SKB banka d. d., Ljubljana

Ajdovščina 4, SI-1513 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 15 555
Fax: +386 1 23 14 549
info@skb.si
www.skb.si
 
Vodstvo banke / General Management
Glavni izvršni direktor / Chief Executive Officer Andre Gardella
Namestnica glavnega izvršnega direktorja / Deputy Chief Executive Officer Vojka Ravbar
Upravni odbor / Board of Directors *
Predsednik / President Jean-Philippe Guillaume
Namestnik predsednika / Deputy President Pierre-Yves Demoures
Člani / Members Maria Koytcheva Rousseva, Clara Elen Grigore,  Milorad Katnić, Andre Gardella, Vojka Ravbar
 
Ključni podatki / Key Figures 2017 2016
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.991.226 2.802.966
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 40.573 61.422
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 13,14 19,74
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 11,10 16,50
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,00 2,11
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 1,41 2,31
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,80 1,87
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 358.745 385.021
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 13,19 14,18
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 13,19 14,18
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 7,9 7,6
 
Največji delničarji konec leta 2017 / Main shareholders as at 31 Dec 2017 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Société Générale S. A., Paris 12.343.667 97,58
Société Générale - fiducirani račun 271.292 2,14
Kmetijski inštitut Slovenije 800 0,0047
LTH Castings d.o.o. 600 0,0047
Gerbec Zvonko 590 0,0044
ClearStream Banking SA - fiducirani račun 560 0,0038
Paniko Zorman 486  
Oven Jože 420 0,0033
Gradišnik Zdravko 400 0,0032
Unicredit Bank Austria AG - fiducirani račun 300 0,0024
Skupaj / Total 12.619.115 99,76
     
 
  2017 2015
Št. zaposlenih / No. of employees 836 819
Št. poslovalnic / No. of branch offices 55 56
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2017.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2017.

* Stanje na dan 29. 5. 2018.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2017.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2017 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals. 

* As at 28 May 2018.