Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana

Trg republike 2, SI-1520Ljubljana
Tel.: +386 1 47 63 900, +386 1 47 72 000
Fax: +386 1 25 22 422
info@nlb.si
www.nlb.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Blaž Brodnjak
Člani / Members Archibald Kremser, Andreas Burkhardt, László Pelle
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Primož Karpe
Namestnik predsednika / Deputy President Andreas Klingen
Člani / Members

dr. Laszlo Urban, David Eric Simon, Alexander Bayr, dr. Vida Šeme Hočevar, dr. Peter Groznik, mag. Simona Kozjek

 
Ključni podatki / Key Figures 2017 2016

Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand

8.712.832 8.777.966
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 189.094 63.783
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 14,1 5,3
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 14,4 5,0
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,8 2,0
Donos na aktivo po obdavčitvi v % / Return on assets after tax in % 2,2 0,7
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,0 2,1
Bilančni kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 1.381.226 1.264.794
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 21,8 23,4
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 ratio in % 21,8 23,4
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 23,0 23,7
 

Največji delničar konec leta 2017 / Main shareholder as at 31 Dec 2017

Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenija 20.000.000 100,0
 
  2017 2016
Št. zaposlenih / No. of employees 2.789 2.885
Št. poslovalnic / No. of branch offices 108 113
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2017.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2017.  

 

NOTES:
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2017.

2. Financial Statements of the Association´s member based on non-consolidated data as at 31 December 2017 are audited under the International Financial Reporting Standards.

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.