Hranilnica Lon d.d., Kranj

Žanova ulica 3, SI-4000 Kranj
Tel.: +386 4 28 00 777
info@lon.si
http://www.lon.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President dr. Imre Balogh
Član / Member  Igo Gruden
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President

mag. Christoph Geymayer

Člani / Members

Milan Zaletel, mag. Marko Garbajs, Miha Šlamberger, dr. Tomaž Kern, mag. Uroš Vidović

 
Ključni podatki / Key Figures 2019 2018
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 296.754 264.370
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand -1.505 259
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -8,29 2,24
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -8,29 1,56
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,62 2,56
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -0,58 0,10
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 3,34 3,11
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 16.580 18.166
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital Adequacy Ratio in % 15,22 14,47
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET 1 Ratio in % 13,12 12,31
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % ob Total Assets   0,68
 
Največji delničarji konec leta 2019 / Main shareholders as at 31 Dec 2019 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Kylin Prime Group AG 63.360 54,74
Fin - Nep d.o.o 11.500 9,93
Zorn Otmar 5.803 5,01
Ethic International d.o.o. 3.757 3,25
Unlink Consulted Limited 3.512 3,03
Skupaj / Total 87.932 75,96
 
  2019 2018

Št. zaposlenih / No. of employees

124

108

Št. poslovalnic / No. of branch offices 11 15
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2019.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2019. 

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2019.
 
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2019 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.