Organiziranost

Domača stran / Organiziranost

Splošne zadeve in temeljna dejavnost

Karmen Strgar, poslovna sekretarka

Mag. Kristijan Hvala, vodja področja ekonomike poslovanja

Novica Novaković, vodja pravne pisarne

Borut Tomažič, specialist za plačilne storitve

Azra Beganović, strokovna sodelavka

Aleksandra Žibrat, urednica publikacij in PR koordinatorka

 

Lizing dejavnost

Boris Bajt, vodja lizing področja

 

Bančni vestnik

Mateja Lah Novosel, odgovorna urednica revije

 

Izobraževalni center

Matej Krumberger, vodja

Ksenija Jaklin, namestnica vodje

 

Odbor za dokumentarne bančne posle
 • spremlja in proučuje dogajanja na področju dokumentarnih instrumentov; dokumentarni in standy akreditiv, garancija, dokumentarni in čisti inkaso, mednarodni ček,
 • sodeluje v Komisiji za bančno tehniko in prakso pri Mednarodni trgovinski zbornici v Parizu,
 • zasleduje negativne pojave pri delu z dokumentarnimi akreditivi,
 • spremlja in sodeluje pri pripravah za uvedbo novih mednarodnih poti in instrumentov plačil in zavarovanja,
 • sodeluje v Nacionalnem Odboru Madnarodne trgovinske zbornice za Slovenijo,
 • skrbi za prenos informacij, znanja in izkušenj s področja mednarodnih dokumentarnih instrumentov v slovenske banke.
Odbor za informatiko
 • predlaga, usmerja in koordinira razvoj skupnih informacijskih rešitev članic,
 • promovira uporabo skupnih informacijskih rešitev pri članicah,
 • zagotavlja razvoj in uporabo bančnih standardov za izmenjavo podatkov,
 • spremlja tehnološki razvoj na področju bančnih informacijskih tehnologij,
 • spremlja zakonodajo in standarde s področja informatike,
 • sodeluje z ostalimi delovnimi telesi ZBS,
 • koordinira aktivnosti  z zunanjimi institucijami.
Odbor za informacijsko varnost
 • deluje na področju varovanja informacij,
 • izmenjuje izkušnje pri implementaciji varnostnih določil in standardov za varovanje informacij ISO 27000,
 • izmenjuje konkretne rešitve pri varovanju informacij ter
 • operativno rešuje incidente na področju varovanja informacij.
Odbor za investicijske storitve
 • spremlja novo sprejetih predpisov, sprememb in dopolnitev relevantnih veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji,
 • spremlja sprejete dokumente Evropskega organa za vrednostne papirje (ESMA),
 • sodeluje pri nastanku zakonodaje, še posebej na področju trga finančnih instrumentov,
 • sodeluje z nadzornikom članic ZBS za področje investicijskega bančništva – Agencijo za trg vrednostnih papirjev na področju podajanja predlogov za spremembe in dopolnitve podzakonskih aktov, ki izhajajo iz Zakona o trgu finančnih instrumentov,
 • sodeluje z Ministrstvom za finance in Finančno upravo RS na področju pojasnjevanja nerešenih vprašanj na področju zakonodaje ter pridobivanje uradnih pojasnil.
Odbor za izobraževanje
 • daje pobude in sodeluje pri ugotavljanju izobraževalnih potreb za bančno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje,
 • pripravlja stališča, predloge in izhodišča za pripravo izobraževalnih programov,
 • sodeluje pri definiranju ciljev pomembnejših izobraževalnih oblik,
 • sodeluje pri pripravi izhodišč in oblikovanju predlogov standardov znanj za poklicne profile v bančništvu,
 • sodeluje pri ugotavljanju potreb in pripravi predlogov za certificirano izobraževanje,
 • sodeluje pri pripravi pobud in predlogov pri vključevanju bančnih znanj v sistem formalnega izobraževanja,
 • sodeluje pri evalvaciji izobraževanja.
Odbor za etična ravnanja
Odbor za kartično poslovanje
 • spremlja zakonodajo, ki ureja področje kartičnega poslovanja ter mobilnega plačevanja in pripravlja strokovna stališča za spremembe ter po potrebi koordinira uvajanje zakonskih sprememb (vključno z zahtevami evropskih teles)
 • sktivno sodeluje v SEPA telesih pri EPC ter o svojem delu in sprejetih določitvah informira matični odbor, ki skrbi za Projekt SEPA
 • spremlja in preučuje dogajanja s področja kartičnega poslovanja in mobilnega plačevanja doma in v tujini ter o tem obvešča banke (npr. mandati kartičnih sistemov, novosti, …)
 • postavlja strategije za preprečevanje zlorab in skrbi za povečevanje pomena varnosti pri kartičnem poslovanju in mobilnem plačevanju
 • v interesu bank članic skrbi za strokovno sodelovanje z Banko Slovenije, pristojnimi ministrstvi in zunanjimi institucijami
