001
info@@intesasanpaolobank.si
www.intesasanpaolobank.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Jozef Kausich
Člani / Members

Irena Džaković, Drago Kavšek, Ivan Ivičić

Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Uroš Čufer
Namestnik / Deputy President Alessio Cioni
Člani / Members

Elena Breno, Emanuele Collini, Silvia Rinaldi, Andrea Pavlović, Dražen Karakašić

 
Ključni podatki / Key Figures 2017 2016
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.398.151 2.325.663
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 4.211 20.240
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 1,75 8,02
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 1,49 7,07
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,74 1,83
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,18 0,89
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,95 1,98
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 285.229 290.082
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 17,43 17,40
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 17,20 17,40
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 6,30 6,30
 
Največji delničarji lonec leta 2017 / Main shareholders as at 31 December 2017 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Privredna banka Zagreb d.d. 270.993 51,00
Intesa SanPaolo S.P.A. 255.436 48,10
Manjšinski delničarji 4.930 0,90
Skupaj / Total 531.359 100,00
 
  2017 2016
Št. zaposlenih / No. of employees 752 753
Št. poslovalnic / No. of branch offices 52 52
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2017.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2017. 
 

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2017.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2017 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.