Sberbank banka d.d.

Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 080 22 65
Fax: +386 1 53 07 555
info@sberbank.si
www.sberbank.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  mag. Gašpar Ogris - Martič
Namestnik predsednika / Deputy president Aleš Zajc, MBA
Članici / Member

Elisabeth Gril, Elena Burdakova

Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Stefan Karl Zapotocky 
Namestnica predsednika / Deputy president Sonja Sarközi
Člani / Members Elena Viklova, Kornel Halmos, Sanjin Bogdan, Anton Burghardt
 
Ključni podatki / Key Figures 2017 2016
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.740.860 1.846.119
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 3.005 1.116
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 2,1 0,7
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 1,8 0,7
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,8 1,8
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,20 0,07
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,45 1,34
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 210.289 221.502
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 18,98 18,30
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 14,92 13,58
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 4,61 5,04
 
Največji delničarji konec leta 2017 / Main shareholders as at 31 Dec 2017 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Sberbank Europe AG 31.924.959 99,99
Skupaj / Total 31.928.152 99,99
 
  2017 2016
Št. zaposlenih / No. of employees 354 339
Št. poslovalnic / No. of branch offices 12 12
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2017.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2017.
NOTES:
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2017.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2017 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.