Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana

Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 63 900
info@nlb.si
www.nlb.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Blaž Brodnjak
Člana / Members Archibald Kremser, Andreas Burkhardt
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President mag. Primož Karpe
Namestnik predsednika / Deputy President Andreas Klingen
Člani / Members

David Eric Simon, dr. Peter Groznik, Mark William Lane Richards, Shrenik Dhirajlal Davda, Gregor Rok Kastelic, Verica Trstenjak, Sergeja Kočar, Bojana Šteblaj, Janja Žabjek Dolinšek, Tadeja Žbontar Rems

 
Ključni podatki / Key Figures 2019 2018

Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand

9.801.557 8.811.047
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 176.149 165.299
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 13,4 12,4
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 13,3 11,6
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,7 1,8
Donos na aktivo po obdavčitvi v % / Return on assets after tax in % 1,9 1,9
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,1 2,0
Bilančni kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 1.333.000 1.295.230
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 22,6 24,1
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 ratio in % 21,8 24,1
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 23,8 22,7
 

Največji delničarji konec leta 2019 / Main shareholders as at 31 Dec 2019

Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Bank of New York Mellon za račun imetnikov GDR 12.464.548 62,32
Republika Slovenija 5.000.001 25,00
Drugi delničarji 2.535.451 12,68
Skupaj / Total 20.000.000 100,00
 
  2019 2018
Št. zaposlenih / No. of employees 2.659 2.690
Št. poslovalnic / No. of branch offices 93 94
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2019.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2019.  

 

NOTES:
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2019.

2. Financial Statements of the Association´s member based on non-consolidated data as at 31 December 2019 are audited under the International Financial Reporting Standards.

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.