UniCredit Banka Slovenija d.d.

Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 58 76 600
info@unicreditgroup.si
www.unicreditbank.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President Marco Giuseppe Esposito
Člani / Members *

Alessandro Pontoglio, Nevena Nikše, Ivanka Prezhdarova Stoyanova, Mojca Kovač, Ronald Sudić

Nadzorni svet / Supervisory board **
Predsednik-ca / President  Pasquale Giamboi
Namestnik predsednika / Deputy President Fabio Fornaroli
Člani / Members Andrea Cesaroni, Enrica Rimoldi, Georgiana Lazar
 
Ključni podatki / Key Figures 2019 2018
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.751.796 2.655.502
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 26.889 20.614
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 12,8 9,7
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 10,4 8,1
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,5 1,7
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 1,0 0,8
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,6 1,6
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 268.456 251.458
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 15,0 16,3
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 14,7 16,0
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 6,68 7,20
 
Največji delničar konec leta 2019 / Main shareholder as at 31 Dec 2019 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
UniCredit S.p.A., Milan, Italy 4.888.193 100,00
 
  2019 2018
Št. zaposlenih / No. of employees 563 564
Št. poslovalnic / No. of branch offices 24 24
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2019.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2019.
 

* Člani uprave na dan 31. 12. 2019: Lea Branecka, Alessandro Pontoglio, Ivanka Prezhdarova Stoyanova, Tomaž Šalamon.

** Namestnik predsednika Nadzornega sveta na dan 31. 12. 2019: Helmut Franz Haller, člani Nadzornega sveta na dan 31.12.2019: Franco Andreetta, Laura Orlić, Andrea Cesaroni.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2019.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2019 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.


* Management Board members as at 31 december 2019: Lea Branecka, Alessandro Pontoglio, Ivanka Prezhdarova Stoyanova, Tomaž Šalamon.

** Deputy president of the Supervisory Board as at 31 December 2019: Helmut Franz Haller, Supervisory Board members on 31 December 2019: Franco Andreetta, Laura Orlić, Andrea Cesaroni.