 • dogovarja temelje medbančnih infrastrukturnih standardov in sodelovanja v Sloveniji ter nadzira izvajanje medbančnih dogovorov (npr.: Plačilni sistem poravnava bankomatov in Poravnava kartic),
 • pripravlja podlage za komuniciranje z javnostmi s področja delovanja.
Odbor za kolektivno pogodbo dejavnosti
 • strokovno sodeluje pri sklepanju, izvajanju in spremljanju kolektivne pogodbe dejavnosti,
 • daje usmeritve pogajalski skupini Združenja za njeno delo pri sklepanju kolektivne pogodbe,
 • ocenjuje delo pogajalske skupine glede doseženih dogovor s pogajalsko skupino sindikatov,
 • posreduje Nadzornemu svetu predloge v zvezi s sprejemanjem kolektivne pogodbe,
 • zavzema stališča in mnenja ali daje predloge o vseh drugih zadevah ali vprašanjih, ki se urejajo v okviru določb kolektivne pogodbe ali za katere ugotovi, da so skupnega pomena za članice.
Odbor za notranjo revizijo
 • spremlja tekoči razvoj notranjega revidiranja in prenos v bančno prakso,
 • pripravlja problemske delavnice in tako uvaja dobro prakso pri revidiranju in svetovanju,
 • sodeluje s slovenskimi strokovnimi institucijami in s tujimi pri reševanju strokovnih in drugačnih problemov posameznih članic odbora in zagotavlja enotno razlago določenih zadev s področja notranjega revidiranja pri pristojnih institucijah,
 • skrbi za povezavo z drugimi odbori na ZBS,
 • se povezuje s sekcijo za notranjo revizijo pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Odbor za plačilni promet
 • spremlja in proučuje dogajanja s področja domačega plačilnega prometa in plačilnega prometa s tujino in o tem obvešča članice,
 • zasleduje negativne pojave v plačilnem prometu in opozarja članice nanje,
 • sodeluje pri reševanju nalog, naloženih s strani Odbora za plačilne storitve,
 • spremlja procese vključevanja v evropske plačilne sisteme,
 • aktivno sodeluje z Banko Slovenije, Ministrstvom za finance in drugimi zunanjimi institucijami; predvsem z Evropskim bančnim združenjem in Evropskim plačilnim svetom,
 • obravnava SEPA vsebine in odloča o predlogih posredovanih s strani delovnih ter podpornih skupin in pripravlja predloge za odločanje na projektnem svetu.
Odbor za podjetja
 • obravnavanje problematike in zavzemanje stališč s področja financiranja podjetij,
 • dajanje pripomb k osnutkom nastajajočih zakonov in drugih predpisov za področja kreditiranja podjetij ter priprava morebitnih pobud za spremembe zakonodaje in predpisov,
 • izmenjava informacij in komunikacija z ostalimi deležniki.
Odbor za poslovanje s prebivalstvom
 • spremlja in proučuje dogajanja s področja poslovanja s privatnimi komitenti,
 • spremlja in obravnava predloge in gradiva, ki mu jih posredujejo delovne skupine,
 • obravnava tematike, ki so v skladu s programom dela Združenja in se nanašajo na področje poslovanja s privatnimi komitenti,
 • spremlja zakonodajo in druga navodila s tega področja.
Odbor za PR
 • strateško načrtovanje komuniciranja in PR aktivnosti ter
 • uskladitev konkretnih komunikacijskih in PR besedil.
Odbor za pravna vprašanja
 • nudi pravno svetovanje v zadevah, ki so skupnega pomena za vse članice,
 • zavzema stališča v zvezi s pravnimi vprašanji s področja bančništva,
 • daje pripombe k osnutkom nastajajočih zakonov in drugih predpisov za tista področja, za katera pri Združenju niso oblikovani posebni odbori,
 • pripravlja pobude za spremembe zakonodaje in predpisov,
 • pripravlja oz. sodeluje pri pripravi osnutkov pobud za oceno ustavnosti in zakonitosti določenih predpisov – na podlagi predlogov članic ali nadzornega sveta Združenja,
 • izmenjuje informacije in obravnava tekočo problematiko.
Odbor za preprečevanje pranja denarja
 • stalno spremlja problematiko izvajanja zakona o preprečevanju pranja denarja,
 • periodično usklajuje navodila za izvajanje zakona,
 • pripravlja odgovore na vprašanja članic s področja problematike izvajanja zakona o preprečevanju pranja denarja.
Odbor za prestrukturiranje
 • obravnava problematiko in oblikuje stališča s področij kreditiranja podjetij in prestrukturiranje,
 • sodeluje v smislu točke 4.3 Bančnega kodeksa,
 • daje pripombe k osnutkom nastajajočih zakonov in drugih predpisov za področja kreditiranja podjetij in prestrukturiranja
 • pripravlja pobude za spremembe zakonodaje in predpisov,
 • izmenjuje informacije in obravnava tekočo problematiko.
Odbor za računovodstvo
 • spremlja in proučuje dogajanja s področja računovodstva ter o tem obvešča članice,
