Banke na Ustavno sodišče vložile pobudo za oceno ustavnosti spornega Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih

28. februar 2022: Danes je devet bank na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložilo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK) in predlog za začasno zadržanje izvrševanja zakona. Pred škodljivimi posledicami ZOPVTKK svarijo tudi v Gospodarski zbornici Slovenije.

 

Pobudnice so v preteklosti večkrat opozorile Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Ministrstvo za finance in Državni zbor, da ZOPVTKK ruši zaupanje v vladavino prava, saj retroaktivno posega v zakonito vzpostavljena pravna razmerja. Državni zbor je zakon sprejel kljub izrazito negativnim mnenjem Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, vlade, nacionalne in Evropske centralne banke. ZOPVTKK negativno vpliva na celotno slovensko gospodarstvo, ne zgolj na bančni sektor, saj zaradi retroaktivnega posega v zakonito sklenjene pogodbe vzpostavlja povečano tveganje za vse pravne posle, ki bi lahko postali predmet interventnih zakonov. 

Kot izhaja iz mnenj domačih ter mednarodnih nadzornih in regulatornih institucij, ZOPVTKK krši načela Ustave Republike Slovenije, je v nasprotju z nekaterimi nacionalnimi zakoni, v nasprotju z evropskim pravom in regulativo ter tudi ne upošteva sodnega reševanja sporov domačega sodnega sistema, niti mnenj in odločitev Sodišča Evropske Unije ter Evropskega sodišča za človekove pravice. 

Zakon omogoča neupravičeno pridobitev koristi peščici in ne naslavlja morebitnih socialnih stisk kreditojemalcev, saj ne vsebuje niti enega socialnega elementa in neenako obravnava posojilojemalce v različnih valutah. 

Hkrati je zakon praktično neizvedljiv, saj je v nasprotju z drugo nacionalno in evropsko zakonodajo, kot na primer s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, zaradi katere banke ne razpolagajo več z vsemi potrebnimi podatki o kreditih in kreditojemalcih, ki bi jih potrebovale za izvedbo zahtev iz ZOPVTKK. Prav tako je ZOPVTKK operativno popolnoma nejasen tako glede načina izračuna kot rokov za izvedbo. 

Zaradi vseh navedenih razlogov in škode, ki bi jo tak zakon povzročil, banke Ustavnemu sodišču predlagajo tudi začasno zadržanje izvrševanja zakona. 

Mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije, je poudarila, da Združenje bank Slovenije ter pravna in ekonomska stroka že več let opozarjajo na izjemno škodljive posledice takšnega načina reševanja sporov, ki izhajajo iz veljavnih in zakonito sklenjenih pogodb, daj njihovo reševanje sodi na sodišča. 

Odvetnica dr. Minu A. Gvardjančič, partnerka v odvetniški družbi Ketler & Partnerji ocenjuje, da je po zakon v neskladju z ustavo zaradi retroaktivnosti, krši načelo enakosti, jasnosti predpisov in varstvo osebnih podatkov, bankam jemlje pravico do sodnega varstva ter neupravičeno posega v njihovo zasebno lastnino in v svobodno gospodarsko pobudo. 

Dr. Marko Pahor z Ekonomske fakultete je ocenil, da je zakon za banke zelo škodljiv, posledice so že vidne pri bonitetnih ocenah Slovenije. Bančno okolje je visoko regulirano, pri čemer so banke obrestno maržo določale enako kot v drugih primerih.

 

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 28. februar 2022