BKS Bank AG, Bančna podružnica

Verovškova ulica 55a SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 58 95 700
info@bksbank.si
www.bksbank.si
 
Uprava / Management board
Vodji podružnice / Directors of the Branch Office * Dimitrij Pregelj,Damjan Hempt 
Prokurist podružnice /
Procurator of the Branch Office *

Martina Štefančič Vrščaj

Splošno
BKS Bank AG, Bančna podružnica je bila ustanovljena skladno z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Zakonom o bančništvu (ZBan), kot podružnica države članice brez ustanovnega kapitala. Premoženje podružnice je sestavni del premoženja BKS Bank AG Celovec.

General
The BKS Bank AG, Bančna podružnica was founded in accordance with legislation “Zakon o gospodarskih družbah” and “Zakon o bančništvu” as a subsidiary of a member country without nominal capital. The assets of the subsidiary are an integrative part of the assets of the BKS Bank AG, Klagenfurt.

Ključni podatki BKS Bank AG koncerna / BKS Bank AG group Key Figures 

2019 2018
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 8.857.600 8.434.900
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 92.900 77.400
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % / /
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 7,40 6,80
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % / /
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 1,10 1,00
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % / /
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 1.301.500 1.210.700
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 16,20 14,80
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 12,70 12,70
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 3,3  
 
Največji delničarji lonec leta 2019 / Main shareholders as at 31 December 2019 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapi3,2talu /  Share of the capital (%)
CABO Beteiligungs GmbH 9.545.153 23,20
Bank Fur Tirol und Vorarlberg AG 7.776.008 18,90
Oberbank AG 7.611.437 18,50
Generali 3 Banken Holding AG 3.044.575 7,40
UniCredit Bank Austria AG 2.715.431 6,60
Skupaj / Total 30.692.603 74,60
 
  2019 2018
Št. zaposlenih / No. of employees 962 932
Št. poslovalnic / No. of branch offices 63 63
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2019.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2019. 

* Vodji podružnice na dan 31. 12. 2019: Dimitrij Pregelj,Boštjan Dežman
Prokurista podružnice na dan 31. 12. 2019: Damjan Hempt, Martina Štefančič Vrščaj

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2019.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2019 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.

* Directors of the Branch Office as at 31 December 2019: Dimitrij Pregelj,Boštjan Dežman
Procurators of the Branch Office as at 31 December 2019: Damjan Hempt, Martina Štefančič Vrščaj