BKS Bank AG, Bančna podružnica

Verovškova ulica 55 A, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 58 95 700
Fax: +386 1 58 95 718
info@bksbank.si
www.bksbank.si
 
Vodstvo podružnice / Bank Management
Vodji podružnice / Directors of the Branch Office Boštjan Dežman, Dimitrij Pregelj
 
Splošno
BKS Bank AG, Bančna podružnica je bila ustanovljena skladno z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Zakonom o bančništvu (ZBan), kot podružnica države članice brez ustanovnega kapitala. Premoženje podružnice je sestavni del premoženja BKS Bank AG Celovec.
General
The BKS Bank AG, Bančna podružnica was founded in accordance with legislation “Zakon o gospodarskih družbah” and “Zakon o bančništvu” as a subsidiary of a member country without nominal capital. The assets of the subsidiary are an integrative part of the assets of the BKS Bank AG, Klagenfurt.
 
Ključni podatki BKS Bank AG koncerna / BKS Bank AG group Key Figures  2017 2016
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 7.579.500 7.581.100
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 68.000 46.200
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % / 5,5
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 6,8 5,1
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,9 0,6
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 1.046.500 958.800
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 14,0 13,5
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 12,3 12,6
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total assets 2,9 3,6
 
Največji delničarji konec leta 2017 / Main shareholders as at 31 Dec 2017 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
CABO Beteiligungs GmbH 8.759.867 23,15
Bank fur Tirol und Vorarlberg AG 7.147.900 18,89
Oberbank AG 7.007.894 18,52
Generali 3 Banken Holding AG 2.815.266 7,44
UniCredit Bank Austria AG 2.508.765 6,63
Skupaj / Total 28.239.693 74,63
   
  2017 2016
Št. zaposlenih / No. of employees 928 926
Št. poslovalnic / No. of branch offices 63 60
   
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2017.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi  (IFRS) na dan 31. 12. 2017. 
 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2017.

2. Financial Statements of the Association's member as at 31. December 2017 are audited under the International Financial Reporting Standards (IFRS).
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.