Sberbank banka d.d.

Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 53 07 400
info@sberbank.si
www.sberbank.si
 
Uprava / Management board
Predsednica / President 

Jana Benčina Henigman

Namestnik predsednika / Deputy president Aleš Zajc, MBA
Člani / Members

Damijan Dolinar, Elena Burdakova*

Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednica / President Sonja Sarközi 
Namestnik predsednice / Deputy president Kornel Halmos
Člani / Members Sanjin Bogdan, Nataša Pukl, Jozefina Trnavska
 
Ključni podatki / Key Figures 2019 2018
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.870.567 1.747.775
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 10.441 8.183
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 7,18 5,94
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 5,85 4,85
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,92 1,89
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,71 0,57
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,62 1,58
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 191.040 194.431
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 16,27 17,18
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 14,50 14,27
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 4,54 4,51
 
Največji delničarji konec leta 2019 / Main shareholders as at 31 Dec 2019 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Sberbank Europe AG 31.925.242 99,99
 
  2019 2018
Št. zaposlenih / No. of employees 382 384
Št. poslovalnic / No. of branch offices 12 12
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2019.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2019.


* Na dan 31. 12. 2019 je bila članica uprave tudi Elisabeth Gril, ki je bila takrat na porodniškem dopustu. Iztek mandata: 2.4.2020.

NOTES:
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2019.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2019 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.* As at 31 December 2019, Elisabeth Gril was also a member of the Management Board, who was on maternity leave at the time. Expiry of term of office: 2 April 2020.