Banke bodo strankam ponudile stanovanjske kredite z jamstvom države

Stranke bank, ki v skladu z Makrobonitetnim ukrepom za kreditiranje potrošnikov niso dovolj kreditno sposobne bodo v primeru, da izpolnjujejo pogoje Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM) lahko zaprosile za stanovanjski kredit v skladu z omenjenim zakonom. Do stanovanjskih kreditov z državnim jamstvom so upravičene polnoletne fizične osebe, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje in bodo v letu izdaje jamstva stare največ 38 let. Biti morajo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Poleg tega morajo upravičenci imeti sklenjeno delovno razmerje za določen čas ali nedoločen čas, njihova povprečna neto plača v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo po tem zakonu pa ne sme presegati 1,5-kratnika zadnje znane povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge. Povprečna neto plača v oktobru 2022 v RS znaša 1.304,01 evra. 

Prosilec za kredit z jamstvom države mora izpolnjevati še en pogoj, in sicer njegovi skupni obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine, v letu pred najemom posojila, niso presegli 1,5-kratnika zadnje znane povprečne letne neto plače v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge. Obdavčljivi dohodki so na primer, dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoženja v najem, iz prenosa premoženjske pravice dohodek iz kapitala ter darila. 

Kredit je namenjen za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja: prvi nakup stanovanjske nepremičnine, gradnjo stanovanjske nepremičnine, prenovo stanovanjske nepremičnine, dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcijo stanovanjske nepremičnine oziroma spremembo namembnosti stanovanja. 

Upravičenci za kredit z jamstvom države bodo izbrani banki poleg dokumentov za odobritev stanovanjskega kredita, ki so osebni dokument, davčna številka, EMŠO, podatek o izplačanih dohodkih v zadnjih 12 mesecih, podatek o finančnih obveznostih in stroških, podatek o nepremičnini, ki je predmet financiranja, morali predložiti še dokazila oz. izjave, vezane na vzpostavitev jamstva, kot izhaja iz zakona: 

  • dokazilo oz. izjavo, da gre za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja;
  • izjavo, da za nepremičnino, ki je predmet financiranja s kreditom z jamstvom po zakonu, še ni imel sklenjene kreditne pogodbe, za katero bi bilo izdano jamstvo po zakonu;
  • potrdilo o višini skupnih obdavčljivih dohodkov, ki niso oproščeni plačila dohodnine po zakonu, ki ureja dohodnino (Informativni izračun dohodnine, ki ga s strani FURS enkrat letno prejmejo vsi zavezanci);
  • dokazilo oz. izjavo kreditojemalca, da vsaj eden izmed otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu vložitve vloge za kredit (v primeru, da uveljavlja pravico do kredita z jamstvom države pod pogoji b) tč. 6. člena kot član mlade družine);
  • potrdilo iz zbirke geodetskih podatkov, iz katerega je razvidno, da je nepremičnina, ki je predmet financiranja, po uporabni površini večja od spodnje meje razpona površine stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine iz 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (a in b);
  • cenitev nepremičnine, iz katere je razvidna uporabna vrednost površine. 

Prosilci za kredit naj se za dodatne informacije in ponudbo oglasijo v izbrani banki. Stanovanjske kredite v skladu z ZSJSM bodo od novembra dalje nudile: BKS bank AG, bančna podružnica, Delavska hranilnica, Nova Kreditna banka Maribor in SKB banka. 

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 3. november 2022