Izvensodno reševanje potrošniških sporov - IRPS

Domača stran / Izvensodno reševanje potrošniških sporov – IRPS

Izvajalec

Izvajalec je organiziran v okviru Združenja bank Slovenije, in sicer kot posrednik v sporu, ki ima tudi namestnike. Imenuje jih direktor Združenja bank Slovenije za obdobje štirih let, pred imenovanjem posreduje predlog v nezavezujoče mnenje potrošniškim organizacijam.

Posrednik v sporu je Vladimir Balažic, njegovi namestniki pa so Mile Dolenc, Franc Testen in Janez Srebot. Posrednik v sporu in njegovi namestniki izpolnjujejo pogoje iz. 27. in 28. člena ZIsRPS.

Datum vpisa v register izvajalcev IRPS: Odločba MGRT štev. 323-44/2016  z dne 1. 8. 2016.

Izvajalec zaenkrat ne sodeluje v nobeni mreži izvajalcev izvensodnega reševanja čezmejnih potrošniških sporov, ki delujejo v Evropski uniji.

Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana

Šubičeva 2, SI – 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 24 29 700
izvajalec.irps@zbs-giz.si

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Matična številka: 5003920
Osnovni kapital: 0
Davčna številka: 94705631

Navodila za oddajo vloge

Kako oddati vlogo?

Pisna pobuda za začetek postopka mora vsebovati:

 • osebno ime;
 • naslov prebivališča;
 • elektronski naslov;
 • podatke o ponudniku;
 • dokazila, da je predhodno vložil pritožbo pri ponudniku, in morebiten odgovor ponudnika;
 • izjavo, da o zadevi ne teče upravni ali sodni postopek ali postopek pri drugem izvajalcu IRPS;
 • dejstva v zvezi z domnevnimi kršitvami ponudnika;
 • predloge dokazov, na katere opira pobudo.

Potrošnik lahko vloži pobudo na spletni strani ZBS www.zbs-giz.si, po navadni pošti na naslov Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom: pobuda za IRPS, ali po elektronski pošti na naslov izvajalec.irps@zbs-giz.si Pobuda se vloži v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku, postopek se vodi v slovenskem jeziku.

Trajanje postopka

Potrošnik se lahko kadarkoli umakne iz postopka, za ponudnika pa je sodelovanje v postopku obvezno. Postopek IRPS se izvede kot ustni ali pisni postopek. Povprečen čas trajanja postopka IRPS je 60 do 90 dni.

Posrednik v sporu si tekom postopka prizadeva doseči sporazum o rešitvi spora med potrošnikom in ponudnikom. Če sporazum ni dosežen, izda posrednik v sporu pisno obrazloženo nezavezujoče mnenje o spornem razmerju, ki se vroči samo strankama postopka.

Šteje se, da je postopek končan:

 • ko je potrošnik umaknil pobudo za začetek postopka, ali
 • z dnem sklenitve sporazuma, ali
 • ko je potrošnik seznanjen z mnenjem iz drugega odstavka tega člena.

Letni pavšalni prispevek za ponudnika, ki ni član ZBS, je določen v višini med 2.400,00 in 6.000,00 evrov, konkretni znesek dogovorita izvajalec IRPS in ponudnik s pogodbo glede na velikost ponudnika in predvideno število sporov. ZBS in ponudnik se lahko glede na zahtevnost in predvideno število ter čas reševanja spora dogovorita tudi za nižji znesek.

Povezave

Pravila postopka za izvensodno reševanje potrošniških sporov pri Združenju bank Slovenije

Kodeks etičnih standardov Združenja bank Slovenije za vodenje postopka IRPS

Seznam ponudnikov, ki so za izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov izbrali Združenje bank Slovenije

Evropska platforma za spletno reševanje čezmejnih potrošniških sporov

Mreža FIN-NET - financial dispute resolution network of national out-of-court complaint schemes in the European Economic Area countries

Poročila in mnenja

Mnenja IRPS

Poročilo o delovanju izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Združenju bank Slovenije za leto 2023

Poročilo o delovanju izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Združenju bank Slovenije za leto 2022

Poročilo o delovanju izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Združenju bank Slovenije za leto 2021

Poročilo o delovanju izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Združenju bank Slovenije za leto 2020

Poročilo o delovanju izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Združenju bank Slovenije za leto 2019

Poročilo o delovanju izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov pri Združenju bank Slovenije za leto 2018