Deželna banka Slovenije d. d.

Kolodvorska ulica 9, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 27 101
info@dbs.si
www.dbs.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President    Marko Rozman
Članica / Member mag. Barbara Cerovšek Zupančič
Nadzorni svet / Supervisory board *
Predsednik / President Ivan Lenart
Namestnik predsednika / Deputy president Boštjan Škufca Zaveršek
Člani / Members

 Nikolaj Maver, Iris Dežman, Jure Kvaternik, Gregor Sluga

 
Ključni podatki / Key Figures 2019 2018
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.017.938 990.798
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 726 5.441
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 1,41 10,85
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 1,11 8,79
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,67 1,78
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,07 0,56
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,73 1,80
Bilančni kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 62.894 63.191
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 15,72 14,50
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 14,71 13,09
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 2,47 2,55
 
Največji delničarji konec leta 2019 / Main shareholders as at 31 Dec 2019 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Kapitalska zadruga, z.b.o., Ljubljana 894.158 21,002
KD Group d.d. 821.144 19,287
Skupina Prva d.d. 422.557 9,925
Kritni sklad Prva + Zajamčeni 422.557 9,925
Banca Popolare di Cividale S.C.p.A., Cividale del Friuli 228.289 5,362
Skupaj / Total 2.788.705 65,501
 
  2019 2018
Št. zaposlenih / No. of employees 354 340
Št. poslovalnic / No. of branch offices 79 81
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2019.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2019.

* Sestava nadzornega sveta na dan 31.12.2019: 
Predsednik: Peter Vrisk 
Podpredsednik: Ivan Lenart
Člani: Nikolaj Maver, Jure Kvaternik, Iris Dežman, Tomaž Petrovič.

NOTES
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2019.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2019 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.

* Composition of the Supervisory Board as at 31 December 2019:
President: Peter Vrisk
Deputy president: Ivan Lenart
Members: Nikolaj Maver, Jure Kvaternik, Iris Dežman, Tomaž Petrovič.