SEPA

Splošno o SEPA

Enotno območje plačil v evrih (SEPA – Single Euro Payments Area) je okolje, v katerem lahko potrošniki, poslovni subjekti in drugi uporabniki plačilnih storitev pri ponudnikih plačilnih storitev plačujejo in prejemajo plačila v evrih pod enakimi osnovnimi pogoji, z enakimi pravicami in obveznostmi, ne glede na to, ali se takšno plačilo izvršuje znotraj posamezne države ali med državami območja SEPA.

Projekt SEPA je bil prvotno v celoti organiziran v okviru Evropskega sveta za plačila, katerega člani predstavljajo evropski sektor ponudnikov plačilnih storitev. V EPC so bile pripravljene plačilne sheme in okviri, potrebni za uresničitev SEPA.

S postopnim uresničevanjem SEPA, ki je pospešilo integracijo evropskega trga plačil malih vrednosti, je EPC postal le en od deležnikov v tem procesu, ki zajema poleg strani ponudbe (banke, plačilne institucije ipd.) tudi stran povpraševanja (potrošniki, trgovci ipd.). ECB je v začetku leta 2014 z ustanovitvijo strateškega Odbora za plačila malih vrednosti (Euro Retail Payments Board – ERPB) povezala vse te subjekte, z namenom spodbujanja nadaljnjega razvoja integriranega, inovativnega in konkurenčnega trga plačil malih vrednosti v evrih v Evropski Uniji (EU).

Bistveni produkti in storitve SEPA

Kreditno plačilo

Splošno

Kreditno plačilo je plačilo, ki ga odredi plačnik v breme svojega računa ter ga pošlje v izvršitev svojemu ponudniku plačilnih storitev z namenom prenosa denarnih sredstev prejemniku plačila. Kreditno plačilo SEPA je plačilna storitev, ki se izvaja v skladu s pravili delovanja sheme SEPA za kreditna plačila. Kreditna plačila SEPA so plačilne transakcije v evrih, ki potekajo med uporabniki plačilnih storitev s plačilnimi računi pri ponudnikih plačilnih storitev na območju SEPA.

Znesek plačila je prejemniku plačila vedno odobren v celoti. Stroški, ki jih nosita plačnik in prejemnik plačila, temeljijo na načelu delitve (opcija SHA). O osnovi in višini stroškov se dogovorijo uporabniki s svojimi ponudniki plačilnih storitev. Plačnik in prejemnik plačila poravnata stroške in nadomestila svojih ponudnikov plačilnih storitev individualno in ločeno od plačilne transakcije.

Več informacij na spletni strani: https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-credit-transfer

Standardi za kreditna plačila

Projekt SEPA je uvedel nove dimenzije pri oblikovanju in uporabi standardov z osnovnim ciljem zagotovitve interoperabilnosti plačilnega prometa na področju članic Evropske skupnosti in sicer z obvezo uporabe standarda SEPA ISO 20022 xml v medbančnem okolju in priporočena uporaba istega standarda v okolju med uporabnikom in ponudnikom plačilnih storitev.

Za potrebe uporabnikov je izdelan Priročnik za uporabo podatkovnega standarda ZBSxml in ustrezne sheme XML; vsa dokumentacija je javno objavljena in brezplačno dostopna na spletnih straneh ZBS. Sestavni del dokumentacije standarda ZBSxml so tudi Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev.

Obrazec UPN QR

Obrazec UPN QR se uporablja kot nalog za:

–  plačilo obveznosti / Nalog za plačilo obveznosti uporabljamo za negotovinska plačila (obremenitev plačilnega računa plačnika in odobritev plačilnega računa prejemnika plačila) in gotovinska plačila (denarna nakazila v gotovini z namenom prenosa sredstev na plačilni račun prejemnika plačila);

–  plačilo obveznosti registriranih izdajateljev / Nalog za plačilo obveznosti, ki ga izdajo registrirani izdajatelji, naloge predhodno pošljejo v preverjanje pooblaščenemu podjetju in so vpisani v registru izdajateljev;

–  pologe gotovine / Nalog za polog gotovine uporabljamo pri pologu gotovine na svoj plačilni račun pri matični banki;

–  dvige gotovine / Nalog za dvig gotovine uporabljamo pri dvigu gotovine iz svojega plačilnega računa pri matični banki.

Izdajatelji obrazca UPN QR lahko za izpis obrazca UPN uporabljajo brezplačni program (dostopno na spletni strani ZBS Standardi in priročniki).

   

  Takojšnja plačila

  S takojšnjimi plačili je denar na računu prejemnika v nekaj sekundah, 24 ur na dan, 365 dni na leto. Evropski ponudniki plačilnih storitev so se dogovorili o enotnem sklopu pravil in standardov za takojšnja plačila, ki se imenuje shema takojšnjih kreditnih plačil SEPA.

  Takojšnja plačila so prvi plačilni instrument, s katerim je plačevanje z bančnega računa, ki je odprt pri eni banki, na bančni račun pri drugi banki mogoče kadarkoli (24/7), denarna sredstva so prenesena v roku nekaj sekund. Ko je transakcija dokončna, pa lahko prejemnik plačila s prejetim denarjem prosto razpolaga.

  Več informacij na spletni strani: https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-instant-credit-transfer.

   

  Direktne obremenitve

  Splošno

  Direktna obremenitev je plačilna storitev, pri kateri prejemnik plačila na podlagi plačnikovega soglasja odredi plačilno transakcijo za obremenitev plačnikovega plačilnega računa.

  Direktna obremenitev SEPA (SDD) je plačilna storitev, ki se izvaja po pravilih delovanja ene izmed shem SDD, med udeleženci s plačilnimi računi pri ponudnikih plačilnih storitev, ki so pristopili k ustrezni shemi za direktno obremenitev SEPA (v nadaljevanju: shema SDD). Osnovno oziroma B2B shemo SDD opredeljujeta dokumenta Pravila delovanja osnovne sheme SEPA za direktne obremenitve in Pravila delovanja B2B sheme SEPA za direktne obremenitve.

  Osnovna shema SDD je namenjena direktnim obremenitvam SEPA predvsem v breme plačilnih računov potrošnikov, B2B shema SDD pa je namenjena izključno izvajanju direktnih obremenitev SEPA med poslovnimi subjekti.

  Direktna obremenitev SEPA je namenjena tako enkratnim plačilom kot tudi plačevanju ponavljajočih se (periodičnih) obveznosti v evrih. Shemi SDD omogočata izvajanje direktnih obremenitev SEPA vsak bančni delovni dan, nista omejeni na nacionalno območje, ne omejujeta namena direktne obremenitve, prinašata pa tudi ugodnejše roke za predložitev podatkov ponudniku plačilnih storitev za direktne obremenitve SEPA s strani prejemnika plačil.

  Več informacij na spletni strani: https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-direct-debit.

  Standardi in pripomočki

  Za direktne obremenitve SEPA izmenjava podatkov na medbančni ravni kot na ravni uporabnik – ponudnik plačilnih storitev, poteka v standardu ISO 20022 xml SEPA.

  Priročnik za uporabo standarda ISO 200222 za direktne obremenitve SEPA s prilogami

  Povezava na program za oblikovanje identifikacijske oznake prejemnika plačila

  Vzorec obrazca za soglasje za direktno obremenitev SEPA - po osnovni shemi SDD

  Vzorec obrazca za soglasje za direktno obremenitev SEPA - po B2B shemi SDD