Izzivi notranje revizije v bankah in hranilnicah v razmerah epidemije in po njej

Ljubljana, 7. maj 2021: Včeraj in danes je v spletni obliki potekal tradicionalni posvet notranjih revizorjev v bankah in hranilnicah. Razprava je bila osredotočena na izzive in pristope pri notranjem revidiranju poslovanja kreditnih institucij v razmerah dinamičnih sprememb ter naraščajoče kompleksnosti poslovnih procesov, ki so bile prisotne že pred epidemijo Covid, slednja pa jih je še dodatno okrepila. K doseganju čim boljših rezultatov notranje revizije prispevajo zlasti pravočasno prepoznavanje in predvidevanje ključnih tveganj, prilagodljivost, agilnost ter uporaba inovativnih revizijskih tehnik, kot tudi partnerstva in okrepljeno sodelovanje z drugimi funkcijami ter deležniki.

V uvodnem nagovoru letošnjega srečanja je Manica Novak, predsednica Odbora za notranjo revizijo pri Združenju bank Slovenije, kot izhodišče za razpravo predstavila temeljne spremembe v pristopih, ki jim je botroval izbruh pandemije, kot tudi vseh njenih posledic na različne vidike poslovanja bank. Izpostavila je značilnosti sodobne notranje revizije ter pomen njene svetovalne vloge, zmožnosti predvidevanja sprememb, pravočasnega prepoznavanja in razumevanja glavnih tveganj, kreativnosti, medtem ko lahko k uspešnim strokovnim odzivom pripomore tudi interaktivno sodelovanje in komunikacija z drugimi dajalci zagotovil (zlasti zunanjimi revizorji).

V pozdravnem nagovoru je Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije, poudarila, da vedno nove naloge, ki izhajajo iz bančne regulative, sprememb poslovnih modelov in organizacije dela, digitalizacije poslovanja, okrepljene konkurence, trajnostnega gospodarskega okrevanja ter drugih aktualnih trendov, zahtevajo intenzivno spremljanje in hitro odzivanje, ki je še bolj poudarjeno pri delu funkcije notranje revizije, ki bdi nad vsemi in ne le posameznimi procesi v instituciji. Pri tem je pandemija Covid dodatno posegla na številna področja, med njimi tudi na sisteme notranjih kontrol, ki so se morali prilagoditi ne zgolj z vidika postopkov, ampak tudi zaradi sprememb osnovnih ter vedno bolj specifičnih procesov in povečanega tveganja.

O spremenjeni vlogi notranje revizije je spregovorila tudi Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica SKB banke. Poudarila je pomen partnerstva med upravljalnim organom in službo notranje revizije za doprinos slednje k večji uspešnosti banke ter boljšemu zaznavanju in upravljanju tveganj. V zadnjih letih je postala ta funkcija bolj procesno orientirana, poglobila in nadgradila je svoja znanja, poslovodstvo pa se zaveda pomena zagotavljanja ustrezne komunikacije in virov, negovanja  visoke poslovne kulture in kulture tveganja ter odprtega komuniciranja za zagotavljanje višje dodane vrednosti notranje revizije pri doseganju zastavljenih poslovnih ciljev.

V nadaljevanju srečanja so bile s strani priznanih strokovnjakov iz akademske, regulatorne in bančne sfere podrobneje predstavljene vsebine, ki so na področju notranje revizije trenutno med bolj aktualnimi. V okviru predstavitev na temo dogajanj v makroekonomskem okolju, razvoja revizijske stroke, etike in agilnosti, njenega sodelovanja z drugimi kontrolnimi funkcijami (zlasti drugo linijo obrambe) ter praktičnih izkušenj na področju revidiranja in nenazadnje temeljnih novosti na področju bančne regulative se je med predavatelji in udeleženci razvila poglobljena razprava. V njej so bili oblikovani tudi predlogi skupnih rešitev, ki bi bili notranjim revizorjem lahko v koristno pomoč pri njihovem nadaljnjem in uspešnem izvrševanju zaupanega poslanstva.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 7. maj 2021