Banka Intesa Sanpaolo, d.d.

Sedež: Pristaniška 14, SI-6502 Koper
Tel.: +386 5 66 61 000
Poslovno središče: Poslovni center Ljubljana, Dunajska 167, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 30 76 620
info@intesasanpaolobank.si
www.intesasanpaolobank.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Jozef Kausich
Člani / Members

Irena Džaković, Drago Kavšek, Ivan Ivičić

Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Uroš Čufer
Namestnik / Deputy President Alessio Cioni
Člani / Members *

Amina Carnabuci, Andrea Pavlović, Andrea Tondo, Emanuele Collini, Miroslav Halužan

 
Ključni podatki / Key Figures 2019 2018
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.688.618 2.596.486
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 23.754 10.714
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 9,86 4,65
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 8,09 3,79
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,56 1,57
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,91 0,43
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,78 1,81
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 301.574 284.324
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 15,90 15,80
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 15,76 15,55
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 6,53 6,70
 
Največji delničarji lonec leta 2019 / Main shareholders as at 31 December 2019 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Privredna banka Zagreb d.d. 270.993 51,00
Intesa SanPaolo S.P.A. 255.716 48,12
Manjšinski delničarji 4.650 0,88
Skupaj / Total 531.359 100,00
 
  2019 2018
Št. zaposlenih / No. of employees 698 734
Št. poslovalnic / No. of branch offices 49 49
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2019.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2019. 

* Člani nadzornega sveta na dan 31. 12. 2019: Uroš Čufer (predsednik), Alessio Cioni (namestnik predsednika), člani: Elena Breno, Silvia Rinaldi, Andrea Pavlović, Emanuele Collini, Miroslav Halužan.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2019.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2019 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.

* Members of the Supervisory Board as at 31 December 2019:  Uroš Čufer (President), Alessio Cioni (Deputy President), members: Elena Breno, Silvia Rinaldi, Andrea Pavlović, Emanuele Collini, Miroslav Halužan.