Gorenjska banka d.d., Kranj

Bleiweisova cesta 1, SI-4000 Kranj
Tel.: +386 4 20 84 000
Fax: +386 4 20 21 503
info@gbkr.si
www.gbkr.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President David Benedek
Članica / Member Mojca Osolnik Videmšek
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President  
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Aleš Aberšek
Člani / Members Jelena Galić, Miran Kalčič, Matej Podlipnik, Gregor Rovanšek
 
Ključni podatki / Key Figures 2017 2016
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.871.944 1.512.629
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 6.501 6.299
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 4,99  3,72
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 3,22  3,14
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,01  1,94
Donos na aktivo po obdavčitvi v % / Return on assets after tax in % 0,39 0,43
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,86  2,03
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 200.058 200.833
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 16,09 17,86
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 16,09 17,86
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 4,93 4,09
 
Največji delničarji konec leta 2017 / Main shareholders as at 31 Dec 2017 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Sava, d.d., Ljubljana 146.060 37,70
AIK banka a.d. 81.410 21,00
DUTB, d.d., Ljubljana 26.399 6,80
Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana 15.719 4,00
Iskratel, d.o.o., Kranj 10.112 2,60
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana 6.322 1,60
Hipotekarna banka a.d. 6.252 1,60
Domel, Železniki 5.331 1,40
Turistično društvo Lesce 4.752 1,20
Banka Intesa Sanpaolo 3.000 0,80
Skupaj / Total 305.357 78,70
 
  2017 2016
Št. zaposlenih / No. of employees  403 405
 Št. poslovalnic / No. of branch offices 23 23
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2017.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2017.

 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2017.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2017 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.

* As at 1 April 2018.