 • spremlja delo odbora za računovodstvu pri Evropski bančni federaciji in drugih mednarodnih inštitucijah s področja računovodstva,
 • skrbi za dopolnitve Priročnika za knjiženje poslovnih dogodkov v bankah,
 • spremlja zakonodajo s področja davka na dodano vrednost in pripravlja razlage in obravnavo finančnih storitev z vidika DDV,
 • odgovarja na vprašanja članic s področja računovodstva.
Odbor za skladnost poslovanja
 • poenotenje izhodišč glede upravljanja s tveganjem skladnosti (compliance risk) in delovanja funkcije skladnosti,
 • izmenjava izkušenj glede spremljanja in poročanja o tveganju skladnosti ter o svetovanju in izobraževanju v zvezi z obvladovanjem tveganja skladnosti,
 • priprava in noveliranje Priporočil za izvajanje funkcije skladnosti v bankah,
 • izmenjava mnenj glede osnovnih funkcij in delovanja te funkcije v bankah in hranilnicah (svetovalna, izobraževalna in nadzorna funkcija),
 • izmenjava prakse glede organiziranosti in o ostalih pomembnih ter aktualnih zadevah.
Odbor za SWIFT
 • spremlja in uveljavlja standarde na SWIFT področju,
 • svetuje s področja SWIFT standardov,
 • uveljavlja Strategijo SWIFT 2015,
 • širi uporabo SWIFT v Sloveniji, predvsem za potrebe T2S (TARGET2 Securities).
Odbor za trajnostno financiranje
 • sledi načrtom in najboljšim praksam pri vključevanju dejavnikov ESG v bančne procese ter seznanjanje s predpisi in regulativnimi zahtevami na tem področju,
 • skrbi za izmenjavo in prenos informacij, znanja ter izkušenj s področja trajnostnega financiranja in vključevanja elementov ESG ter odgovori na vprašanja članic s tega področja,
 • promovira smernice trajnostnega financiranja ter druge dokumente odbora,
 • spremlja in usmerja delo posebnih delovnih skupin za obravnavo specialnih vsebin s področja ESG in sodelovanje z drugimi odbori, ki pokrivajo komplementarne funkcije,
 • sodeluje pri izobraževalnih aktivnostih IC ZBS s področja dela in komuniciranja z javnostmi ter drugimi deležniki.
Odbor za upravljanje tveganj
 • sledi načrtom in praksi upravljanja s kreditnimi, tržnimi in operativnimi tveganji,
 • obravnava uporabo medbančnih instrumentov za upravljanje s tveganji,
 • sodeluje pri načrtovanju in izvedbi izobraževanja o upravljanju s tveganji,
 • spremlja in usmerja delo posebnih skupin za obravnavo posameznih tveganj,
 • promovira uporabo novih pristopov k upravljanju s tveganji v slovenskem bančništvu,
 • koordinira in pripravlja stališča članic do Banke Slovenije in drugih organov v Sloveniji ter v Evropi.
Odbor za varnost oseb in premoženja
 • sodeluje z inštitucijami s področja fizičnega varovanja bank, 
 • spremlja dogodke in trende na področju varovanja oseb ter premoženja,
 • izvaja nacionalne raziskave o oblikah napadov na banke in sodeluje v enaki raziskavi na evropski ravni,
 • obravnava predloge regulatornih sprememb s področja.
Odbor za zakladništvo
 • koordinira članice v odnosu do Banke Slovenije, Ministrstva za finance, Ljubljanske borze in drugih institucij, kadar se z ukrepi, novimi tehnologijami itd. lahko posega ali pa vpliva na bančno poslovanje,
 • na temelju relevantnih makroekonomskih parametrov razpravlja in predlaga ustrezne ukrepe in možne strateške usmeritve za vnaprej definirano časovno obdobje,
 • predlaga stališča Nadzornemu svetu Združenja za razpravo s »finančnimi oblastmi«,
 • izmenjuje izkušenje pri upravljanju s tveganji pri članicah,
 • nudi strokovno pomoč pri definiranju izobraževalnih programov in potreb ter publicistične dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Združenja.
Odbor za zaledna in skrbniška vprašanja pri poslovanju s finančnimi instrumenti
 • spremlja in obravnava projekta Target 2 Securities,
 • proučuje načine vrednotenja in knjiženja finančnih instrumentov,
 • enotno nastopa glede vrednotenja in sodelovanja z zunanjimi institucijami (regulator, stranke),
 • obravnava problematiko poddepojev,
 • ureja odnos s Klirinško depotno družbo,
 • aktivno sodeluje pri oblikovanju in interpretaciji predpisov s tega področja,
 • obravnava vprašanje globalnega skrbništva in mednarodnih poravnav,
 • obravnava vprašanje skrbništva investicijskih skladov oziroma depozitarnih bank investicijskih skladov,
 • aktivno sodeluje pri davčnih zadevah tega področja,
 • oblikuje enoten šifrant vrednostnih papirjev.
Odbor za lizing
 • celovito obravnava leasing problematiko.
Uredniški odbor Bančnega vestnika

