Spremljanje poslovnih dogodkov v bankah v skladu z MSRP, priročnik

Naslov Spremljanje poslovnih dogodkov v bankah v skladu z MSRP
Založba Združenje bank Slovenije, Izobraževalni center
Izdaja December 2008
Cena 114,00 EUR
Jezik slovenski
 Avtorji
Avtor izvirnika: Marcus Peeraer
 
Soavtorji: Sonja Anadolli, Marija Dolmovič Cerjak, Marko Filipčič, Helena Kastelic, Tatjana Kavčič, Anica Lednik, Polona Malalan in Marko Novak.
 
Vsebina
I. FINANČNI INŠTRUMENTI
 
1. Razvrščanje, pripoznanje in merjenje
2. Kapitalski inštrumenti
3. Dolžniški vrednostni papirji
4. Posli povezani s kapitalskimi inštrumenti (Repo posli)
5. Računovodsko obravnavanje izpeljanih finančnih inštrumentov
6. Posojila
    a) Dobra posojila
    b) Individualno oslabljena posojila
    c) Skupinsko oslabljena posojila
7. Garancije
8. Obračunavanje varovanja pred tveganjem (Hedge accounting)
9. Tečajne razlike
 
 
II. NEDENARNA SREDSTVA
 
1. Zaloge
2. Davek iz dobička
3. Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in
    oprema)
4. Neopredmetena sredstva
5. Naložbene nepremičnine
6. Leasing: pogled leasingojemalca
7. Zaslužki zaposlencev
8. Odhodki in rezervacije
 
 
III. KONSOLIDACIJA
 
1. Poslovne združitve
2. Oslabitve
3. Konsolidrani in ločeni računovodski izkazi
4. Naložbe v pridružena podjetja
5. Udeležbe v skupnih podvigih
6. Delitev dividend

Naročilnica