Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor

Vita Kraigherja 4, SI-2505 Maribor
Tel.: +386 2 22 92 290
info@nkbm.si
http://www.nkbm.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President John Michael Denhof
Namestnik predsednika / Deputy president Jonathan Charles Locke
Člani / Members mag. Sabina Župec Kranjc, mag. Matej  Falatov, mag. Aytac Aydin

Nadzorni svet / Supervisory board

Predsednik / President dr. Andrej Fatur
Namestnik predsednika / Deputy president Andrzej Klesyk
Člani / Members

Manfred Puffer, Michele Rabà, Andrea Moneta, Alexander Saveliev, Borut Jamnik

 
Ključni podatki / Key Figures 2019 2018
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 5.094.151 4.977.862
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 67.398 75.520
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 9,35 10,13
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 8,80 10,59
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,86 1,90
Donos na aktivo pred obdavčitvijo v % / Return on assets before tax in % 1,41 1,46
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,19 1,95
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 782.236 723.449
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 26,21 19,59
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 23,31 19,59
 Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 12,4 12,8
 
Največji delničar konec leta 2019 / Main shareholder as at 31 Dec 2019 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Biser Bidco S.a.r.l. 10.000.000 100,00
 
  2019 2018
Št. zaposlenih / No. of employees 1.204 1.303
Št. poslovalnic / No. of branch offices 50 52

 

OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2019.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2019.

 

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2019.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2019 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.