Mednarodna izmenjava informacij

Domača stran / Mednarodna izmenjava informacij

Mednarodna izmenjava davčnih informacij – FATCA

Širši okvir programa mednarodne izmenjave

Potreba držav po medsebojnem upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja v obdobju globalizacije hitro narašča. Mobilnost davčnih zavezancev, število čezmejnih transakcij in internacionalizacija finančnih instrumentov se zelo hitro povečujejo, kar vpliva na delovanje nacionalnih sistemov obdavčevanja in spodbuja davčne goljufije in davčne utaje. Posamezna država brez prejemanja informacij iz drugih držav ne more učinkovito upravljati svojega notranjega sistema obdavčevanja. Države imajo skupen interes pri ohranjanju celovitosti svojih davčnih sistemov, v boju proti davčnim utajam in goljufijam pa je zelo pomemben element sodelovanje med pristojnimi organi drugih držav.

Opis zahtev

Združene države Amerike (v nadaljnjem besedilu: ZDA) so v letu 2010 sprejele predpis Hiring Incentives to Restore Empoloyment Act -HIRE Act, katerega sestavni del je tudi davčni del, splošno znan kot FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini.

Cilj FATCA določb, ki je naravnan globalno, je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA.

Določbe FATCA imajo vpliv na finančne institucije v drugih državah, saj jim nalagajo obveznost dolžne skrbnosti identificiranja ameriških davčnih zavezancev in dolžnost poročanja v zvezi z računi ZDA, to so računi, katerih imetniki ali obvladujoče osebe so opredeljene kot ameriški davčni rezidenti, o katerih se poroča ameriški davčni upravi, to je Uradu za notranje prihodke ZDA (IRS – »Internal Revenue Service«).

Republika Slovenija je z ZDA dne 2. junija 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (v nadaljevanju: Sporazum), v katerem so podrobneje opredeljene obveznosti slovenskih finančnih institucij in slovenskih davčnih organov v zvezi z izvajanjem FATCA. Sporazum dopolnjuje že obstoječo ureditev o sodelovanju med Republiko Slovenijo in ZDA na področju izogibanja dvojnega obdavčevanja dohodkov in izmenjave davčnih informacij.

Po zahtevah iz Sporazuma so tudi slovenske finančne institucije dolžne poročati slovenskim davčnim organom informacije o strankah, ki so v postopku dolžne skrbnosti opredeljene kot ameriški davčni zavezanci. Te informacije nato FURS sporoča ameriški davčni upravi IRS – Internal Revenue Service.

Sporazum temelji na vzajemnem vzorčnem sporazumu 1 (Model 1 IGA – Inter-Governmental Agreement) in na njegovi podlagi ter na temelju načela vzajemnosti tudi Slovenija od ameriške davčne uprave pridobiva podobne podatke o premoženju slovenskih davčnih zavezancev v ZDA.

Zakonska podlaga za izvajanje določb FATCA s strani slovenskih finančnih institucij je Zakon o davčnem postopku ter Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Priloga 18 in 19).

Finančne institucije v Sloveniji so prvo FATCA poročilo pripravile in poslale FURS v letu 2015 za leto 2014. Od takrat dalje so finančne institucije dolžne pripraviti in poslati FATCA poročilo vsako leto, najkasneje do 30. maja tekočega koledarskega leta, in sicer za poslovanje poročanih oseb v preteklem letu.

Identifikacija

Identifikacija strank in opredelitev strank kot ameriških davčnih zavezancev

Ameriška davčna pravila opredeljujejo kot ameriške davčne zavezance osebe, ki so:
1) ameriški državljani, ne glede na to, kje na svetu prebivajo, in
2) ameriški davčni rezidenti, ki so lahko tudi državljani drugih držav (npr. Slovenije), vendar zaradi bivanja in delovanja v ZDA pridobijo status ameriškega davčnega zavezanca.

Način izvajanja identifikacije

Postopek identificiranja oseb temelji na predpostavki, da so vse osebe ameriški davčni zavezanci, v kolikor ne dokažejo drugače.

Uporaba indicev – pokazateljev

Za namen identifikacije oseb so opredeljeni določeni indici, ki kažejo na možnost, da je oseba (fizična ali pravna) ameriški davčni zavezanec.