Področje dela Uredniškega odbora je določeno s ustreznimi pravnimi akti, ki definirajo njegovo delo:

 • uveljavlja prizadevanja, da revija Bančni vestnik v okviru tem, ki jih obravnava, prispeva k uveljavljanju uspešnega, tržnega načina finančnega poslovanja,
 • skrbi za odprtost revije, v kateri enakovredno izražajo svoja mnenja o različnih strokovnih vprašanjih vse finančne organizacije, ne glede na to, ali so izdajateljice revije,
 • skrbi za strokovnost revije; avtorji prispevkov s svojimi stališči, načinom obdelave in dokumentiranostjo prispevajo k reševanju različnih strokovnih dilem izdajateljic revije, gospodarskih družb in drugih organizacij,
 • spodbuja aktualnost, zanimivost in strokovnost vsebinske zasnove revije, ki je zagotovljena z objavo soočanj različnih strokovnih pogledov na vprašanja s področja bančništva in financ,
 • skrbi za dostopnost revije širokemu krogu bralcev, uslužbencev in menedžerjev v institucijah – izdajateljicah in drugih organizacijah.

Uredništvo revije se v tem okviru loteva obdelave teoretičnih in splošnih vprašanj finančne narave, ki so razumljivi čim širšemu krogu bralcev.

Več informacij na povezavi: https://www.zbs-giz.si/bancni-vestnik/o-reviji.

