SKB banka d. d., Ljubljana

Ajdovščina 4, SI-1513 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 15 555
info@skb.si
www.skb.si
 
Vodstvo banke / General Management
Glavna izvršna direktorica / Chief Executive Officer mag. Anita Stojčevska
Namestnica glavne izvršne direktorice / Deputy Chief Executive Officer mag. Vojka Ravbar
Upravni odbor / Board of Directors* 
Predsednik / President  
Namestnik predsednika / Deputy President Imre Bertalan
Člani / Members Draga Cukjati, Ana Mitkova Florova, mag. Anita Stojčevska, mag. Vojka Ravbar, Miklos Nemeth, Tamas Kamarasi
 
Ključni podatki / Key Figures 2019 2018
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 3.365.175 3.089.093
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 52.084 53.693
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 17,39 18,92
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 14,88 15,93
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,00 2,03
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 1,61 1,77
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,64 1,78
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 348.614 341.690
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 11,22 12,63
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 11,22 12,63
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 8,2 8,0
 
Največji delničarji konec leta 2019 / Main shareholders as at 31 Dec 2019 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
OTP Bank Nyrt 12.614.965 99,73
Kmetijski inštitut Slovenije 800 0,01
Gerbec Zvonko 690 0,01
LTH Castings d.o.o. 600 0,00
Clearstream Banking SA – fiduciarni račun 560 0,00
Skupaj / Total 12.617.615 99,75
     
 
  2019 2018
Št. zaposlenih / No. of employees 826 829
Št. poslovalnic / No. of branch offices 53 54
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2019.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2019.

 

* SKB banka trenutno nima predsednika upravnega odbora, saj je Zsolt Barna z dnem 3. 8. 2020 prenehal opravljati to funkcijo. Funkcijo predsednika upravnega odbora trenutno opravlja namestnik predsednika Imre Bertalan, ki bo v septembru imenovan na mesto predsednika.
Člani upravnega odbora na 31. 12. 2019: Zsolt Barna (predsednik), Imre Bertalan (namestnik predsednika), Draga Cukjati, Ana Mitkova Florova, Anita Stojčevska, Vojka Ravbar. Z dnem 11. 5. 2020 sta bila imenovana še Miklos Nemeth in Tamas Kamarasi.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2019.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2019 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals. 

 

* SKB banka currently does not have a chairman of the Board of Directiors, as Zsolt Barna ceased to hold this position on 3. 8. 2020. The functions of the chairman are currently performed by the deputy chairman Imre Bertalan who will be appointed as chairman in September.
Members of the Board of Directors at 31. 12. 2019: Zsolt Barna (chairman), Imre Bertalan (deputy chairman), Draga Cukjati, Ana Mitkova Florova, Anita Stojčevska, Vojka Ravbar. Miklos Nemeth and Tamas Kamarasi were appointed on 11. 5. 2020.