V kolikor ni prisotnega nobenega indica, se oseba šteje kot ne-ameriška oseba, ki je izvzeta iz FATCA zahtev o poročanju.

V kolikor je prisoten kateri od indicev, je treba z ustrezno dokumentacijo potrditi ali ovreči predpostavljeni status osebe kot ameriškega davčnega zavezanca.

Pokazatelji – FATCA – Fizične osebe

Finančne institucije so dolžne pri fizičnih osebah upoštevati naslednje indice:
1) lastno opredelitev osebe kot državljana ali davčnega rezidenta ZDA;
2) oseba je bila rojena v ZDA;
3) oseba ima sedanji poštni naslov ali naslov stalnega prebivališča v ZDA;
4) oseba ima številko telefona v ZDA (začetek telefonske številke +1 …);
5) oseba ima v finančni instituciji trajni nalog za prenos sredstev na račun, ki se vodi v ZDA;
6) oseba je izdala veljavno pooblastilo ali pooblastilo za podpisovanje, ki je dodeljeno drugi osebi, ki ima naslov v ZDA, ali
7) naslov »in-care-of« ali »hold mail«, ki je edini razpoložljivi naslov o osebi.

Pokazatelji – FATCA – Pravne osebe

Pri pravnih osebah so finančne institucije dolžne upoštevati naslednje indice:
1) ameriški kraj ustanovitve ali organizacije;
2) ameriški naslov;
3) ameriško obvladujočo osebo.

Obrazci

Za identifikacijo oseb so v ameriškem davčnem postopku predpisani posebni obrazci serije W-8 (za ameriške nerezidente) oziroma W-9 (za ameriške osebe).

Obrazcev iz serije W-8 je več vrst, najpogostejša sta:

1) W-8BEN, ki služi za identifikacijo fizične osebe, ki ni ameriški davčni zavezanec, kot upravičenega končnega prejemnika dohodka, in
2) W-8BEN-E, ki služi za identifikacijo pravne osebe, ki ni ameriški davčni zavezanec, kot upravičenega končnega prejemnika dohodka.

Seznam obrazcev je prikazan v tabeli, objavljeni pa so na spletni strani uprave za notranje prihodke ZDA (http://www.irs.gov/fatca).

Dokazila za potrditev ne-ameriškega davčnega rezidentstva

Sporazum med Slovenijo in ZDA o izvajanju FATCA dovoljuje tudi druge oblike dokazovanja ne-ameriškega statusa z dokumenti, kot so na primer:
1) potrdilo o davčnem rezidentstvu izdano s strani ne-ameriškega davčnega organa;
2) za fizično osebo: osebni identifikacijski dokument izdan s strani uradnega ne-ameriškega državnega organa (npr. osebna izkaznica, potni list…);
3) za pravno osebo: uradni dokument izdan s strani uradnega ne-ameriškega organa;
4) drugi uradni dokumenti, ki se uporabljajo za identifikacijo oseb po pravilih poznavanja strank v okviru pravil o preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in
5) drugi uradni dokumenti.

Posledice ugotovitve statusa ameriške poročevalske osebe

Osebe, za katere bo:
1) na podlagi analize indicev sprožen podrobnejši postopek ugotavljanja in dokazovanja statusa ameriškega davčnega ne-/zavezanca, ali
2) opredeljeno, da so ameriški davčni zavezanci in bodo podatki o njihovem premoženju posredovani ameriški davčni upravi,
bodo verjetno potrebovale pomoč ustreznih pravnih in davčnih strokovnjakov za ameriško davčno ureditev.

Omejitev odgovornosti bank –  banke ne izvajajo davčnega svetovanja

Slovenske finančne institucije ne izvajajo pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v ZDA.

Več informacij o FATCA

Slovenija

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS)

Združenje bank Slovenije - zgibanka FATCA

ZDA

Povezave na FATCA obrazce v angleškem jeziku

U.S. Department of the Treasury

Ameriška davčna uprava (IRS)

Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji

Drugi

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

American Citizens Abroad (ACA – FATCA)

American Citizens Abroad (ACA – SSN)

American Citizens Abroad (ACA – OVDP)