Addiko Bank d.d.

Dunajska 117, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 580 40 00
info.si@addiko.com
www.addiko.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  Andrej Andoljšek
Člana / Members Tadej Krašovec, Anja Božac
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President * Joško Mihić
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Henning Herbert Gerhard Giesecke
Člana / Members

Balázs Győri, Madalina Georgiana Grigore

 
Ključni podatki / Key Figures 2019 2018
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.617.316 1.618.114
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 18.434 37.247
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 13,9 18,3
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 10,4 24,6
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,5 2,5
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 1,1 2,4
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,7 1,7
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 181.614 173.776
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 17,0 14,9
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 15,5 13,5
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of  Total Assets 3,92 4,2
 
Največji delničar konec leta 2019 / Main shareholder as at 31 Dec 2019 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Addiko Bank AG, Dunaj 41.706.318 100,00
 
  2019 2018
Št. zaposlenih / No. of employees 355 369
Št. poslovalnic / No. of branch offices 19 19
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2019.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2019

* Predsednik Nadzornega sveta na dan 4.6.2020: Proksh Johannes Leopold

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2019.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2019 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

 3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.
 

* President of the Supervisory board as at 4 June 2020: Proksh Johannes Leopold