Gorenjska banka d.d., Kranj

Bleiweisova cesta 1, SI-4000 Kranj
Tel.: +386 4 20 84 312
info@gbkr.si
www.gbkr.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Mario Henjak
Član / Member Marko Filipčič
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President Jelena Galić
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Jurij Bajec
Člani / Members  Vladimir Sekulić, Tim Umberger, Peter Grašek, Aleksandra Babič*
 
Ključni podatki / Key Figures 2019 2018
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.967.425 1.831.533
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 43.182 17.146
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 24,47 10,39 
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 19,83 8,62
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,09 1,99
Donos na aktivo po obdavčitvi v % / Return on assets after tax in % 2,32 0,96
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,76 1,77
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 184.810 175.195
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 15,71 16,22
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 15,71 16,22
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 4,77 4,72
 
Največji delničarji konec leta 2019 / Main shareholders as at 31 Dec 2019 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
AIK Banka AD Beograd, Srbija 100 100,00
 
  2019 2018
Št. zaposlenih / No. of employees 418  415
 Št. poslovalnic / No. of branch offices 23 23
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2019.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2019.

* Na dan 31. 12. 2019 je bila članica Nadzornega sveta Vlasta Nadler Maležič, nadomestila jo je Aleksandra Babić.

 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2019.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2019 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.

* As at 31 December 2019, Vlasta Nadler Maležič was a member of the Supervisory Board and replaced by Aleksandra Babić.