SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 200 75 00
info@sid.si
www.sid.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  mag. Sibil Svilan
Član / Member Goran Katušin
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President mag. Marjan Divjak
Namestnik / Deputy Janez Tomšič
Člani / Members

Marko Tišma, mag. Leo Knez, Zlatko Vili Hohnjec, dr. Igor Masten, dr. Sašo Polanec

 

Ključni podatki / Key Figures 2019 2018
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.406.164 2.318.834
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 32.040 14.314
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 8,3 4,2
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 7,2 3,4
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,0 1,0
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 1,4 0,6
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 0,7 0,6
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 463.860 422.051
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 34,0 34,2
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 34,0 34,2
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 5,8 6,0
 
Največji delničar konec leta 2019 / Main shareholder as at 31 Dec 2019 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenija / The Republic of Slovenia 3.121.741 100,0
 
  2019 2018
Št. zaposlenih / No. of employees 201 185
Št. poslovalnic / No. of branch offices / /

 

OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2019.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2019.
 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2019 are audited under the International Financial Reporting Standards.

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.