Komisija EBTN Triple E EDCB bančni certifikat

Izpitni odbor ima naslednje naloge in pristojnosti:

 • določa vsebino usposabljanja kandidatov za pridobitev Triple E EFCB certifikata,
 • skrbi za skladnost izpitnih vprašanj z učnimi cilji,
 • potrjuje katalog izpitnih vprašanj,  iz katerega se oblikujejo vprašanja za posamezni izpit,
 • na podlagi ocen rezultatov posameznih izpitov in izpitnih vprašanj sprejema potrebne ukrepe za zagotavljanje standarda kakovosti
 • revidira in po potrebi predlaga dopolnitve in spremembe vsebine gradiva najmanj vsaka tri leta oz. pogosteje  na predlog izpitne komisije, odbora za izobraževanje pri ZBS in vodstva ZBS. Če izpitni odbor presodi, da IC ZBS nima več ustreznih pogojev za izvajanje postopka pridobitve certifikata,  predlaga ustrezne ukrepe za nadaljevanje nemotenega izvajanja izpitov.
 • obravnava poročila direktorice ZBS o vsaki pomembni spremembi v organizacijski strukturi, motnjah v poslovanju ali spremembi lastništva v ZBS, ki bi vplivala na proces pridobivanja certifikatov in delo izpitnega odbora
 • obravnava poročila v zvezi s potekom izpita, ustreznostjo strokovnega in administrativnega kadra za izvajanje postopka pridobitve certifikata in drugimi predlogi, ki se nanašajo na pridobitev certifikata

Izpitna komisija  ima naslednje naloge:

 • preveri pravilnost javnega razpisa za pristop k izpitu glede na 6. člen pravilnika
 • potrjuje izpitna vprašanja za posamezni izpitni rok, ki jih izbere vodja IC ZBS ter pri tem upošteva tudi sorazmernost izpitnih vprašanj glede na ostale izpitne roke
 • izvede evalvacijo izpita in izpitnih vprašanj
 • izvaja preizkuse znanj in ob tem nadzira korektnost poteka izpita
 • ugotavlja rezultate izpitov
 • pripravi poročilo, ki se posreduje vodji IC ZBS in ga le-ta predstavi izpitnemu odboru in  odboru  za izobraževanje.

Pristojnosti odbora za izobraževanje v povezavi s pridobivanjem in priznavanjem Triple E EFCB certifikata so naslednje:

 • daje pripombe na predlog pravilnika in predlaga spremembe
 • predlaga vsebino javnega in internega dela registra pridobljenih certifikatov
 • obravnava in spremlja uspešnost programa za pripravo na Triple E EFCB izpit
 • spremlja uspešnost izpitov za pridobivanje certifikata
 • obravnava poročilo izpitne komisije
 • predlaga nove vsebine in morebitne dodatne oblike in načine  za pripravo na  Triple E EFCB izpit glede na potrebe bank in hranilnic.
Komisija za priznavanje strokovnega izpopolnjevanje
 • odloči o skladnosti strokovnega izpopolnjevanja  s tem pravilnikom ter ga ovrednoti z ustreznim številom ur.
Komisija za pritožbe

Obravnava pritožbe kandidatov, ki :

 • ne izpolnjujejo pogojev za vpis na izpit
 • menijo, da so izpitni postopki v nasprotju z omenjenim pravilnikom
 • se ne strinjajo z oceno izpita za pridobitev certifikata
Opravljanje poslov borznega posrednika

Izpitni odbor

 • določi podrobnejšo vsebino usposabljanja kandidatov,
 • določa merila za preizkus znanj
 • določa navodila komisijam za preizkus znanj in določa listo izpraševalcev
 • odloča o drugih zadevah v skladu s sklepom,
 • sprejema poslovnik o delu izpitnega odbora in sprejema splošne akte, potrebne za izvajanje preizkusa.

Komisija za preizkus znanj so naslednje:

 • izvaja preizkuse znanj,
 • ugotavlja rezultate preizkusov znanj,
 • obravnava ugovore kandidatov,
 • poroča odboru in mu predlaga spremembe meril za preizkus znanj v skladu s 6. členom tega sklepa.
Izpitna komisija e-Potrošniško kreditiranje nepremičnin
 • določa vsebino in način opravljanja izobraževalnega programa za osebje dajalca kredita
 • potrjuje gradiva in izpitne cilje
 • rešuje morebitne pritožbe
Izpitni odbor za e-GDPR
 • določa vsebino in način opravljanja izobraževalnega programa
 • potrjuje gradiva in izpitne cilje
 • rešuje morebitne pritožbe