Strokovna izobraževanja

Domača stran / Strokovna izobraževanja

Konference

V spomladanskem času izvedemo bančno konferenco,  ki je namenjena tako članicam ZBS kot tudi zunanjim udeležencem. Vsebinsko je posvečena makroekonomskim temam doma in v svetu ter vsakokrat aktualnim temam s področja bančništva ter financ.

Posveti in strokovna srečanja

Vsebine in teme za izvedbo posvetov predlagajo strokovni odbori, ki delujejo pri Združenju. Izobraževalni center vsako leto izvede:

 • Posvet o kartičnem poslovanju, ki je namenjen vodilnim in strokovnim sodelavcem na področju kartičnega poslovanja v bankah, hranilnicah in drugih institucijah, kot tudi vsem, ki bi radi spoznali novosti in trende oz. pridobili širši pogled na omenjenih področjih.
 • Posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb ter investicijskih bančnikov,namenjen zaposlenim na navedenih področjih in vedno z aktualnimi temami ter možnostjo diskusije in izmenjave mnenj.
 • Posvet o regulatornem okvirju trajnostnega financiranja za vse zaposlene pri članicah in zunanjih institucijah, ki delajo na področju trajnostnega financiranja ali jih področje zanima, saj je uveljavljanje principov trajnostnega razvoja naloga sedanjosti in prihodnosti vseh segmentov gospodarstva.
 • Posvet notranjih revizorjev, ki je namenjem revizorjem in vsem, ki jih področje zanima in se želijo seznaniti z aktualnimi vsebinami s tega področja.
 • Posvet kadrovikov za vodilne delavce in zaposlene v kadrovskih službah bank, hranilnic, lizing družbah in drugih finančnih in ostalih institucijah na področju organizacije, razvoja kadrov in izobraževanja.
 • Posvet PPDFT, namenjen tako zaposlenim na področju PPDFT kot tudi ostalim, saj osnovno znanje iz tega področja potrebujejo vsi zaposleni.
 • Posvet o plačilnih storitvah za vodilne in strokovne sodelavce na področju plačilnega prometa v bankah, hranilnicah, lizing družbah in drugih institucijah s področja plačilnih storitev, kot tudi vsem, ki bi radi spoznali novosti in trende oz. pridobili širši pogled na omenjenem področju.
 • Posvet pravnikov, ki je namenjen zaposlenim v pravnih pisarnah članic in tudi mnogi zunanji udeleženci, ki jih zanimajo aktualne teme iz pravne ureditve.
 • Posvet o skladnosti poslovanja, ki se ga udeležijo tako zaposleni v službah za skladnost poslovanja, kot tudi iz drugih delovnih področij, ki morajo biti seznanjeni s skladnostjo in vsi zainteresirani za to področje pri članicah in zunanjih institucijah.
 • Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah, ki obravnava aktualno problematiko, novosti in trende na področju upravljanja tveganj. Namenjen je vodilnim na področju upravljanja s tveganji v bankah in vsem, ki bi radi spoznali novosti in trende oz. pridobili širši pogled na področju tveganj.
 • Posvet računovodij, ki je namenjen zaposlenim v bankah, hranilnicah in drugih institucijah, kot tudi vsem, ki se želijo seznaniti z aktualnostmi in trendi na področju računovodstva.
 • IT posvet za zaposlene na področju informacijske tehnologije in varnostne inženirje v bankah, hranilnicah in lizing družbah, kot tudi v drugih institucijah ter vsem tistim, ki jih obravnavana tematika zanima.
 • Strokovna srečanja za nadzorne svet in uprave bank o aktualnih tematikah so namenjena ožjim vodstvom članic, ki s tem izkazujejo tudi aktualnost svojih znanj po pridobitvi certifikata Združenja nadzornikov Slovenije.

Posveti so za zunanje udeležence praviloma odprti.

Seminarji in delavnice

Finančna analiza podjetja, seminar je namenjen bančnikom s področja financiranja podjetij, bančnikom, ki izvajajo kreditne analize in/ali pri svojem delu uporabljajo njihove rezultate, bančnim komercialistom. Cilj je pridobiti in poglobiti teoretična ter praktična znanja za ugotavljanje finančne uspešnosti podjetja.

Seminar Analiza načrtov in denarnih tokov podjetij je namenjen zaposlenim na področju financiranja podjetij, kreditnim analitikom, komercialistom ter vsem tistim, ki jih obravnavna tematika zanima.

Upravljanje tveganj v bankah, program je namenjen zaposlenim v službah za tveganja, službah revizije, skladnosti poslovanja, vodstvu v bankah in hranilnicah, članom nadzornih svetov bank ter vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujejo z obravnavano tematiko.

Izgradnja in upravljanje modelov na področju upravljanja tveganja, gre za seminar v obliki posveta, ki je namenjen zaposlenim v članicah, ki jih zanima modeliranje parametrov kreditnega tveganja, upravljanje modelov in aktualni trendi, zbiranje in priprava podatkov in ugotovitve in pričakovanja nadzornikov.

