Delavska hranilnica d.d., Ljubljana

Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 30 00 200
info@delavska-hranilnica.si
http://www.delavska-hranilnica.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Renato Založnik
Članica / Member Jasna Mesić
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President  dr. Franjo Štiblar
Namestnik predsednika / Deputy President Boris Frajnkovič
Člani / Members

Sonja Kos, Mitja Fabjan*, Katarina Zajc, Marjan Gojkovič, Andreja Bajuk Mušič, Janez Krevs

 
Ključni podatki / Key Figures 2019 2018
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.532.942 1.351.107
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 5.348 4.345
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 9,58 9,03
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 7,97 7,34
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,14 1,24
Donos na aktivo pred obdavčitvijo v % / Return on assets before tax in % 0,44 0,43
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,57 1,74
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 67.243 59.866
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 15,29 15,19
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 ratio in % 13,72 13,37
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 3,7 3,5
 
Največji delničarji konec leta 2019 / Main shareholders as at 31 Dec 2019 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
SVIZ Slovenije 47.830 9,84
Fleetman d.o.o. 38.000 7,82
Sindikat kmetijske in živilske industrije 27.722 5,70
Myworld Holdings LTD 24.600 5,06
Fizična oseba 23.500 4,84
Skupaj / Total 161.652 33,26
 
  2019 2018
Št. zaposlenih / No. of employees 340 323
Št. poslovalnic / No. of branch offices 38 38
 
OPOMBE:
 1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2019.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2019.
* Na dan 31. 12. 2019 je bil član Nadzornega sveta Branko Sevčnikar.
 
NOTES:
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2019.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2019 are audited under the International Financial Reporting Standards.

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.

* As at 31 December 2019, Branko Sevčnikar was a member of the Supervisory Board.