Mnenje javnosti glede hitrega odobravanja kreditov

Raziskavo je izvedla agencija Ninamedia izvedli med 12 in 13. marcem 2019 in v istem obdobju leta 2018. Zbiranje podatkov je potekalo v kombinaciji telefonskega (CATI) in spletnega (CAWI) anketiranja, pri čemer spletni del predstavlja dopolnitev osnovnemu telefonskemu vzorcu. Skupna velikost vzorca je n=701.

 

Vprašanje: Ali bi bilo za vas koristno, da bi lahko bančne storitve uporabljali kadarkoli v dnevu in vse dni v letu?

Dve tretjini anketirancev menita, da bi bilo za njih koristno, če bi lahko bančne storitve uporabljali kadarkoli v dnevu in vse dni v letu (69,5 %), petina vprašanih (21,5 %) je nasprotnega mnenja, slaba desetina (9,0 %) pa o tem nima mnenja.

 

Vprašanje: Ali bi vam koristilo, da bi lahko bančne storitve uporabljali kadarkoli v dnevu in vse dni v letu brez obiska banke oz. na daljavo z uporabo mobilne ali spletne banke?

Tri četrtine anketirancev (78,9 %) so mnenja, da bi jim koristilo, če bi lahko bančne storitve uporabljali kadarkoli v dnevu in vse dni v letu brez obiska banke oz. na daljavo z uporabo mobilne ali spletne banke, nasprotnega mnenja pa je 16,4 % vprašanih.

 

Vprašanje: Katere bančne storitve bi uporabljali kadarkoli v dnevu in vse dni v letu ter brez obiska banke?

Po mnenju večine vprašanih je plačilo položnic (80,6 %) tista bančna storitev, ki bi jo najpogosteje uporabljali kadarkoli v dnevu in vse dni v letu brez obiska banke. Sledijo storitev dviga limita na osebnem računu ali kartici (54,4 %), sklenitev varčevanja (30,5 %) in najetje kredita (29,0 %).

 

Vprašanje: Kako uporabna se vam zdi storitev hitrega in takojšnjega najetja kredita manjše vrednosti kadarkoli in brez obiska banke?

Dobra polovica vprašanih (55,1 %) meni, da je storitev hitrega in takojšnjega najetja kredita manjše vrednosti kadarkoli in brez obiska banke uporabna ali zelo uporabna. Povprečna ocena strinjanja s to trditvijo je 3,51. Petina anketiranih (21,1 %) je mnenja, da je ta storitev neuporabna ali redko uporabna, 15,3 %  meni, da je storitev srednje uporabna, glede omenjene trditve pa se ni opredelila slaba desetina anketiranih (8,6 %).

 

Vprašanje: Ali menite, da bi možnost hitrega najetja kredita do določene vrednosti kadarkoli in brez obiska banke vplivala na to, da bi se lahko prehitro in nepremišljeno zadolževali?

Dobra polovica anketirancev (55,9 %) meni, da bi možnost hitrega najetja kredita do določene vrednosti kadarkoli in brez obiska banke vplivala na to, da bi se lahko prehitro in nepremišljeno zadolževali. Nasprotnega mnenja je tretjina vprašanih (33,7 %), medtem ko se desetina (10,4 %) anketiranih glede tega ni opredelilo.

 

Vprašanje: Katere vrste kredita ste v preteklosti pri banki oz. hranilnici že najeli?

* pod drugo so anketiranci navedli: gotovinski; hitri; leasing za avto; stanovanjski/ne hipotekarni( namensko varčevanje); za gradnjo hiše pred 35. leti; za šolanje.

V vzorcu je tretjina anketiranih, ki še nikoli niso najeli kredita (31,8 %), dobra tretjina (34,0 %) je takih, ki so imeli potrošniški kredit, tretjina (31,1 %) je takih, ki so imeli namenski kredit in dobra četrtina (29,5 %) takih ki so imeli stanovanjski oz. hipotekarni kredit. Deleži preostalih vrst kreditov oziroma posojil se pojavljajo v manjših odstotkih.