Poznavanje računovodstva za lažje upravljanje tveganj, seminar je v pripravi.

Menjalniško poslovanje je namenjeno zaposlenim, ki opravljajo menjalniške posle in morajo po Sklepu o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 30/13 z dne 2. 4. 2013 – 9. člen) opraviti preizkus znanja, pridobljenega v okviru ustreznega izobraževalnega programa, ali, ki se morajo 10 let po opravljenem preizkusu znanja ponovno udeležiti izobraževalnega programa. Program je verificiran s strani Banke Slovenije. Cilj je zaposlenim na menjalniških mestih zagotoviti ustrezno znanje s področja opravljanja menjalniških poslov, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter preverjanja pristnosti in primernosti gotovine.

Gotovinsko poslovanje, usposabljanje je namenjeno blagajnikom, delavcem v trezorju, delavcem v menjalnicah in vodstvenim delavcem v sektorjih, ki poslujejo z gotovino. Cilj je usposobiti delavce bank in menjalnic za učinkovito prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine in odkrivanje ponaredkov.

E-Izobraževanje

Izobraževalni center izvaja naslednja e-izobraževanja:

 • Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za banke in hranilnice:
  • osnovni program
  • PPDFT za pravne osebe
  • PPDFT za fizične osebe
  • PPDFT za fizične in pravne osebe
 • Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za leasing družbe
 • Potrošniško kreditiranje nepremičnin: Vsebina izobraževalnega programa za kreditne posrednike po ZPotK-2
 • GDPR in varstvo osebnih podatkov

Certificirani programi

Bančna šola

Namenjena je perspektivnim kadrom, ki so v nekaj letih dela v banki izkazali sposobnost postati vodilni delavci ali samostojni strokovnjaki na določenem področju bančnega poslovanja ter vsem, ki pri svojem delu potrebujejo širše razumevanje poslovanja bank v okviru sedanjih makroekonomskih, strukturnih in institucionalnih pogojev v Sloveniji in Evropski Uniji.

Cilj je pridobiti najnovejša znanja z vseh osnovnih področij bančništva in financ. Šolanje poteka v treh delih po več dni skupaj, vsebina je razdeljena na naslednje vsebinske sklope:
1. del: Monetarni in finančni sistem evropske unije in Slovenije
2. del: Bančni komitenti, produkti in storitve
3. del Upravljanje s tveganji, skladnost poslovanja, računovodstvo

Po zaključku šolanja sledi izpit, s katerim udeleženci pridobijo E EFCB bančni certifikat, ki ga podeljuje European Banking & Financial Servises Training Association.

Plačilni promet

Več dnevni program, ki je namenjen strokovnemu usposabljanju zaposlenih v bankah, hranilnicah in drugih finančnih institucijah, kot tudi vsem tistim, ki želijo pridobiti znanja s področja plačilnega prometa. Cilj je pridobitev temeljnih znanj s področja plačilnega prometa. Vsebinsko je razdeljen v tri sklope:

 • Splošni del
 • Plačilni instrumenti in plačilni sistemi
 • Izvajanje plačilnega prometa.

Usposabljanje borznih posrednikov

Izobraževalni programi so namenjeni usposabljanju kandidatov za pripravo na preizkus strokovnega znanja za izvrševanje naročil za račun strank (A izpit), za opravljanje poslov investicijskega svetovanja (B izpit) in za opravljanje poslov gospodarjenja s finančnimi instrumenti strank (C izpit) ter vsem zainteresiranim za razpisane teme seminarjev. Programi pokrivajo pomemben del tematike, ki jo je potrebno poznati za opravljanje poslov borznega posrednika.

Povezave na vsebino programa in priporočeno literaturo:

Brokerski izpit za izvrševalca naročil za račun strank (A)

Brokerski izpit za investicijskega svetovalca (B)

Brokerski izpit za upravljalca premoženja (C)

Borzni izpiti
Opravljen preizkus strokovnih znanj za opravljanje poslov borznega posrednika (v nadaljevanju: izpit) je poleg pogoja delovnih izkušenj in nekaznovanosti eden izmed treh formalnih pogojev za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika. Kandidat za borznega posrednika lahko zahteva izdajo dovoljenja za vse ali določeno vrsto
poslov borznega posrednika:

 • izvrševanje naročil strank (A),
 • investicijsko svetovanje (B)
 • gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank (C)

Izpit je tako razdeljen na:

 • Izpit za izvrševalca naročil za račun strank (osnovni, A)
 • Izpit za investicijskega svetovalca (napredni, B+A)
 • Izpit za upravljavca premoženja (zahtevni, C+B+A)

Povezave na:

 

Finančni instrumenti in investicijske storitve

   Program je namenjen Borzno posredniškim družbam, bankam, ki opravljajo investicijske storitve in posle, družbam za upravljanje, ki opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti ali pomožne storitve investicijskega svetovanja, upravljalcem AIS, ki opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, pomožne storitve investicijskega svetovanja ali sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti, borznoposredniškim družbam in bankam pri prodaji in svetovanju glede strukturiranih vlog.
   Cilje je doseči višji nivo usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah.