Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor

Vita Kraigherja 4, SI-2505 Maribor
Tel.: +386 2 22 92 290
Fax: +386 2 25 24 333
info@nkbm.si
http://www.nkbm.si/
 
Uprava / Management board *
Predsednik / President John Michael Denhof
Člani / Members mag. Sabina Župec Kranjc, Jonathan Charles Locke, Matej Falatov

Nadzorni svet / Supervisory board

Predsednik / President dr. Andrej Fatur
Namestnik predsednika / Deputy president Andrzej Klesyk
Člani / Members

Manfred Puffer, Michele Rabá, Andrea Moneta, Alexander Saveliev.

 
Ključni podatki / Key Figures 2017 2016
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 4.913.905 4.831.767
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 45.813 33.004
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 5,3 4,4
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 6,84 5,01
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,62 2,01
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,73 0,64
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,24 2,27
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 683.057 670.581
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 19,76 23,26
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 19,76 23,26
 Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 13,0 13,0
 
Največji delničar konec leta 2017 / Main shareholder as at 31 Dec 2017 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Biser Bidco S.a.r.l. 10.000.000 100,00
 
  2017 2016
Št. zaposlenih / No. of employees 1.419 1.464
Št. poslovalnic / No. of branch offices 60 60

 

OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2017.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2017.

* Sestava na dan od 6.7.2018.
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2017.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2017 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.

* As at 6 July 2018.